Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

 Podstawowa Stacja  Kontroli  Pojazdów - Stacja Diagnostyczna
Zespołu Szkół Zawodowych
w Dynowie.

 

 

 

Warsztaty szkolne | Oferta Stacji Kontroli Pojazdów | Usługi | Karta Stałego klienta |

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ( warsztaty szkolne )

 

Powrót do strony głównej.

Powrót

WARSZTATY SZKOLNE stanowią główną bazę szkoleniową dla uczniów poszczególnych szkół zawodowych. Uczniowie tych szkół średnich-technikum  i zasadniczych , których programy nauczania przewidują zajęcia praktyczne szkolą swoje umiejętności w odpowiednich wydziałach: - pracowni technicznej i samochodowej,

 


- nauki jazdy,
- obróbki ręcznej i spawania,
- naprawy pojazdów samochodowych,
- obróbki mechanicznej,
- obróbki cieplnej i plastycznej,
- serwisu ogumienia,
- diagnostyki pojazdowej.
 

Głównym celem działalności warsztatów jest szkolenie uczniów a oprócz tego wykonywanie różnego rodzaju drobnych usług dla ludności i produkcja niektórych wyrobów rynkowych.

 

 

 

Można więc zlecić wykonanie prac z zakresu:

- ślusarstwa i spawalnictwa (bramy, elementy ogrodzeniowe, rury blaszane, rynny itp.),
- obróbki mechanicznej (toczenie, frezowanie i szlifowanie przedmiotów),
- obsługi samochodowej ( drobne naprawy pojazdów, regulacje, konserwacja, wymiana części itp.),
- diagnostyki pojazdowej (sprawdzenie układu kierowniczego ,ustawienia świateł ,układów wydechowego, hamulcowego i innych),
- serwisu ogumienia (wymiana opon, naprawy ogumienia, wyważanie kół).
 

Odpowiednie wyposażenie poszczególnych działów warsztatowych pozwala przyszłym robotnikom wykwalifikowanym lub technikom opanować niezbędne do wykonywania zawodu umiejętności.

 

| Oferta Stacji Kontroli Pojazdów | Usługi - szkolenia| Karta Stałego klienta |

Powrót

 

Powrót do strony głównej.

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty szkolne | Usługi - szkolenia | Karta Stałego klienta |

 

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

czynna:

    7.00 - 18.00 (od poniedziałku do piątku)

      7.00 - 15.00   (soboty)

Powrót

 

Powrót do strony głównej.

 

STACJA DIAGNOSTYCZNA - PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW oprócz funkcji szkoleniowej przyszłych "samochodziarzy i diagnostów" jest miejscem, w którym dokonuje się przeglądów technicznych pojazdów samochodowych przyczep lekkich, motocykli i ciagników. Tutaj także można dokonać przeglądu technicznego samochodu z instalacją gazową .

Komputerowe urządzenia diagnostyczne pozwolą zdiagnozować niedomagania silników.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Badania techniczne pojazdów kategorii: ABT/cdef

 

A – motocykle, B - samochody do 3,5 tony, T - ciągniki rolnicze

 c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem

d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą

e - pojazdów powypadkowych

f - pojazdów marki „SAM”.

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 września 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Obowiązuje od 22.09.2009 r.

 TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł (brutto)

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.12

skreślony

 

1.13

skreślony

 

1.14

skreślony

 

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.16

skreślony

 

1.17

tramwaj - wagon silnikowy

330,00

1.18

tramwaj - wagon przegubowy

395,00

1.19

tramwaj - wagon doczepny czynny

250,00

1.20

tramwaj - wagon doczepny bierny

110,00

1.21

trolejbus - badania elektryczne2)

115,00

1.22

motorower

50,00

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00

2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

toksyczności spalin

14,00

2.7

poziomu hałasu

20,00

2.8

geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

3

Skreślony

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1

Skreślony

 

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11  pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

w celu identyfikacji lub  ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00

jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

41,00

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

wykonanie numeru silnika

49,00

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

255,00

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.


2) Pozostałe badania jak dla autobusu.


3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.


4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.


5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte w tekście skróty oznaczają:

  • m.w. - masa własna pojazdu,

  • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. Stacja Kontroli Pojazdów przy okresowym badaniu technicznym pojazdu pobiera opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł.

 

 

 

 

 

Warsztaty szkolne |  Usługi - szkolenia| Karta Stałego klienta |

 

 

Powrót

Powrót do strony głównej.

 

 

 

 

 

 

 

U S Ł U G I  i SZKOLENIA

 

Warsztaty szkolne | Oferta Stacji Kontroli Pojazdów |  Karta Stałego klienta |

 

 

 

Powrót

 

Powrót do strony głównej.

 

 

 

Gospodarstwo Pomocnicze świadczy USŁUGI  i SZKOLENIA z zakresu:

 

 Napraw pojazdów samochodowych

   - naprawy bieżące;

- regulacja wszystkich układów jezdnych pojazdów samochodowych.

Serwisu ogumienia

- wymiana opon;

- wyważanie kół;

- wulkanizacja.

Ustawień zbieżności i geometrii kół

Diagnostyki i regulacji silnika

 Drobne prace z zakresu: ślusarstwa oraz toczenia

 

Szkolenia uczniów w zakresie:

- nauki jazdy,

- spawania MIG MAG,

- obsługi wózków widłowych,

- obrabiarek CNC,

- obsługi kas fiskalnych.

 

Prowadzimy również program "STAŁY KLIENT" ,w ramach którego stali klienci naszej stacji diagnostycznej otrzymują  "KARTĘ STAŁEGO KLIENTA" uprawniającą do darmowych usług.

 

 

 

 

 

Warsztaty szkolne | Oferta Stacji Kontroli Pojazdów | Karta Stałego klienta |

 

Powrót

Powrót do strony głównej.

 

 

 

 

Warsztaty szkolne | Oferta Stacji Kontroli Pojazdów | Usługi |

 

PROMOCJE - KARTA STAŁEGO KLIENTA

 

Warsztaty szkolne | Oferta Stacji Kontroli Pojazdów | Usługi |

 

 

 

 

Powrót

Powrót do strony głównej.