ZSzZ w Dynowie

   ZESPӣ SZKӣ ZAWODOWYCH

   im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Dynowie

      DZIE DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

Okrgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Owiaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewdzki Urzd Pracy

 

 

 

   << STRONA GWNA SZKOY

           INFORMATOR   SZKOLNY  2024/2025

                           SZKOY REDNIE | Szkoy Branowe  
Charakterystyka szk | Potrzebne dokumenty | Warunki przyj
I Szkolny regulamin I Mapka

  

 

        

 

 

 

Kierunki ksztacenia

 

 

SZKOY REDNIE

 

1

 

TECHNIKUM w Dynowie ( cykl piecioletni )

 

zawd :

- technik  pojazdw samochodowych z innowacj  pedagogiczn; 

                               (mechatronika nowoczesnych pojazdw samochodowych)  

- technik handlowiec  z innowacj  pedagogiczn;

                              ( nowoczesne technologie w produkcji kosmetykw)

- technik informatyk  z innowacj  pedagogiczn;

                                 (cyberprzestpczo wyzwaniem wspczesnego wiata)

- technik logistyk  z innowacj  pedagogiczn;  

                                            ( obsuga ruchu  turystycznego)

 

 

 

 

 1 oddzia

 

 1 oddzia

 

 1 oddzia

 

 1 oddzia

 

SZKOY BRANOWE

2

 

3 - letnia  BRANOWA SZKOA I STOPNIA

 

zawd:    

- mechanik pojazdw samochodowych

- sprzedawca

 

 

1 oddzia

     

 

 

 

Technikum  (  cykl piecioletni ) po 8 klasie szkoy podstawowej

 

  • - zawd: technik handlowiec z innowacj pedagogiczn (nowoczesne technologie w produkcji kosmetykw).

Absolwenci przygotowani s do pracy w firmach i przedsibiorstwach handlowych, oraz mog prowadzi wasn dziaalno gospodarcz. Program obejmuje  jzyki obce, edukacj z zakresu obsugi ruchu turystycznego i przedmioty w zakresie rozszerzonym. Przyszy absolwent bdzie posiada wiedz w zakresie marketingu, technik komputerowych, rnych form komunikowania si, nowoczesnej rachunkowoci, zasad prawa i wsppracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Absolwenci mog kontynuowa dalszy proces ksztacenia specjalistyczno - zawodowego w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyszych oraz w szkoach pomaturalnych wszystkich typw.

  • - zawd: technik pojazdw samochodowych z innowacj  pedagogiczn;  (mechatronika nowoczesnych pojazdw samochodowych).

Absolwent bdzie posiada wiedz w zakresie nowoczesnych technik napraw i obsugi pojazdw samochodowych, technik komputerowych oraz obsugi urzdze diagnostycznych. Absolwenci mog podejmowa prac w zakadach i firmach motoryzacyjnych, placwkach handlowych, salonach motoryzacyjnych i na innych stanowiskach, a take prowadzi wasn dziaalno gospodarcz. Mog take kontynuowa dalsze ksztacenie w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyszych i szkoach policealnych - pomaturalnych wszystkich typw.

  • - zawd: technik informatyk z innowacj pedagogiczn (cyberprzestpczo wyzwaniem wspczesnego wiata)

  • - zawd: technik logistyk z innowacj pedagogiczn (obsuga ruchu  turystycznego)

 

TECHNIKUM z innowacj pedagogiczn jest szko, ktra daje  moliwo uzyskania   wiadectwa   maturalnego   po  4 lub 5 latach nauki, przygotowanie zawodowe w zakresie informatycznym i ukierunkowanie na studia wysze.  Po TECHNIKUM z innowacj pedagogiczn i bez innowacji mona kontynuowa take nauk na dowolnym kierunku i typie studiw, w szkole policealnej lub podj prac zawodow. Absolwenci tej szkoy s przygotowani do kontynuowania dalszego ksztacenia si na studiach lub szkoach policealnych ale take mog, z uwagi na ukierunkowanie zawodowe, podj prac w swojej lub zblionej brany.

 

 

Logistyka jest terminem opisujcym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepywu surowcw, materiaw, wyrobw gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymaga klienta. Wszystko, co wytworzy przemys, musi by gdzie przewiezione, dostarczone, przechowane i t dziedzin dziaalnoci gospodarczej zajmuje si logistyka.

