Powrót do strony głównej.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im.Kard.Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie

                                                          DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

 

 

 

INNOWACJE  PEDAGOGICZNE

 

Opis zasad innowacji

             Zamieszczone niżej informacje opracowano w celu ułatwienia nauczycielom, radom pedagogicznym i dyrektorom szkół działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji pedagogicznych. Zawarte tu uwagi i propozycje są w pewnej mierze efektem spostrzeżeń wynikających z przeglądu innowacji pedagogicznych zgłaszanych do Kuratorium w poprzednich latach i stwierdzonych tam braków. Z informacji tych mogą skorzystać przede wszystkim nauczyciele zajmujący się opracowywaniem i realizacją innowacji pedagogicznych. Chodzi o to, by działaniom podejmowanym z pasją i ambicją zawodową mogli łatwiej nadać poprawny kształt formalny. Poniższy opis zasad innowacji może w tym pomóc.

             Ponadto już wkrótce zostanie opracowana „Karta Innowacji”, która w zamyśle ma być dokumentem stosowanym przy zgłaszaniu innowacji do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zasadniczą częścią „Karty Innowacji” będzie właśnie tzw. opis zasad innowacji sporządzany w oparciu o przedstawione tu wymagania. Opracowaniem „Karty Innowacji” zajmuje się powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Zespół do Spraw Innowacji.

I.                     Określenie rodzaju innowacji

 1.       Najlepiej przyjąć za rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 lutego 2002 r. w sprawie warunków  prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506) podział na „programowe, organizacyjne lub metodyczne”, można rozszerzyć ten podział o rodzaje mieszane, np. programowo-metodyczne, organizacyjno-programowe, metodyczno-organizacyjne.

2.       Stosować prostą zasadę uznawania za programowe tych innowacji, w których zmiany dotyczą programów zajęć edukacyjnych; za organizacyjne tych, które dotyczą organizacji kształcenia, wychowania lub opieki; za metodyczne tych, w których zmiany dotyczą metod pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

3.       Określenia rodzaju innowacji powinien dokonać jej autor (autorzy) kierując się własną oceną wagi i znaczenia wprowadzanych zmian, i na tej podstawie zaliczając innowację do któregoś z ww. rodzajów.

 

II.                   Zakres innowacji

 1.       Wskazać jakie zajęcia edukacyjne obejmuje innowacja (wszystkie, grupę przedmiotów, wybrany przedmiot lub rodzaj zajęć edukacyjnych),

2.       Wskazać do kogo adresowana jest innowacja, kto zostanie nią objęty (cała szkoła, wybrane klasy lub klasa, wybrane oddziały lub oddział, wybrana grupa, wybrany uczeń), nie zapominać o wskazaniu typu szkoły (w zespole), zawodu, profilu,

3.       Określić przewidywany czas realizacji innowacji, wskazać termin jej rozpoczęcia i zakończenia (konkretny semestr, rok szkolny, etap edukacji od-do).

 

III.
Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane

 1.       Określić powody, przyczyny, motywację opracowania i wprowadzenia innowacji.

a)       istotne jest tu wykazanie, że wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji i wynikającymi z tej diagnozy potrzebami wprowadzenia zmian, np. niezadowalające efekty pracy dydaktycznej lub wychowawczej, potrzeby wynikające ze zmian na rynku pracy, potrzeby wynikające z życiowych planów edukacyjnych uczniów (rodziców), potrzeby związane z dostosowaniem kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego, inne,

b)       określić przewidywane efekty wdrożenia innowacji, czyli:

-  jakie pozytywne zmiany w zakresie efektów kształcenia, wychowania lub opieki nastąpią,

-  jakie korzystne zmiany organizacyjne nastąpią w szkole,

-  jakie będą pozytywne efekty zmian metodycznych,

-  inne korzyści z wprowadzenia innowacji.

