Z KART HISTORII   SZKOŁY

Powrót do strony głównej

1. Dyrektorzy szkoły

 

   Tutaj się zaczęło.

 

  Historia ZSzZ datuje się od roku 1950, kiedy to powołano do życia Zasadniczą Szkołę Metalową w której  utworzono dwa kierunki: metalurgiczny i krawiecki. Siedzibą szkoły był odremontowany budynek   przedwojennego banku. W 1957 roku szkoła została rozwiązana przez władze oświatowe.  Edward Owski w roku 1963 podjął na nowo trud zorganizowania nowej szkoły. W pierwszym roku działalności istniały dwie  klasy : ślusarz mechanik i mechanik samochodowy. Zajęcia praktyczne odbywały się w urządzonej hali   gdzie produkowano wycieraczki pod nogi oraz uchwyty do odgromników.

Baz była bardzo skromna bowiem szkoła mieściła się w budynku dzierżawionym od Banku Spółdzielczego w Dynowie.

Zmarł w marcu 1970 roku.

 

          

  1 wwrześnia 1970 roku na stanowisko dyrektora powołano Franciszka Kiszkę dotychczasowego nauczyciela matematyki.  Za jego kadencji w 1975 roku szkoła została przejęta przez Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych "Hydroinż" w Rzeszowie. Wtedy dokończono budowę warsztatów szkolnych i uruchomiono nowe specjalności kształcenia takie jak :mechanik maszyn budowlanych i cieśla.  W roku 1986 oddano do użytku internat dla młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej (przez kilka lat gościnnie przyjęto do zamieszkania uczniów LO). Od roku 1979 Zasadnicza Szkoła Budowlana w Dynowie staje się filią Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, a zarazem Przyzakładową Szkołą Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów. Zmarł w listopadzie 1988 roku.

 

 

We wrześniu  1988  roku  obowiązki dyrektora przejął nauczyciel  przedmiotów   zawodowych mgr Stanisław Tymowicz. Jeden rok szkolny-1988/89 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie była Przyzakładową Szkołą Zakładów Rolno-Przemysłowych "Igloopol-Fermstal" w Dynowie. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu od 1.09.1990 roku zostaje powołany Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, który tworzą: trzyletnia szkoła zasadnicza, pięcioletnie technikum mechaniczne, warsztaty  szkolne, internat (istnieje do roku 1997).

W maju 1991 roku szkoła zostaje przeniesiona do zaadaptowanej części internatu.

Rok 1992 - oddanie do użytku Podstawowej Stacji Kontroli pojazdów

Rok 1996 - oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej (30x12), z widownią, zapleczem i dwoma siłowniami.

Rok  1999  - przejęcie szkoły przez Powiat Rzeszowski

Rok  2001 - oddanie do użytku nowej szkoły wraz z łącznikiem. 8 listopada 2001 r. nadanie szkole imienia: Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rok  2006 - przygotowanie dokumentacji na przebudowę poddasza

Rok 2007 - rozpoczęcie , w czasie wakacji, adaptacji poddasza na pracownie komputerowe, sale zajęć pozalekcyjnych i pomieszczenia administracyjne.

 

                       Zmiany szkół, zawodów, profili i kierunków kształcenia przedstawiają się następująco:

 

1990r. - powołanie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i 5-letniego Technikum Mechanicznego

1993r. - wprowadzenie nowego zawodu - krawiec w Zasadniczej Szkole Zawodowej,

1994r. - uruchomienie 3 - letniego Technikum Mechanicznego po ZSZ (zawód: technik mechanik o specjalno�ci - naprawa i eksploatacja

             pojazdów samochodowych i obróbka skrawaniem),

1995r. - uruchomienie 4-letniego Technikum Odzieżowego w zawodzie technik odzieżowy o specjalności -  krawiectwo lekkie,

1996r. - uruchomienie 3-letniego Technikum Odzieżowego po ZSZ w zawodzie technik odzieżowy o specjalności  krawiectwo lekkie,

1997r. - uruchomienie 4-letniego Liceum Handlowe w zawodzie technik handlowiec

1998r. - uruchomienie 4-letniego Liceum Zawodowego w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych  i  krawiec,

1999r. - przekształcenie 4-letniego Liceum Handlowego w 5-letnie Technikum Handlowe,

2003r- uruchomienie 3-letniego Liceum Profilowanego o profilach: zarządzanie informacją i kreowanie ubiorów,

2005r. - uruchomienie w Liceum Profilowanym nowego profilu; ekonomiczno- administracyjnego,

2006r. - uruchomienie 2-letniej Szkoły Policealnej w zawodzie technik informatyk o specjalizacji grafika komputerowa.

 

31.08.2007r. - Dyrektor Stanisław Tymowicz przeszedł na emeryturę po 38 latach pracy i 19 latach pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

"Szkoła posiada pracownie komputerowe i internetowe centrum informacji multimedialnej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

        

 

 

      Od 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Halina Cygan, dotychczasowy wicedyrektor szkoły, po przeprowadzonym konkursie 7 sierpnia 2007 roku.

Prace rozpoczęła 1 września 1994 roku jako nauczycielka przedmiotów ogólnokształcących. Funkcję wicedyrektora sprawowała od roku 1999.

 

      W 2008 - zostaje oddane do użytku poddasze, którego adaptacja rozpoczęła się w latach poprzednich gdzie mieszczą się dwie pracownie komputerowe, pracownie multimedialne,  pomieszczenia administracyjne i część sanitarna.

 

2009 - w części klas lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych wymieniono zużyte wyposażenie  (krzesła , ławki ,biurka).

2010 - przeprowadzono generalny remont sanitariatów w budynku dawnego internatu.

2011 - przeprowadzono generalny remont stołówki-jadalni.


Zmiany szkół, zawodów, profili i kierunków kształcenia, po objęciu stanowiska,  przedstawiają się następująco:

 

2007 - wprowadzona zostaje innowacja pedagogiczna w zawodzie - technik informatyk; (edukacja transgraniczna- administracja  celna  i   

            bezpieczeństwo wewnętrzne), ora nowy zawód w technikum - technik pojazdów samochodowych w miejsce technika mechanika.

2008 - wprowadzona zostaje innowacja pedagogiczna w zawodzie technik handlowiec; obsługa ruchu turystycznego,

2009 - wprowadzona zostaje innowacja pedagogiczna w zawodzie - technik  pojazdów samochodowych; nowoczesne technologie w obróbce

         skrawaniem.

2010 - od 1 września uruchomiony został nowy zawód w technikum - technik logistyk z innowacją pedagogiczną –  edukacja transgraniczna –

          administracja celna i bezpieczeństwo wewnętrzne.

2013 - od marca zostaje powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dynowie

 

 

2. Trochę szczegółów

 

 

          Od roku 1990 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie zostaje włączona w powołany Zespół Szkół Zawodowych wraz z utworzonym

5-letnim Technikum Mechanicznym.

 

         W roku szkolnym 1991/1992 rozpoczyna się  nowa inwestycja w postaci sali gimnastycznej, której budowa została rozpoczęta z inicjatywy Dyrektora mgr Stanisława Tymowicza i dużego zaangażowania nauczyciela wychowania fizycznego mgr Franciszka Pilipa. Także dzięki przychylnemu stanowisku Kuratora Oświaty mgr inż. Piotra Idzikowskiego i inż. Tadeusza Makara - Kierownika Działu Inwestycji KO w Przemyślu, zostaje szkole przekazana nieodpłatnie stalowa konstrukcja hali. Od tego momentu zostają podjęte prace projektowe a później budowa.
       

        1 września 1993r. naukę w ZSZ w Dynowie rozpoczyna 496 uczniów w dwunastu oddziałach i także w nowej specjalności, którą jest kierunek krawiecki.
        W roku szkolnym 1994/95 naukę w ZSZ rozpoczyna 620 uczniów. Nauka odbywa się już na dwie pełne zmiany. W tym czasie wychodzi pierwszy numer "ELEMENCIKA" (szkolna gazetka).
        5 marca 1996 roku odbywa się uroczysto�ć oddania do użytku sali gimnastycznej, której wyposażenia i wystroju może pozazdrościć okolica. Pierwsza matura pisana jest już w nowym obiekcie -sali gimnastycznej.

    

W roku 1997 rozpoczyna się budowa szkoły składającej się z:

-  części dydaktycznej z 6-cioma pracowniami przedmiotowymi,

-  kotłowni,

-  szatni i użytkowym poddaszem,

-  łącznika z aulą i zapleczem pomocniczym (także dla niepełnosprawnych), która w grudniu 1998 roku jest widoczna jako okazała budowa. w stanie surowym z dachem

           W roku 1999/2000 do szkoły uczęszcza blisko 750 uczniów ucząc się w 22 oddziałach przez 5 dni w tygodniu na dwie zmiany. Kadrę pedagogiczną stanowi 53 nauczycieli teorii i zawodu oraz 18 pracowników administracji, obsługi szkoły, kuchni i warsztatów.  Pod koniec roku 1999 udaje się zakupić okna do nowego budynku dydaktycznego za środki Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
23 lipca 2000 roku zostaje przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przetarg w celu wyłonienia generalnego wykonawcy łącznika i wykonania prac wykończeniowych na nowych obiektach szkolnych. Przetarg wygrało Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie.

    Rok szkolny 2001/2002 - pierwszego września 2001 roku zaskoczyła wszystkich miła informacja, że od 3 września zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pięknym, okazałym budynku nowej szkoły.  Dotychczasowy budynek szkolny, sala gimnastyczna i nowy budynek dydaktyczny zostają połączone okazała przewiązką.
                10 listopada 2001 r. w naszej szkole odbyła się okazała uroczystość nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Poświęcenia szkoły dokonał ks. Infułat dr Stanisław Zygarowicz przy udziale ks. Proboszcza dra Stanisława Janusza.

 

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA

- Kardynał Stefan Wyszyński - Patron Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

Wspomnienie o Stefanie Wyszyńskim

 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem.  Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora. Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W okresie powstania warszawskiego ksiądz Wyszyński pełnił obowiązek kapelana grupy "Kampinos" AK. W 1945 r. został rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1946 r. Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. W 1948 r. ks. Biskup Wyszyński został wybrany Arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski. 14 II 1950 r. Prymas Wyszyński jako przedstawiciel Episkopatu podpisał "Porozumienie" z władzami państwowymi. 12 stycznia 1953 r. ks. Wyszyński został Kardynałem. Osiem miesięcy później (25 IX 1953r.) Kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach, gdzie został napisany tekst odnowionych Ślubów Narodu. Dnia 26 października 1956 r. Kardynał Wyszyński został uwolniony. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, na jego prośbę Ojciec Święty ogłosił (21 XI 1964 r.) Maryję Matką Kościoła. Odszedł do Boga 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

WSPOMNIENIE O STEFANIE WYSZYŃSKIM

Janina Jurkiewiczowa - siostra Prymasa - tak wspomina atmosferę domu rodzinnego kardynała Stefana Wyszyńskiego:

"W rodzinie Wyszyńskich (...) ruch. Jest już córeczka Anastazja. W 1901r. przychodzi na świat Stefan (...). Kim będzie to dziecko - trudno zgadnąć. Na razie trzeba je karmić, ubierać, wychowywać. Niebawem rodzą się jeszcze dwie dziewczynki: Stasia i Janka (...).Dobrze pamiętam matkę: w pięknej, długiej, popielatej sukni i w słomkowym dużym kapeluszu, strojnym w kolorowe kwiaty, siedzi w kościele, tuż obok organów. Jej mąż gra i śpiewa na chwałę Bożą, a głos ma piękny, wysoki (...). W domu ciasno. Ojciec robi ściankę w kuchni i starsze dzieci mają pokój do nauki i zabawy (...). Jest rok 1907. Rodzi się drugi syn. Ma na imię Wacław (...). Rok 1910. Wiosna. Ojciec dowiaduje się o wolnej posadzie organisty w Andrzejewie (...). Matka boi się przeprowadzać. Ma 33 lata. Spodziewa się szóstego dziecka, ma złe przeczucia (...). Spełnia się przepowiednia matki. Umiera w Andrzejewie, mając 33 lata. Zostawia sześcioro dzieci. Przez cały rok sieroty są pod opieką służącej Ulisi. Najmłodsza Zosia umiera (...). W rok potem nasz ojciec nie mogąc sobie poradzić z pięciorgiem małych dzieci zmuszony jest ożenić się po raz drugi (...). Mijają dni i tygodnie. W 1912 r. Stefan pod opieką ojca wyjeżdża do Warszawy (...). Stefan kończy dwie klasy gimnazjum Górskiego w Warszawie. Wybucha pierwsza wojna światowa. Rodzina przeżywa nową klęskę. Budynek cudem zostaje zachowany od pożogi, jaka dotyka miasto (...). Gdy mija pierwsza nawałnica wojenna (...) matka zawozi Stefana do Łomży i zapisuje do trzeciej klasy gimnazjum (...). Brat mój Stefan kończy trzecią i czwartą klasę gimnazjum w Łomży, po czym przyjeżdża do domu na wakacje (...). Któregoś wieczoru po pacierzu (...) Stefan powiada do rodziców, że chciałby ich o coś prosić i chce być tylko sam z nimi w pokoju (...) Kilka dni później brat mój z matką wybierają się w jakąś pieszą drogę (...). Powracają na trzeci dzień niosąc jakiś duży pakunek. Przez rozdarty papier wygląda czarny materiał. Przy obiedzie ojciec z powagą podaje nam do wiadomości, że brat nasz Stefan chce zostać księdzem i prosił właśnie rodziców o wyrażenie zgody(...). Zapada cisza. Patrzymy z szacunkiem na starszego brata. Jest już taki wysoki, wyższy od ojca (...). Tylko mały Wacław pyta mnie po cichu, czy trzeba będzie kłaniać się Stefanowi i całować go w rękę (...). Ojciec przez parę dni chodzi zamyślony. Obcując z księżmi na co dzień wie, jak trudna jest droga kapłana. Boi się o syna, ale sprawę oddaje w ręce Boga. Później ojciec często wspominał tę chwilę, jak syn klęcząc u nóg rodziców całował ich dłonie, a oni błogosławili mu na drogę." /-/

 

               Rok szkolny 2002/2003 - 8 listopada 2003 r. w naszej szkole odbyła się okazała uroczystość poświęcenia sztandaru, którego dokonał ks. Infułat dr Stanisław Zygarowicz przy udziale ks. Proboszcza dra Stanisława Janusza.

 

               Rok szkolny 2008/2009 - od września 2008 roku zostają oddane do użytku pomieszczenia na poddaszu szkoły. Mieszczą się tam dwie pracownie komputerowe i multimedialne z nowym, pełnym wyposażeniem  uzyskanym ze środków EFS, oprócz tego są pomieszczenia administracyjne i sanitariaty.

 

              Rok szkolny 2009/2010 rozpoczyna się 1 września. Naukę podejmuje  445 uczniów w 16 oddziałach a następujących szkołach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa; mechanik pojazdów samochodowych i w technikum; technik informatyk z innowacją - edukacja transgraniczna- administracja  celna i  bezpieczeństwo wewnętrzne), technik handlowiec z innowacją -  obsługa ruchu turystycznego oraz technik  pojazdów samochodowych z innowacją - nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem.

 

              Rok szkolny 2010/2011 rozpoczyna się 1 września . Naukę podejmuje 464 uczniów w 16 oddziałach a w następujących szkołach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa; mechanik pojazdów samochodowych (1a,2a,3a) i w technikum; technik informatyk (1TI,1TIL1/2, 2TIa,2TIb,3TI,4TI) z innowacją - edukacja transgraniczna- administracja  celna i  bezpieczeństwo wewnętrzne), technik handlowiec (2TH,4TH,3THI) z innowacją -  obsługa ruchu turystycznego ,technik  pojazdów samochodowych (1TPS,2TPS,3TPS) z innowacją - nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem oraz w nowym zawodzie; technik logistyk (1TIL1/2) z innowacją - edukacja transgraniczna- administracja  celna i  bezpieczeństwo wewnętrzne).

 

              Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 460 uczniów w 16 oddziałach klasowych (3 ZSZ  i 13 technikum), a inaugurację nowego roku uświetnili goście: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Pani Elżbieta Feret - Prodziekan WSPiA Przemyśl - Rzeszów, były Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Tymowicz, oraz Przewodnicząca RR Pani Łucja Bachurska.

Zebrani pedagodzy, pracownicy szkoły, rodzice i oczywiście młodzież byli, świadkami wręczenia  przez Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza i Dyrektora Szkoły Halinę Cygan, dyplomów przyznania, dwom uczennicom szkoły, Stypendiów Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego – Jolancie Nowak i Dominice Makaryk. Warto zaznaczyć, że spośród uczniów 5 szkół Powiatu Rzeszowskiego tylko 2 osoby otrzymały takie wyróżnienie – dwie z naszej szkoły

 

              Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło 465 uczniów w 16 oddziałach klasowych (3 ZSZ  i 13 technikum), a inaugurację nowego roku uświetnili goście: Sekretarz Rady Powiatu Pani Urszula Bilo, Pan  - Prodziekan WSPiA Przemyśl - Rzeszów dr Janusz Gajda, były Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Tymowicz, oraz Przewodnicząca RR Pani Łucja Bachurska.

Zebrani pedagodzy, pracownicy szkoły, rodzice i oczywiście młodzież, byli świadkami wręczenia  przez  Panią Urszulę Bilo i Dyrektora Szkoły Panią Halinę Cygan, dyplomów przyznania dwom uczeniom szkoły, Stypendiów Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego – Krzysztofowi Tuzykowi  z kl 4TIa i Bartłomiejowi Wasieńko z klasy 3TI. Także na tej uroczystości, Pan Dyrektor Stanisław Tymowicz  przekazał na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan gratulacje w związku z powierzeniem Jej , na kolejne 5 lat, funkcji dyrektora szkoły i życzył wielu sukcesów i osiągnięć w kierowaniu szkołą. Od marca 2013 r. zostało powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

               Rok szkolny 2013/2014  rozpoczęło 445 uczniów w 15 oddziałach klasowych

19 listopada 2013 r.  odbyła się okazała uroczystość 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Z tej okazji przed szkoła stanęła pamiątkowa tablica.

 

              Rok szkolny 2014/2015  rozpoczęło 450 uczniów w 15 oddziałach klasowych (Technikum: technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk i technik logistyk oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych) . Nadal realizowany jest program "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW". W tym roku odbyła się XV Edycja Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA".

 

Rok szkolny 2015/2016  rozpoczęło 480 uczniów w 16 oddziałach klasowych (Technikum: technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk i technik logistyk oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych) .

 

 

3.   Szkoły, zawody, kierunki kształcenia i profile:
 

1990 - 5-letnie Technikum Mechaniczne powołany jest Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

1993 - Krawiec w ZSZ

1994 - Technikum Mechaniczne po ZSZ (technik mechanik i obróbka skrawaniem)

1995 - Technikum Odzieżowe

1996 - Technikum Odzieżowe po ZSZ

1997 - Liceum Handlowe - technik handlowiec (4l)

1998 - Liceum zawodowe (mechanik pojazdów i krawiec)

1999 - Technikum Handlowe (5l)

2003 - Liceum Profilowane (zarządzanie informacją i kreowanie ubiorów)

2005 - Liceum Profilowane ( ekonomiczno- administracyjny)

2006 - Technikum(4l); technik informatyk

2006 - Szkoła Policealna(2l)

 

2007 - Technikum; technik pojazdów samochodowych

2010 - Technikum; technik logistyk

 

 

 

Powrót do strony głównej