 

3 - letnia  Branowa Szkoa I Stopnia - po 8 klasie szkoy podstawowej

 

  • - zawd: mechanik pojazdw samochodowych 

  • - zawd: sprzedawca   

Absolwenci uzyskuj tytu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik pojazdw samochodowych. Uzyskane wyksztacenie daje moliwo ubiegania si o przyjcie do Liceum Uzupeniajcego lub o zatrudnienie zakadach brany mechanicznej i handlowej lub w firmach o zblionych profilach i dziaalnoci.

 

 

 

* Do Technikum i  Branowej Szkoy I Stopnia

* Wniosek do wybranej szkoy

* 3 zdjcia podpisane na odwrocie (wymiary 30x42 mm).

* Zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do zawodu (wg informacji podanej przy skadaniu podania).

* wiadectwo ukoczenia  8 klasy SZKOY PODSTAWOWEJ:  

* Zawiadczenie o wynikach EGZAMINU 8 klasy SZKOY PODSTAWOWEJ:

* Dokumentacja medyczna ucznia (po przyjciu do szkoy - dostarcza j rodzic lub prawny opiekun).

 

 

 


1. Do TECHNIKUM  - przyjcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej po spenieniu
wstpnego warunku:

     - ocena zachowania  wysza od poprawnej,

      - liczba punktw z EGZAMINU i za oceny na wiadectwie (z przedmiotw: jzyk polski, matematyka,

        jzyk obcy,  informatyka) oraz  za osignicia w konkursach, do wyczerpania limitu miejsc.

2.
Do  Branowej Szkoy I Stopnia przyjcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej po spenieniu wstpnego warunku :

     - ocena zachowania  wysza od nieodpowiedniej,

      - liczba punktw z EGZAMINU  i za oceny na wiadectwie (z przedmiotw: jzyk polski, matematyka, jzyk obcy, informatyka) oraz za  osignicia w  konkursach,   do wyczerpania limitu miejsc.
 

 

                                                   SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

 KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATW DO KLAS PIERWSZYCH PICIOLETNIEGO TECHNIKUM I TRZYLETNIEJ BRANOWEJ SZKOY I STOPNIA w DYNOWIE.

 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm., z 2021 r. poz. 4, Rozporzdzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1737), Rozporzdzenia MEN z dnia 17.02.2022 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie szczeglnych rozwiza w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu owiaty w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 421), Zarzdzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Owiaty z dnia 28 stycznia 2022 r. W sprawie ustalenia terminw przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego, postpowania uzupeniajcego, a take skadania dokumentw na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szk ponadpodstawowych (licew oglnoksztaccych, technikw, branowych szk I stopnia), na semestr I klas I szk policealnych i branowych szk II stopnia oraz do szk dla dorosych, w wojewdztwie podkarpackim.

  I

W postpowaniu rekrutacyjnym i postpowaniu uzupeniajcym na rok szkolny 2023/2024 okrela si nastpujce terminy:

 1. Skadanie wniosku o przyjcie do szk ponadpodstawowych ( w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek z wyborem dowolnej liczby oddziaw w obrbie trzech szk skada si tylko do szkoy pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenienie przez kandydata warunkw lub kryteriw rekrutacyjnych – w postpowaniu rekrutacyjnym od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 roku godz. 15:00 oraz w   postpowaniu uzupeniajcym od dnia 25 lipca 2023r. do dnia 28 lipca 2023r.do godz. 15.00

  2. Uzupenienie wniosku o przyjcie do szkoy ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupenia si    tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopi wiadectwa ukoczenia szkoy podstawowej oraz zawiadczenie o wynikach egzaminu smoklasisty, w postpowaniu rekrutacyjnym od dnia 23 czerwca 2023 r. do dnia 10 lipca 2023r. godz. 15:00.

 3. Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wnioskw oraz dokumentw potwierdzajcych spenienie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych   pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze wiadectw ukoczenia szkoy i zawiadcze OKE, w tym dokonanie przez  przewodniczcego  komisji rekrutacyjnej czynnoci zwizanych z ustaleniem okolicznoci wskazanych w owiadczeniach wraz z powiadczeniem przez wjta, burmistrza lub  prezydenta tych okolicznoci do dnia 10 lipca 2023 r. oraz w postpowaniu uzupeniajcym do dnia 28 lipca 2023 r.