2.       Niezbędne jest też ustalenie kryteriów sukcesu w odniesieniu do oczekiwanych efektów innowacji.

 

IV.                 Założenia innowacji  (treść innowacji)

 1.       To zagadnienie powinno być potraktowane bardzo rzeczowo i czytelnie. Jeżeli przedstawiana jest innowacja programowa odnosząca się do konkretnego przedmiotu, polegająca na modyfikacji ogólnie dostępnego programu nauczania ( a jest to najczęściej spotykany rodzaj innowacji) należy koniecznie uwzględnić poniższe uwarunkowania.

2.       Wskazać wyraźnie jaki program nauczania jest poddawany zmianom, podać jego nazwę, symbole, numer dopuszczenia.

3.       Wskazać wyraźnie jakie treści z tego programu ulegają modyfikacji, jakie zostają usunięte, jakie nowe treści zostają wprowadzone do programu. Odnieść się do podstawy programowej danych zajęć edukacyjnych, określić czy wprowadzone do programu treści mieszczą się w treściach przewidywanych przez podstawę programową, jeżeli wykraczają poza podstawę programową to wskazać w jakim zakresie. Pamiętać o tym, by poprzez usunięcie pewnych treści z programu nie doprowadzić do sytuacji, w której program nie będzie zawierał wszystkich treści wymaganych przez podstawę programową.

4.       Określić przewidywane osiągnięcia, wiedzę i umiejętności uczniów uzyskane poprzez wprowadzenie nowych treści do programu nauczania.

5.       Odnieść się do przewidywanych sposobów realizacji nowych treści oraz zakładanych sposobów oceniania wiedzy i umiejętności uczniów.

6.       Przy wdrażaniu innowacji przewidujących zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych wskazać precyzyjnie o jaką liczbę godzin zwiększa się zajęcia oraz określić źródło pochodzenia tych godzin, tzn. określić:

a)       czy biorą się one z godzin do dyspozycji dyrektora,

b)       czy z godzin na kształcenie w zakresie rozszerzonym,

c)       czy z godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na grupę przedmiotów,

d)       czy z godzin przewidzianych na kształcenie w zawodzie,

e)       czy z godzin na kształcenie w profilu,

f)        czy też z godzin finansowanych dodatkowo przez organ prowadzący szkołę?

7.       Przy realizacji innowacji polegającej na łączeniu treści kilku zajęć edukacyjnych w ramach jednych odrębnych zajęć zasady wymienione w pkt 2-6 należy stosować odpowiednio.

8.       Przy innowacji polegającej na dopuszczeniu do użytku w danej szkole tzw. autorskiego programu nauczania czyli opracowanego przez nauczyciela (nauczycieli) na zasadach określonych w rozporządzeniu MENiS z 5.02.2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania
i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 r. nr 25, poz. 220) należy pamiętać o spełnieniu wymagań określonych w §24 ust.4-6 oraz 9-13 tego rozporządzenia. Szczególnie chodzi o uzyskanie dla programu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wyższe wykształcenie
i odpowiednie kwalifikacje. Przy wprowadzaniu programu nauczania dla zawodu potrzebna jest opinia kuratora oświaty. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem programu do użytku i włączeniem do szkolnego zestawu programów nauczania powinien zasięgnąć opinii rady pedagogicznej i rady szkoły (lub rady rodziców). Powyższe działania muszą być spełnione w związku z dopuszczeniem programu autorskiego do użytku w szkole.

9.       Jeżeli program, o którym mowa w punkcie 8, jest równocześnie zgłaszany jako innowacja należy zastosować procedurę zgłoszenia określoną w rozporządzeniu z 9.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej.

 

V.  Ewaluacja innowacji

 

1.       Podstawowym zadaniem ewaluacji jest stwierdzenie:

a)       czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami,

b)       czy uzyskuje się przewidywane efekty,

c)       czy nie należy dokonać weryfikacji i zmian w programie innowacyjnym,

d)       czy nie należy zaprzestać realizacji innowacji ze względu na powodowane szkody edukacyjne?

2.       W celu prowadzenia skutecznej ewaluacji należy:

a)       ustalić jakie informacje o realizacji programu innowacyjnego będą zbierane, np. wyniki klasyfikacji, wyniki egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia w turniejach, olimpiadach, zawodach, inne sukcesy uczniów, sukcesy uczniów przy ubieganiu się o przyjęcie do szkół wyższych, pozytywne zmiany wychowawcze, opinie uczniów, rodziców, innych osób,

b)       określić źródła informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków, np. opinie uczniów, rodziców, innych nauczycieli, dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania, wywiad, obserwacja, inne źródła,

c)       określić jakie narzędzia i procedury zostaną wykorzystane do zbierania informacji, np. ankiety, testy, sprawdziany, arkusze diagnostyczne, obserwacja, hospitacja,

d)       określić kto, kiedy i w jakiej formie opracuje wyniki ewaluacji oraz jak zostaną one wykorzystane, komu będą udostępnione,

 

VI.                 Procedura wdrożenia innowacji

 1.       Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji po uprzednim uzyskaniu:

a)       zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

b)       pisemnej zgody autora (autorów) innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej publikowane,

c)       opinii rady szkoły

-          jeżeli rada szkoły nie została powołana zastępuje ją rada pedagogiczna (art.52 ust.2 ustawy o systemie oświaty),

-          przed wydaniem takiej opinii (w „zastępstwie” rady szkoły) rada pedagogiczna powinna zasięgnąć opinii rady rodziców, co wynika z realizacji zawartego w art.54 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz.329 ze zmianami) uprawnienia rady rodziców do występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

-          w takich okolicznościach rada pedagogiczna wydaje najpierw opinię w sprawie wprowadzenia innowacji (występując w roli rady szkoły), a następnie podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.

2.       Innowacja, której wprowadzenie uchwala rada pedagogiczna powinna spełniać warunki dotyczące:

a)       określenia jej rodzaju,

b)       ustalenia zakresu,

c)       przedstawienia motywacji wprowadzenia i oczekiwań z nią związanych,

d)       przedstawienia założeń (treści innowacji),

e)       ewaluacji,

-          opisane w częściach I-V niniejszego opracowania.

3.       Tak podjętą uchwałę rady pedagogicznej wraz z opisem zasad innowacji oraz opinią rady szkoły (jeżeli taka jest, gdy rady szkoły nie powołano załącza się opinię rady pedagogicznej) i zgodą autora (autorów) dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

4.       Jeżeli innowacja wymaga przyznania szkole dodatkowych środków należy uzyskać pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań.

5.       Kopię pisemnej zgody organu prowadzącego należy załączyć do dokumentacji przekazywanej przez dyrektora szkoły kuratorowi oświaty.

 

UWAGI (ważne dla dyrektorów szkół):

 

1.       Przy wprowadzaniu innowacji przewidującej zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych (przez poszerzenie zajęć z ramowego planu nauczania lub wprowadzenie dodatkowych zajęć) należy pamiętać o przestrzeganiu dopuszczalnej tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych określonej w §2 ust.7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15, poz. 142 ze zmianami), niedopuszczalne jest przekroczenie tej liczby.

 

2.       Jeżeli dodatkowe zajęcia edukacyjne wprowadzono z godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę, to limit godzin określony w §2 ust. 7 ww. rozporządzenia można zwiększyć o 3 godziny, co wynika z zapisów §2 ust. 3 tegoż rozporządzenia.

 

3.       Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie ustalono podstawy programowej ale ich program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, obsługiwanych z godzin do dyspozycji dyrektora (zgodnie z §2 ust. 5 pkt 2 cytowanego rozporządzenia), wymaga zgłoszenia tych zajęć jako innowacji pedagogicznej. Nie można ich uznać za tzw. autorski program nauczania i wprowadzić do szkolnego zestawu programów nauczania na zasadach określonych w § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów ... (Dz. U. z 2004 r. nr 25, poz. 220), gdyż przepisy te odnoszą się do zajęć edukacyjnych, dla których ustalono podstawę programową.

 

4.       Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie ustalono podstawy programowej, obsługiwanych z dodatkowych godzin przyznanych przez organ prowadzący również wymaga zgłoszenia ich jako innowacji pedagogicznej z zastosowaniem procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej.

 

Opracował: wiz. A. Jędruchów

 

 

 

Współpraca z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji  Przemyśl-Rzeszów

 

1.EDUKACJA TRANSGRANICZNA

 

- technik informatyk    z innowacją  pedagogiczną; (edukacja transgraniczna- administracja  celna  i bezpieczeństwo wewnętrzne)

 

TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną jest szkołą, która daje  możliwość  uzyskania   świadectwa maturalnego i dyplomu zawodowego technika informatyka z przygotowaniem informatycznym do kontynuowania studiów  wyższych także w zakresie edukacji transgranicznej ze specjalizacją; administracja celna Innowacje realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą  Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów.

CELE KSZTAŁCENIA W KLASIE I

 

1.      Przygotowanie uczniów do pracy w służbie celnej i instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

2.      Zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami i obowiązkami służb celnych i służb bezpieczeństwa wewnętrznego.

3.      Zapoznanie uczniów z zasadami międzynarodowej współpracy policyjnej.

4.      Zapoznanie uczniów z zasadami obrotu dewizowego i polityki celnej na terenie państw Unii Europejskiej.

 

Struktura przedmiotowa kształcenia w klasie I

Dział przedmiotowy

Lp.

Tematyka ogólna

Liczba godzin

Uwagi

1.

Zarządzanie jakością w administracji bezpieczeństwa wewnętrznego

8

 

2.

Regulacje obrotu dewizowego

8

 

3.

Wspólnotowy system zwolnień celnych

9

 

4.

Międzynarodowa współpraca policyjna

9

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

4

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

38

 

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

-          zasady regulacji obrotu dewizowego na terenie Unii Europejskiej,

-          omówić zasady polityki celnej UE,

-          zasady międzynarodowej współpracy policyjnej,

-     zasady zarządzania jakością w administracji bezpieczeństwa wewnętrznego.

CELE KSZTAŁCENIA W KLASIE II

 

1.      Zapoznanie uczniów z zasadami prawa o cudzoziemcach.

2.      Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu prawa prywatnego obywatela Unii Europejskiej.

3.      Zapoznanie uczniów z aspektami terroryzmu na świecie.

4.      Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu ubezpieczeń w systemie bezpieczeństwa.

 

Struktura przedmiotowa kształcenia w klasie II

Dział przedmiotowy

Lp.

Tematyka ogólna

Liczba godzin

Uwagi

1.

Prawo o cudzoziemcach

8

 

2.

Socjologiczno – kryminologiczne aspekty terroryzmu

8

 

3.

Prawo prywatne międzynarodowe

9

 

4.

Ubezpieczenia w systemie bezpieczeństwa

9

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

4

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

38

 

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

-          zastosować  w praktyce prawo o cudzoziemcach,

-          zasady prawa prywatnego każdego obywatela w ujęciu prawa międzynarodowego,

-          zasady ubezpieczeń w systemie bezpieczeństwa,

-          aspekty terroryzmu w ujęciu socjologiczno – kryminologicznym. 

CELE KSZTAŁCENIA W KLASIE III

 

1.      Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu psychologii.

2.      Zapoznanie uczniów ze strukturą organizacyjną instytucji ochrony bezpieczeństwa publicznego.

3.      Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z przestępstwami i wykroczeniami celnymi.

4.      Zapoznanie uczniów z systemem ochrony bezpieczeństwa we współczesnym świecie.

 

Struktura przedmiotowa kształcenia w klasie III

Dział przedmiotowy

Lp.

Tematyka ogólna

Liczba godzin

Uwagi

1.

Elementy psychologii

8

 

2.

Organizacje i instytucje ochrony bezpieczeństwa publicznego.

8

 

3.

Przestępstwa i wykroczenia celne

8

 

4.

Systemy ochrony bezpieczeństwa we współczesnym świecie.

8

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

2

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

34

 

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

-  podstawowe pojęcia i zagadnienia z psychologii,

-  wyjaśnić pojęcia związane z przestępstwami i wykroczeniami celnymi,

-  omówić organizacje i instytucje ochrony bezpieczeństwa publicznego,

-  zaprezentować zagadnienia związane z systemem ochrony bezpieczeństwa we

   współczesnym świecie.

CELE KSZTAŁCENIA W KLASIE IV

 

1.      Zapoznanie uczniów z zasadami zamówień publicznych w służbach celnych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

2.      Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu etyki zawodowej i zadań związanych z wykonywaniem funkcjonariuszy służb celnych.

3.      Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania państwa w sytuacjach nadzwyczajnych.

4.      Zapoznanie uczniów z międzynarodowym systemem ochrony i bezpieczeństwa ludzi.

 

Struktura przedmiotowa kształcenia w klasie IV

Dział przedmiotowy

Lp.

Tematyka ogólna

Liczba godzin

Uwagi

1.

Zamówienia publiczne

7

 

2.

Funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych

7

 

3.

Etyka zawodowa i odpowiedzialność funkcjonariuszy celnych

7

 

4.

Międzynarodowe systemy ochrony i standardy bezpieczeństwa ludzi.

7

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

2

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

30

 

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

-  wyjaśnić i omówić zasady zamówień publicznych,

-  rozróżniać i stosować normy społeczne (prawne, etyczne, estetyczne, zwyczajowe, itp.)

   obowiązujące w zakładzie pracy,

-  zaprezentować międzynarodowe systemy i standardy bezpieczeństwa ludzi,

-  omówić zasady funkcjonowania państwa w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

Realizacja innowacji .....więcej>>

 

 

Współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

2. OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

 

-  technik handlowiec   z innowacją  pedagogiczną; obsługa ruchu turystycznego

o

TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną jest szkołą, która daje  możliwość  uzyskania   świadectwa maturalnego i dyplomu zawodowego technika handlowca oraz daje przygotowanie do kontynuowania studiów  wyższych także w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Innowacja realizowana jest we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

 

CELE KSZTAŁCENIA W KLASIE I

 

1.      Zapoznanie uczniów z podstawowymi normami prawnymi dotyczącymi turystyki i rekreacji.

2.    Zapoznanie uczniów z organizacją i funkcjonowaniem rynku turystycznego.

3.    Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania biur turystycznych.

4.    Zapoznanie z zasadami ekonomiki turystyki i rekreacji.

 

Struktura przedmiotowa kształcenia w klasie I

 

Dział przedmiotowy

Lp.

Tematyka ogólna

Liczba godzin

Uwagi

1.

Terminologia i systematyka obejmująca ruch turystyczny  oraz usługi turystyczne.

6

 

2.

Ekonomika turystyki i rekreacji

11

 

3.

Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego.

7

 

4.

Biura podróży i ich rodzaje.

8

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

6

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

38

 

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

-          terminologię i systematykę obejmującą ruch turystyczny i usługi turystyczne,

-          organizację i funkcjonowanie rynku turystycznego,

-          zasady funkcjonowania biur turystycznych,

-     zasady ekonomiki turystyki i rekreacji.

 

Tematyka szczegółowa

 

Terminologia i systematyka obejmująca ruch turystyczny  oraz usługi turystyczne

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia

2

 

2.

Podstawy prawne związane z usługami turystycznymi i ruchem turystycznym.

2

 

3.

Terminologia i systematyka dotycząca usług turystycznych i rekreacji.

2

 

4.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

2

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

8

 

 

Ekonomika turystyki i rekreacji

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych funkcjonujących w turystyce

i rekreacji.

1

 

3.

Instytucje wspomagające i uzupełniające działalność turystyczną i rekreacyjną.

3

 

4.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi.

3

 

5.

System finansowy przedsiębiorstw turystycznych

3

 

6.

Godziny do dyspozycji nauczycieli.

1

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

12

 

 

Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego

 

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Zagadnienia organizacyjne.

1

 

2.

Organizacja rynku turystycznego.

3

 

3.

Zasady funkcjonowania rynku turystycznego.

3

 

4.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

2

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

9

 

 

Biura podróży i ich rodzaje

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Biuro podróży jako podmiot obsługi ruchu turystycznego.

3

 

3.

Rodzaje biur turystycznych.

1

 

4.

Zakres przedmiotowy działalności biur turystycznych.

2

 

5.

Marketing w działalności biur podróży.

1

 

6.

Godziny do dyspozycji nauczycieli.

1

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

9

 

 

CELE KSZTAŁCENIA W KLASIE II

 

1.      Zapoznanie uczniów z zasadami organizacji i systematyką imprez turystycznych.

2.      Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu prawa prywatnego obywatela Unii Europejskiej.

3.      Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu etyki zawodowej pracowników turystyki i rekreacji. 

4.      Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu psychologii i socjologii.

 

Struktura przedmiotowa kształcenia w klasie II

 

Dział przedmiotowy

Lp.

Tematyka ogólna

Liczba godzin

Uwagi

1.

Elementy psychologii i socjologii.

12

 

2.

Prawo prywatne międzynarodowe – turystyka i rekreacja

7

 

3.

Etyka zawodowa i odpowiedzialność pracowników turystyki i rekreacji.

6

 

4.

Organizacja  i systematyka imprez  turystycznych.

8

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

5

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

38

 

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

-          zasady prawa prywatnego każdego obywatela w ujęciu prawa międzynarodowego,

-          zasady organizacji imprez turystycznych,

-          wyróżnić potrzeby związane z turystyką,

      -    rozróżniać i stosować normy społeczne (prawne, etyczne, estetyczne, zwyczajowe, itp.)

                       obowiązujące w zakładzie pracy.

 

Tematyka szczegółowa

 

Elementy psychologii i socjologii

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Rozwój człowieka w ciągu życia.

3

 

3.

Stres a zdrowie.

2

 

4.

Wybrane elementy psychologii społecznej.

2

 

5.

Identyfikacja potrzeb związanych z podróżą turystyczną i ich zaspokajanie.

2

 

6.

Motywacje podróży.

2

 

7.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

2

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

14

 

 

Prawo prywatne międzynarodowe – turystyka i rekreacja

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Prawo cywilne.

2

 

3.

Prawo karne.

2

 

4.

Prawo gospodarcze.

2

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

1

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

8

 

 

Etyka zawodowa i odpowiedzialność pracowników turystyki i rekreacji

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Kształtowanie stosunków interpersonalnych – zasady dobrego zachowania się.

3

 

3.

Odpowiedzialność pracowników turystyki i rekreacji.

2

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

6

 

 

Organizacja i systematyka imprez turystycznych

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

2

 

2.

Organizacja imprez turystycznych.

3

 

3.

Systematyka imprez turystycznych.

3

 

4.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

2

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

10

 

 

 

CELE KSZTAŁCENIA W KLASIE III

 

1.      Zapoznanie uczniów z zasadami ubezpieczeń w turystyce i rekreacji.

2.      Zapoznanie uczniów z zastosowaniem informatyki w turystyce i rekreacji. 

3.      Zapoznanie z przedsiębiorstwami turystycznymi i gospodarstwami agroturystycznymi.

 

Struktura przedmiotowa kształcenia w klasie III

 

Dział przedmiotowy

Lp.

Tematyka ogólna

Liczba godzin

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwa turystyczne.

11

 

2.

Agroturystyka

8

 

3.

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji.

3

 

4.

Informatyka w turystyce i rekreacji.

7

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

5

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

34

 

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

-  omówić typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych,

-  omówić usługi pilotażu oraz przewozów turystycznych,

-  omówić zasady tworzenia i działalności gospodarstw agroturystycznych,

            - zastosować w praktyce technologie informacyjne.

 

Tematyka szczegółowa

 

Przedsiębiorstwo turystyczne

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnień .

1

 

2.

Przedsiębiorstwo turystyczne jako podmiot obsługi ruchu turystycznego.

3

 

3.

Typy i rodzaje przedsiębiorstw usług turystycznych.

2

 

4.

Usługi pilotażu wycieczek i przewodnictwa.

2

 

5.

Organizacja przewozów turystycznych.

3

 

6.

Godziny do dyspozycji nauczycieli.

2

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

13

 

 

Agroturystyka

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnień .

1

 

2.

Zasady tworzenia gospodarstw agroturystycznych.

2

 

3.

Działalność gospodarstw agroturystycznych – produkcja zdrowej żywności.

3

 

4.

Promocja gospodarstw agroturystycznych z uwzględnieniem regionu.

2

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli.

1

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

9

 

 

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Zasady ubezpieczeń w turystyce i rekreacji.

2

 

3.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

1

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

4

 

 

 

Informatyka w turystyce i rekreacji

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnej przy przygotowaniu imprez turystycznych i rekreacyjnych.

3

 

3.

Promocja regionów turystycznych z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych i komunikacyjnych.

3

 

4.

Godziny do dyspozycji nauczycieli.

1

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

8

 

 

CELE KSZTAŁCENIA W KLASIE IV

 

1.      Zapoznanie uczniów z zasadami zamówień publicznych w turystyce i rekreacji.

2.      Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu etapów tworzenia  i realizacji imprez turystycznych.

 

Struktura przedmiotowa kształcenia w klasie IV

Dział przedmiotowy

Lp.

Tematyka ogólna

Liczba godzin

Uwagi

1.

Zamówienia publiczne.

7

 

2.

Etapy tworzenia imprez turystycznych.

12

 

3.

Realizacja imprez turystycznych.

7

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

4

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

30

 

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

-  wyjaśnić i omówić zasady zamówień publicznych,

-  przygotować imprezę turystyczną,

           -  zasady tworzenia imprez turystycznych.

 

Tematyka szczegółowa

 

Zamówienia publiczne

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Akty prawne dotyczące zamówień publicznych.

3

 

3.

Procedury związane z zamówieniami publicznymi.

3

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

7

 

 

 

Etapy tworzenia imprez turystycznych

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Problematyka przygotowania teczki turystycznej przez poszczególnych uczniów.

2

 

3.

Wytyczne do programowania imprez turystycznych.

2

 

4.

Program ramowy i program szczegółowy imprezy przygotowanej przez poszczególnych uczniów.

2

 

5.

Kwestionariusz informacyjny do zlecenia na organizację imprezy turystycznej.

2

 

6.

Prezentacja programów przygotowanych przez uczniów

3

 

7.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

3

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

15

 

 

Realizacja imprez turystycznych

 

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Uwagi

1.

Wprowadzenie do zagadnienia.

1

 

2.

Współpraca biur podróży z kontrahentami i klientami.

2

 

3.

Korespondencja handlowa w turystyce.

2

 

4.

Umowa o świadczenie imprez turystycznych.

2

 

5.

Godziny do dyspozycji nauczycieli

1

 

Ogółem zajęć edukacyjnych

8

 

 

Realizacja innowacji .....więcej>>

 

 

Współpraca z Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie

 

3. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W OBRÓBCE SKRAWANIEM

 

- technik pojazdów samochodowych z innowacja pedagogiczną; nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem

TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną jest szkołą, która daje  możliwość  uzyskania   świadectwa maturalnego i dyplomu zawodowego technika pojazdów samochodowych oraz daje przygotowanie do kontynuowania studiów wyższych także w zakresie nowoczesnych technologii w obróbce skrawaniem. Innowacja realizowana jest we współpracy z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie.

 

 

Realizacja innowacji .....więcej>>