 4. Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych w postpowaniu    rekrutacyjnym w dniu 15 lipca 2023 r. oraz w postpowaniu uzupeniajcym w dniu 02 sierpnia 2023.

 5.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata penoletniego woli przyjcia do szkoy ponadpodstawowej w postaci przedoenia oryginau  wiadectwa ukoczenia szkoy podstawowej i oryginau zawiadczenia OKE o wynikach egzaminu smoklasisty – w postkiwaniu rekrutacyjnym od dnia 22 lipca   2023r. do dnia 28 lipca 2023r do godz. 15:00 oraz w postpowaniu uzupeniajcym od dnia 17 sierpnia 2023r. do dnia 19 sierpnia 2023r. do godz. 15:00.

 6. Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw przyjtych i kandydatw nieprzyjtych w postpowaniu rekrutacyjnym w dniu 17 lipca 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postpowaniu uzupeniajcym w dniu 11 sierpnia 2023 do godz. 12:00.

 7. Poinformowanie kuratora owiaty przez dyrektora szkoy ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole do dnia 24 lipca 2023r. oraz w postpowaniu uzupeniajcym do dnia 11 sierpnia 2023 r.

  II.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wynikw egzaminu smoklasisty:

                 * wynik przedstawiony w procentach z: - jzyka polskiego,- matematyki - mnoy si przez 0,35

                 * wynik przedstawiony w procentach z: - jzyka obcego nowoytnego     - mnoy si przez 0,3

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zaj edukacyjnych, o ktrych mowa w art. 134 ust. 2 pkt. 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2     pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawyPrawo owiatowe, wymienionych odpowiednio na wiadectwie ukoczenia szkoy podstawowej, za oceny

    wyraone w stopniu:

   1)        celujcym                   - przyznaje si po 18 punktw

   2)        bardzo dobrym            - przyznaje si po 17 punktw

   3)        dobrym                        - przyznaje si po 14 punkt

   4)        dostatecznym              - przyznaje si po 8 punktw

   5)        dopuszczajcym          - przyznaje si po 2 punkty

 

3. Za wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej z wyrnieniem przyznaje si 7 punktw.

4. W przypadku przeliczania na punkty szczeglnych osigni wymienionych na wiadectwie ukoczenia szkoy podstawowej za:

  1) Uzyskanie w zawodach wiedzy bdcych konkursem o zasigu ponad wojewdzkim organizowanym przez kuratorw owiaty na podstawie zawartych porozumie:

            - tytuu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje si 10 punktw,

            - tytuu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje si 7 punktw,

           - tytu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje si 5 punktw;

    2) uzyskanie w zawodach wiedzy bdcych konkursem o zasigu wojewdzkim organizowanym przez kuratora owiaty: dwch lub wicej tytuw finalisty konkursu

         przedmiotowego przyznaje si 10 punktw,

- dwch lub wicej tytuw laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje si 7 punktw,

- dwch lub wicej tytuw finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje si 5 punktw,

- tytuu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje si 7 punktw,

- tytuu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje si 5 punktw,

- tytuu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje si 3 punkty.

  3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych ni wymienione w pkt. 1 - 2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora owiaty lub   inne podmioty dziaajce na terenie szkoy, na szczeblu:

           - midzynarodowym przyznaje si - 4 punkty,

      - krajowym przyznaje si                - 3 punkty,

      - wojewdzkim przyznaje si          - 2 punkty,

      - powiatowym - przyznaje si         - 1 punkt.

 

5. W przypadku gdy kandydat ma wicej ni jedno szczeglne osignicie z takich samych zawodw wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na wiadectwie ukoczenia gimnazjum, przyznaje si jednorazowo punkty za najwysze osignicie tego ucznia w tych zawodach, z tym, e maksymalna liczba punktw moliwych do uzyskania za wszystkie osignicia wynosi 18 punktw.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osignicia w zakresie aktywnoci spoecznej, w tym na rzecz rodowiska szkolnego, w szczeglnoci w   formie wolontariatu, przyznaje si 3 punkty.

7. W przypadku osb zwolnionych z obowizku przystpienia do egzaminu smoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie    owiaty, przelicza si na punkty oceny z jzyka polskiego, matematyki, jzyka obcego nowoytnego, wymienione na wiadectwie ukoczenia szkoy     podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

      1) jzyka polskiego i matematyki oceny wyraonej w stopniu:

         - celujcym przyznaje si po               35 punktw,

- bardzo dobrym przyznaje si po       30 punktw,

- dobrym przyznaje si po                   25 punktw,

- dostatecznym przyznaje si po         15 punktw,

- dopuszczajcym przyznaje si po     10 punktw;

 

     2) wybranego jzyka obcego nowoytnego, oceny wyraonej w stopniu:

         - celujcym przyznaje si po                30 punktw,

    - bardzo dobrym przyznaje si po      25 punktw,

    - dobrym przyznaje si po                  20 punktw,

    - dostatecznym przyznaje si po       10 punktw,

    - dopuszczajcy przyznaje si po         5 punktw,

 

8. W przypadku osb zwolnionych z obowizku przystpienia do danego przedmiotu objtego egzaminem smoklasisty, na podstawie art.44zz ust. 2 ustawy o systemie owiaty, przelicza si na punkty, w sposb okrelony w ust. 1,oceny wymienione na wiadectwie ukoczenia szkoy podstawowej, z danego przedmiotu, z ktrego przeprowadzany jest egzamin smoklasisty oraz ktrego dotyczy zwolnienie.

 9. W przypadku osb zwolnionych z obowizku przystpienia do egzaminu smoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie owiaty, przelicza si na punkty, w sposb okrelony w ust. 1 pkt 2, ocen z jzyka obcego nowoytnego oraz ocen z jednego przedmiotu do wyboru spord przedmiotw, o k trych mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie owiaty, wymienione na wiadectwie ukoczenia szkoy podstawowej, z ktrych przeprowadzany jest egzamin smoklasisty, z tym, e przeliczane s na punkty odpowiednio wysza ocena z jzyka obcego nowoytnego lub wysza ocena z jednego przedmiotu do wyboru spord przedmiotw, o ktrych mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie owiaty.

 

III.

1. W przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postpowania rekrutacyjnego przyjmuje si kandydatw z problemami zdrowotnymi, ograniczajcymi moliwoci wyboru kierunku ksztacenia ze wzgldu na stan zdrowia, potwierdzonymi opini publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 2. W przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych na drugim etapie postpowania rekrutacyjnego lub jeeli po zakoczeniu tego etapu dana szkoa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postpowania rekrutacyjnego s brane pod uwag cznie kryteria, o ktrych mowa w art. 20c ust.2:

* wielodzietno rodziny kandydata,

* niepenosprawno kandydata,

* niepenosprawno jednego z rodzicw kandydata,

* niepenosprawno obojga rodzicw kandydata,

* niepenosprawno rodzestwa kandydata,

* samotne wychowanie kandydata w rodzinie,

* objcie kandydata piecz zastpcz.

 

O przyjciu do szkoy i wybranej klasy decyduje najwiksza suma punktw uzyskanych przez kandydata w postpowaniu rekrutacyjnym. W przypadku niepenego naboru szkoa przewiduje postpowanie uzupeniajce na podstawie wniosku uczniw i ich rodzicw./..../

 

 

 

                       Adres:

Zesp Szk Zawodowych im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

36-065 DYNW

ul Polna 3

tel. (16) 652-10-45

sekretariat  czynny od 7.3o - 15.3o
e-mail: dynowzsz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

Zarzdzenie dyrektora odnonie telefonw komrkowych       ..>> pdf

Wycig ze Statutu ZSzZ w Dynowie 50 – 52  Prawa i obowizki uczniw  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSB, KTRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

UWAGA: Prezentowane materiay s wasnoci  Zespou Szk Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorw, mog by wykorzystywane dla celw edukacyjnych bez ogranicze jeli nie naruszaj dbr wystpujcych w nich osb. Powielanie dla innych celw wymaga zgody administratora lub waciciela.

copyright ©  ZSzZ Dynw - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl