Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\Logo_www-2014.png 

 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\60-lecie\Logo 60-lecia.pngMATERIAŁY  ARCHIWALNE

I semestr roku szkolnego 2023/24

 

      <<..do głównej

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

  

STYCZEŃ 2024 r.

  

  9 - 19.01.2024 r.           - egzaminy zawodowe – wg oddzielnego harmonogramu.

15.01.2024 r. (poniedz.) - szkolenie Rady  Pedagogicznej,  godz.15.00 - aula szkolna 

 16.01.2024 r. (wtorek)   - spotkanie z przedstawicielami PANS w Przemy¶lu dla uczniów klas maturalnych, godz. 8.50 - aula szkolna

18.01.2024 r.czwartek   - zakończenie klasyfikacji za I semestr r. szk. 2023/2024 zakończenie I semestru dla pozostałych klas.   

 19.01.2024 r. (pi±tek)    - spotkanie uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, godz.10.00 - aula szkolna

22.01.2024 r.poniedz.    - spotkanie z rodzicami wszystkich klas – wg harmonogramu. 

24.01.2024 r.¶roda        - posiedzenie RP  po¶więcone zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I semestr 2023/2024 -pozostałe klasy

27.01.2024 r.                - Zabawa studniówkowa.         

                                 29.01.2024r.11.02.2024r.  - ferie zimowe.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

18 stycznia 2024 r.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

18 stycznia 2024 r.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ¶l± życzenia.

 

 Kto z nas nie lubi dostawać życzeń a zwłaszcza w formie pięknie zapisanej pocztówki?  Niestety ta sztuka powoli przechodzi do lamusa. Chc±c choć w małym stopniu zapobiec temu zjawisku, Panie Katarzyna Stpiczyńska i Karolina Bal zdecydowały się na wzięcie udziału w akcji „117 kartek na 117. urodziny Kurta Obitza”.  16 stycznia 2024r. przypada wła¶nie 117 rocznica urodzin tego działacza społecznego. Uczniowie z klas: 4TI, 2TI, 5TIa i 5THLa , którzy w dniu 12 stycznia wzięli udział w tej akcji, po przybliżeniu im postaci bohatera,  napisali mu życzenia urodzinowe. Dwie zapisane życzeniami kartki zostały wysłane do Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie, która nosi nazwę Kurta Obitza. Mimo, że zadanie pocz±tkowo wydawało się trudne, to efekty były bardzo ciekawe. Przy tej okazji zachęcamy wszystkich do pisania kartek.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

18 stycznia 2024 r.

XVI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne ¶więta – twórcze ¶więta”.

 

      Liceum Ogólnokształc±ce im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zorganizowało XVI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne ¶więta – twórcze ¶więta”
w kategorii plastycznej, literackiej i muzycznej.  

W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ich prace zostały wysoko ocenione. W kategorii literackiej: I miejsce zdobyła: Aleksandra Gierula z kl. 4THLa  – opiekun p. Beata Irzyk, w kategorii plastycznej I miejsce zajęła Alicja Kowal z kl. 3THL, opiekun p. Natalia Chyłek, a III miejsce zdobyła Karolina Misiołek z kl. 2TH, opiekun p. Bogusława Pinkowicz. Opiekę nad uczniami podczas gali konkursowej w dniu 18 stycznia 2024r. sprawowała p. Karolina Bal.     Uczennicom i opiekunom gratulujemy

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

16 stycznia 2024 r.

Powiatowa Licealiada w tenisie stołowymw Sokołowie Małopolskim.

 

W dniu 16.01.2024 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim odbyła się Powiatowa Licealiada w tenisie stołowym. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowały drużyny dziewcz±t i chłopców. Chłopcy w składzie:  Dawid Piela z klasy 5TIa, Jakub Dzięgło z klasy 5TPSa oraz Karol Pałys z 4TPS zostali mistrzami Powiatu Rzeszowskiego. Natomiast dziewczęta, które wyst±piły w składzie: Kamila Brożyna i Aleksandra Niedzielska z klasy 1TL zajęły III miejsce. Drużyna chłopców dzięki osi±gnięciu takiego wyniku uzyskał awans do zawodów rejonowych. Naszym reprezentantkom i reprezentantom należ± się gratulacje i słowa uznania za sportow± postawę, a chłopcom życzenia dalszych sukcesów w kolejnym etapie zmagań. Opiekunem drużyn był p. Piotr Marcinek.  

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

16 stycznia 2024 r.

Spotkanie uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy¶lu.

 

        W dniu 16 stycznia 2024r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych (5TIa, 5THLa, 5TPSa), z przedstawicielami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy¶lu. Tematem spotkania była oferta edukacyjna uczelni na rok akademicki 2024/2025. Uczniowie mieli możliwo¶ć zapoznania się z baz± dydaktyczn±, ofert± edukacyjn± zajęć obowi±zkowych i dodatkowych, czyli z tym wszystkim co przyszłemu studentowi będzie potrzebne. Należy dodać, że Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie współpracuje z Państwow± Akademi± Nauk Stosowanych w Przemy¶lu.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

15 stycznia 2024 r.

„Lekcja z ekonomi±” – zadanie przeprowadzone w ramach IV edycji programu „Złote Szkoły NBP”

 

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przyst±pił do IV edycji ogólnopolskiego programu popularyzuj±cego wiedzę ekonomiczn± "ZŁOTE SZKOŁY NBP". Patronat nad programem sprawuje Narodowy Bank Polski a jego ide± jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w ¶wiecie finansów. Mottem tegorocznej, IV edycji programu jest hasło „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”, które ma na celu zachęcić młodzieży do zwiększania wiedzy o Narodowym Banku Polski.

W naszej szkole, która ubiega się o tytuł „Złote Szkoły NBP”, zawi±zała się  9-cio osobowa grupa uczniów nazwana Drużyn± Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna zdobywa niezbędn± wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza trzy zadania programu. Nad programem czuwaj± opiekunowie - nauczyciele: p. Agnieszka Smaroń, p. Anna Kałamucka i p. Renata Łybacka.

Zadania do wykonania w IV edycji programu to: 1.    Lekcja z ekonomi±.2.    Szkolna debata.3.    Warsztat uczniowski.

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „Lekcjach z ekonomi±”, jednym z trzech wymaganych zadań. Młodzież z klasy 1TH – 5 letniego technikum w zawodzie technik handlowiec i 4TPS – 5 letniego technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych wzięła udział w zajęciach, które miały za zadanie przybliżyć im funkcjonowanie banku centralnego naszego kraju. Przeprowadzone lekcje miały charakter interdyscyplinarny, czyli ł±czyły tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy.  W dniu 15 stycznia 2024 roku w klasie 4TPS na lekcji chemii odbyła się pierwsza „Lekcja z ekonomi±”, któr± poprowadził p. Paweł Siwulec. Temat zajęć był niezwykle interesuj±cy: „Chemia na straży złotego”. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób chemia jako nauka chroni i pomaga w produkcji banknotów oraz monet. Rozszerzaj±c swoj± wiedzę na temat Narodowego Banku Polskiego uczniowie dowiedzieli się m.in.: o sposobach zabezpieczania banknotów przed fałszerstwem oraz o metalach wykorzystywanych do produkcji monety. Ciekawostk± było obejrzenie krótkiej animacji przedstawiaj±cej reakcję stężonego kwasu altowego oraz kwasu solnego w zetknięciu z monet± jedno groszow±. Następnie wraz z nauczycielem młodzież dokonała analizy zachodz±cych zmian oraz wyci±gnęła ważne wnioski. Na sam koniec w celu podsumowania i utrwalenia nowych wiadomo¶ci uczniowie podzieleni na grupy wzięli udział w grze dydaktycznej „memory”, opieraj±cej się na informacjach przekazywanych im w trakcie lekcji.

            Kolejn± lekcję w tym samym dniu przeprowadziła p. Izabela Jach na zajęciach z historii w klasie 1TH. Temat lekcji był następuj±cy: „Pieni±dz w dziejach Polski”. Lekcja rozpoczęła się prezentacj± nawi±zuj±c± do tematu zajęć podczas której uczniowie dowiedzieli się czym płacono na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Zdobyli informacje o najważniejszych polskich reformach walutowych, poznali historię polskiego złotego oraz dowiedzieli się jak kształtowała się polska bankowo¶ć centralna. Następnie wykorzystuj±c zdobyt± wiedzę uczniowie rozwi±zywali quiz w aplikacji Kahoot sprawdzaj±c zapamiętane informacje. W dalszej czę¶ci lekcji pracuj±c w grupach tworzyli o¶ czasu dotycz±c± historii pieni±dza w Polsce. Punktem podsumowuj±cym było obejrzenie krótkiego filmu o funkcji emisyjnej NBP i historii polskiego złotego. Lekcje potwierdziły, że ekonomię można okre¶lić jako naukę interdyscyplinarn±, ponieważ jest powi±zana z różnymi dziedzinami nauk. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wiedza, któr± zdobyli uczniowie na pewno przyda im się w przyszło¶ci. 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

14 stycznia 2024 r.

Spotkanie opłatkowe dla seniorów w Ulanicy.

 

 W dniu 14.01.2023r. w Domu Ludowym w Ulanicy z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Ulanicy na czele z Przewodnicz±c± p. Agnieszk± Karnas, zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla seniorów. W pięknie przygotowanej i specjalnie udekorowanej sali zgromadzili się zaproszeni seniorzy i go¶cie, m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie p. Halina Cygan, Wójt Gminy Dynów p. Wojciech Piech, Proboszcz Parafii pod wezwaniem ¶w. Józefa Robotnika w Ulanicy ks. Andrzej Wójcik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulanicy p. Robert Hrycko, Komendant Gminny OSP w Dynowie, a zarazem Prezes OSP w Ulanicy p. Grzegorz Mnich.

              Po powitaniu seniorów i zaproszonych go¶ci przez członkinię Koła p. Justynę Rebi¶, grupa kolędnicza członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Ulanicy na czele z Przewodnicz±c± p. Agnieszk± Karnas  ¶piewaj±co złożyła wszystkim życzenia noworoczne. Następnie głos zabrali zaproszeni go¶cie, w tym Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie p. Halina Cygan, która podziękowała za zaproszenie, przekazała „symboliczn± kolędę” i koszyk niespodzianek. W trakcie spotkania miało miejsce dzielenie się opłatkiem, ¶piewanie kolęd i wspólne biesiadowanie.  Dobrze, że takie spotkania maj± miejsce, bo tradycja wspólnego kolędowania, jasełek, dawnych wspomnień i rozmów seniorów i z seniorami nie zaginie.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

12 stycznia 2024 r.

Noc biologów w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

W dniu 12.01.2024r. odbyła się XIII edycja ogólnopolskiej akcji "Noc biologów" pod hasłem "Tajemnice życia od komórek do biosfery". Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego również przygotowało wiele interesuj±cy zajęć oraz pokazów dla uczniów szkół podstawowych i ¶rednich. W tym wydarzeniu oczywi¶cie nie mogło zabrakn±ć naszych uczniów, a byli to: Gabriela Bielec z klasy 3THL, Aleksandra Gierula, Oliwia Makuch, Dominika Ko¶mider i Kacper Opałka z klasy 4THL.

Uczniowie pod opiek± p. Pawła Siwulca nauczyciela biologii i chemii uczestniczyli w zajęciach "Fascynuj±ce eksperymenty chemiczne" oraz "Tajemnice fizyki". Obejrzeli także wystawę paleobiologiczn± "Głowonogi mezozoicznych mórz". Była to niecodzienna możliwo¶ć nauki poprzez zabawę, wszystkie zajęcia wywarły ogromne wrażenie na naszych uczniach, którzy z niecierpliwieniem oczekuj± na kolejn± edycję tego fantastycznego wydarzenia.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

10 stycznia 2024 r.

Etap diecezjalny XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem „Zasady społeczne w nauczaniu Ko¶cioła”

 

              W ¶rodę 10 stycznia 2024r., w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Przemy¶lu odbył się finał etapu diecezjalnego 34. Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem „Zasady społeczne w nauczaniu Ko¶cioła”Wydarzenie zorganizował Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemy¶lu. W zmaganiach na etapie diecezjalnym wzięło udział 40 osób z 22 szkół, których przygotowywało 26 katechetów. Zespół Szkół Zawodowych  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Dynowie, w etapie  diecezjalnym reprezentowali: Aleksandra Gierula z klasy 4THL i Anna Gierula z klasy 2TL, zdobywcy dwóch pierwszych miejsc etapu szkolnego. Celem olimpiady jest edukacja religijna młodzieży, umacnianie wiedzy religijnej. Przyjęta formuła ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy religijnej, jak i sprzyjanie rozwojowi wiary młodego człowieka.

Uczniom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów! Opiekunem uczniów był ks. Dominik Majchrowicz.

 

 

     

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

9 stycznia 2024 r.

Szkolne eliminacje do XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 

W dniu 9.01.2024r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się szkolne eliminacje do XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uroczystego rozpoczęcia dokonała Pani Dyrektor Halina Cygan, kieruj±c kilka słów do uczniów podkre¶laj±c, iż wiedza, któr± zdobywaj± podczas nauki w szkole daje im szanse na rozwijanie swoich pasji oraz zainteresowań, jak również zwiększa ich ¶wiadomo¶ć na temat ochrony ¶rodowiska i zachowań proekologicznych w życiu codziennym.Uczniowie musieli się wykazać szerok± wiedza z zakresu ochrony ¶rodowiska, biologii, geografii oraz procesów i zależno¶ci zachodz±cych pomiędzy różnorodnymi organizmami w ¶rodowisku przyrodniczym. W eliminacjach szkolnych wzięli udział: Anna Miko¶, Nikola Wielgos, Oliwia Smaroń, Sabina Szewczyk, Sebastian Czorniak, Wiktoria Pluta (klasa 1TH), Klaudia Stodolak, Sylwia Dudek, Zuzanna Obój (klasa 2TH), Anna Gierula, Patrycja Flisak (klasa 2TL), Sandra Kudła (kl.3TI), Alicja Kowal (klasa 3THL), oraz Aleksandra Gierula i Weronika Zielińska (klasa 4THL). Nad organizacj± oraz prawidłowym przebiegiem czuwali Pan Paweł Siwulec i Pan Ryszard Dymczak.   Wszystkim uczestnikom życzymy samych sukcesów i z niecierpliwo¶ci± oczekujemy na wyniki.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

3 stycznia 2024 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\21.01.2024 r. spotk z rodzicami-70.jpg

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

9 stycznia 2024 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_9.01.2024 - EkoKonkurs\EkoKonkurs-2024-0002.jpgSzkolne eliminacje do XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 

W dniu 9.01.2024r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się szkolne eliminacje do XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uroczystego rozpoczęcia dokonała Pani Dyrektor Halina Cygan, kierując kilka słów do uczniów podkreślając, iż wiedza, którą zdobywają podczas nauki w szkole daje im szanse na rozwijanie swoich pasji oraz zainteresowań, jak również zwiększa ich świadomość na temat ochrony środowiska i zachowań proekologicznych w życiu codziennym.Uczniowie musieli się wykazać szeroką wiedza z zakresu ochrony środowiska, biologii, geografii oraz procesów i zależności zachodzących pomiędzy różnorodnymi organizmami w środowisku przyrodniczym. W eliminacjach szkolnych wzięli udział: Anna Mikoś, Nikola Wielgos, Oliwia Smaroń, Sabina Szewczyk, Sebastian Czorniak, Wiktoria Pluta (klasa 1TH), Klaudia Stodolak, Sylwia Dudek, Zuzanna Obój (klasa 2TH), Anna Gierula, Patrycja Flisak (klasa 2TL), Sandra Kudła (kl.3TI), Alicja Kowal (klasa 3THL), oraz Aleksandra Gierula i Weronika Zielińska (klasa 4THL). Nad organizacją oraz prawidłowym przebiegiem czuwali Pan Paweł Siwulec i Pan Ryszard Dymczak.   Wszystkim uczestnikom życzymy samych sukcesów i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_9.01.2024 - EkoKonkurs\EkoKonkurs-2024-0029.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_9.01.2024 - EkoKonkurs\EkoKonkurs-2024-0030.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_9.01.2024 - EkoKonkurs\EkoKonkurs-2024-0031.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_9.01.2024 - EkoKonkurs\EkoKonkurs-2024-0034.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_9.01.2024 - EkoKonkurs\EkoKonkurs-2024-0035.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

8 stycznia 2024 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023-Samoch-ogloszenie\samochodem - jpg\XII_12.12.2023 - loga samochodem-2023.jpg 

 

    XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „Samochodem w dorosłe życie”

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 5 marca 2024r. (wtorek) organizuje XIV edycję Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”.

Adresatami konkursu są:   uczniowie szkół zawodowych województwa podkarpackiego, kształcący się zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów  samochodowych. Zgłoszenie udziału do etapu wojewódzkiego, (według załączonego wzoru - wraz ze stosowanymi oświadczeniami) należy dokonać do dnia 20.02.2024r. (wtorek) na adres e-mail Zespołu Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego dynowzsz@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Polna 3, 36 - 065 Dynów, z dopiskiem konkurs „Samochodem w dorosłe życie”).                                                                                   Organizatorzy

 

    REGULAMIN ..>> PDF       

   KARTA ZGŁOSZENIA ..>> DOCX, ..>>PDF

   OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA ..>> DOCX, ..>> PDF

   OŚWIADCZENIE RODZICA         ..>> DOCX, ..>> PDF

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

7 stycznia 2024 r.

Widowisko jasełkowe pt. „Szukając drogi do Betlejem”w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie.

 

                            W dniu 7.01.2024 r. Szkolna Grupa Artystyczno - Teatralna „Antrakt” pod kierunkiem p. Magdaleny Wolańskiej,
p. Katarzyny Stpiczyńskiej
i p. Karoliny Bal miała przyjemność zaprezentowania widowiska jasełkowego pt. „Szukając drogi do Betlejem” społeczności lokalnej zgromadzonej w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie. Przedstawienie przeplatane kolędami oraz fragmentami z Pisma Świętego przypadło do gustu mieszkańcom Dynowa, stwarzając równocześnie okazję do dalszej zadumy nad cudem Narodzin Dzieciątka Jezus. Zgromadzona publiczność nagrodziła młodych aktorów gromkimi brawami, a członkowie grupy w zamian odwdzięczyli się przygotowanymi słodkościami.  Dziękujemy Księdzu Prałatowi dr Norbertowi Podhoreckiemu za wsparcie tej cennej inicjatywy i zaproszenie na jasełka.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_7.01.2024 - jaselkaDynow\IMG-20240107-WA0023.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_7.01.2024 - jaselkaDynow\IMG-20240107-WA0027.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_7.01.2024 - jaselkaDynow\IMG-20240107-WA0030.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_7.01.2024 - jaselkaDynow\IMG-20240107-WA0033.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_7.01.2024 - jaselkaDynow\IMG-20240107-WA0032.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

6 stycznia 2024 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_6.01.2024 - jaselka w Lubnie\img_20240106_214659.jpg

 

 

Jasełka w Szkole Podstawowej w Łubnie.

 

 

06.01.2024 r. w Szkole Podstawowej w Łubnie uczniowie zaprezentowali Jasełka Bożonarodzeniowe pod hasłem „Taka jedyna noc … ". Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała Pani Dyrektor Halina Cygan. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podziękowała za zaproszenie, wyraziła uznanie dla Dyrektora Pana Romana Mryczko, dla występujących dzieci i młodzieży, a także dla nauczycieli, którzy przygotowali program i scenografię, oraz wręczyła świąteczne prezenty dla szkolnych artystów.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

6 stycznia 2024 r.

Jasełka w Szkole Podstawowej w Ulanicy.

 

6 stycznia 2024 r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Ulanicy odbyło się widowisko jasełkowe w wykonaniu uczniów, ich rodziców, oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ulanicy. Jasełka rozpoczęły się mszą św. sprawowaną przez ks. proboszcza Andrzeja Wójcika, który po jej zakończeniu, w krótkim przemówieniu przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie dzieci, rodziców i licznie przybyłych mieszkańców wsi Ulanica, gości oraz złożył wszystkim życzenia noworoczne i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie jasełek.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Pani Dyrektor Halina Cygan, która na zakończenie jasełek pogratulowała występującym dzieciom i nauczycielom przygotowującym program oraz złożyła życzenia noworoczne, wszystkim przybyłym na to szczególne spotkanie, a na ręce Ks. Proboszcza Andrzeja Wójcika i Pana Dyrektora Roberta Hrycki (absolwenta szkoły) wręczyła świąteczne prezenty dla szkolnych artystów.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_6.01.2024 - jaselka Ulanica\DSC_1662.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_6.01.2024 - jaselka Ulanica\DSC_1660.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_6.01.2024 - jaselka Ulanica\DSC_1663.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

GRUDZIEŃ 2023 r.

 

  1.12.2023r.piątek   - próbny egzamin zawodowy – 5TLa, 5TPSa, 5TIa  - etap praktyczny. 

  5.12.2023r.wtorek  - XIII edycja Powiatowego Konkursu Potyczki Logiczne”  

15.12.2023r.pi±tek - zakończenie klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2023/2024  zakończenie I semestru – klasy maturalne     

15.12.2023r.pi±tek - propozycji ocen za I semestr roku szkolnego  2023/2024 – pozostałe klasy

18.12.2023r.poniedz.       – informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostateczny na I semestr r.szk. 2023/2024 – pozostałe klasy  

18.12.2023r.poniedziałek - posiedzenie RP  po¶więcone zatw.wyników klasyf. za I semestr 2023/2024 – klasy maturalne.

21.12.2023r.czwartek      - Misterium Bożonarodzeniowe.  godz. 9.00

o godz.   9.00 dla klas: 1a, 2a, 3a, 1TI, 1TH, 1TL, 1TPS, 2TPS, 2TH, 2TL, 2TI .

o godz. 10.30 dla klas: 3TPS, 4TPS, 5TPSa, 3THL, 4THL, 5THLa, 3TI, 4TI, 5TIa.

                            

23.12.2023r. – 31.12. 2023r.      - zimowa przerwa ś¶wi±teczna.

 

29 grudnia 2023 r.

Ceremonia wręczenia aktów nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\I_4.12.2024 r.- dyplomowanaBudzunska.jpgW dniu 29.12.2023r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie z Wojewod± Podkarpackim p. Teres± Kubas-Hul i p.o. Podkarpackiego Kuratora O¶wiaty p Dorota Nowak - Maluchnik, podczas którego p. Agnieszka Budzyńska nauczyciel historii i wos w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odebrała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Pani Kurator u¶cisnęła dłoń każdemu nauczycielowi oraz wręczyła akty nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego życz±c dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej. Do gratulacji i podziękowań dla nauczycieli dołączyła się także Pani Wojewoda. Pani Agnieszce Budzyńskiej serdecznie gratulujemy uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

28 grudnia 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\I_STYCZEN 2024\21.01.2024 r. spotk z rodzicami-30.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_29.12.2023 - bohaterOn-dyplom.jpg

 

! ! !     I N F O R M A C J A    ! ! !

 

W dniach: od 27 do 30 grudnia 2023 r.  STACJA KONTROLI POJAZDÓW - NIECZYNNA. 

 

PRZERWA TECHNICZNA -  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

Od dnia 2 stycznia 2024 r. Stacja Kontroli Pojazdów czynna w stałych godzinach pracy.

Serdecznie zapraszamy.

 

28 grudnia 2023 r.

 Podsumowanie stażu zagranicznego w Hiszpanii, w roku 2023.Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 - PodsHiszpania\ZakPrHiszp-2023-0019----.jpgOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 - PodsHiszpania\ZakPrHiszp-2023-0002----.jpg

          W ostatnich dniach nauki roku  2023 r., przed przerw± ś¶wi±teczn±, w auli  naszej szkoły nast±piło, krótkie ale bardzo miłe podsumowanie, wyjazdów zagranicznych. Uczestnikom, którzy byli objęci projektem stażowym zostały wręczone przez dyrektora, p. Halinę Cygan pami±tkowe upominki.  

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 - PodsHiszpania\ZakPrHiszp-2023-0026.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 - PodsHiszpania\ZakPrHiszp-2023-0007---.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 - PodsHiszpania\ZakPrHiszp-2023-0004- baner.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 - PodsHiszpania\ZakPrHiszp-2023-0032.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

28 grudnia 2023 r.

 LIX Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 - sesja powiatowa\dyr-sesja.png

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 - sesja powiatowa\sesja powiatowa 28.12.2023 -.jpgW dniu 28 grudnia 2023 r., w sali kolumnowej  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się uroczysta LIX Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego tzw. „opłatkowa”, w której z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie udział  wzięła dyrektor p. Halina Cygan.

       Oprócz Starosty Rzeszowskiego p. Marka Sitarza w sesji udział wzięli: p.Tadeusz Pachorek - Wicestarosta Rzeszowski, Członkowie Zarządu: p. Anna Wolska oraz p. Jan Sieńko, a także p. Dariusz Tłuczek - Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego oraz p. Waldemar Pijar - Sekretarz Powiatu rzeszowskiego, Ojciec Joachim Ciupa - Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń zebranym przez  Starostę Rzeszowskiego p. Marka Sitarza i p.Tomasz Wojtona – Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego.       W sesji uczestniczył także Senator RP – p. Józef Jodłowski (były Starosta Rzeszowski), p. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz p. Karol Ożóg - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, którzy przekazali także wszystkim obecnym serdeczne Noworoczne życzenia.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

28 grudnia 2023 r.

OFICJALNE PODSUMOWANIE PROJEKTU FUNDACJI MISJI OBYWATELSKIEJ

Z MYŚLĄ DLA MŁODZIEŻY. Z MYŚLĄ DLA PRZYSZŁOŚCI „PRZYSTANEK! CZAS NA PODKARPACKĄ MŁODZIEŻ”

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\sp zsz-logo-kolor_small.PNG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\Logo_www-2014.pngW dniu 28 grudnia 2023 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektów realizowanych przez Fundację Misji Obywatelskiej skierowanych do młodzieży województwa podkarpackiego: „Z myślą dla młodzieży. Z myślą dla przyszłości „Przystanek! Czas na podkarpacką młodzież” oraz „Podkarpackie rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowali członkowie Samorządu Uczniowskiego Natalia Gierlach oraz Mateusz Chudzikiewicz wrOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 -. podsumowanie SU\podkarp-rozmowy-logo.jpgaz z opiekunami pp. Katarzyną i Piotrem Marcinek.

Uczestnicy spotkania omawiali swoje projekty oraz wymieniali się doświadczeniami związanymi z ich realizacją. Następnie wszyscy brali udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym przyszłości Podkarpacia, który moderował p. Adam Poręba wiceprezes Zarządu Fundacji Misji Obywatelskiej.

Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w Podkarpackim Dniu Młodzieży na pewno zaowocuje w przyszłości nowymi znajomościami i inicjatywami podejmowanymi przez młodych ludzi na rzecz swoich środowisk szkolnych i lokalnych.

Przypomnijmy, że Samorząd Uczniowski pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie realizował od 4 września 2023 r. do 31 października 2023 r. projekt „Szkolne akcje-inspiracje” Samorządu Uczniowskiego, który został sfinansowany z mikrodotacji otrzymanej od FMO. Głównym celem projektu była aktywizacja młodzieży pracującej w Samorządzie Uczniowskim w ZSzZ w Dynowie i wyposażenie jej w środki intelektualne oraz finansowe umożliwiające realizowanie zadań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Projekt zakładał ciąg szkoleń i wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i sportowych związanych z aktywizowaniem młodzieży szkolnej do działań w środowisku rówieśniczym, a także do zdobywania kompetencji w zakresie wolontariatu oraz prowadzenia kampanii społecznych na rzecz osób potrzebujących. Służył wsparciu młodych ludzi w realizacji ich pasji i zainteresowań oraz w promowaniu ich działań w mediach społecznościowych.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 -. podsumowanie SU\XII_28.121.2023 0 su-pods-proj-2.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 -. podsumowanie SU\logo spotkania-50.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_28.12.2023 -. podsumowanie SU\XII_28.121.2023 0 su-pods-proj.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

22 grudnia 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\zyczenia BN-2023.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

21 grudnia 2023 r.

Misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt”.

 

     Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - zyczeniaod SPZSzZ.jpgW  dniu 21 grudnia 2023r. w auli szkolnej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Misterium Bożonarodzeniowe pod tytułem „Szukając drogi do Betlejem”, pod kierunkiem Pani Magdaleny Wolańskiej i Pani Katarzyna Stpiczyńska, zaprezentowała nasza Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt”. W klimacie Świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec, członkowie grupy zaprosili do refleksji nad wartością życia, a także do zastanowienia się nad prawdziwym przesłaniem Świąt Bożego Narodzenia. Podczas spotkania wigilijnego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2024 Roku złożyła Pani Dyrektor Halina Cygan, która życzyła wszystkim szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku. Do wszystkich życzeń i podziękowań dołączyła się także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Hubka - Saleh, przekazując na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan, przepiękny stroik świąteczny. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie gratulacje i życzenia odczytał Członek SP ZSzZ w Dynowie Pan Piotr Marcinek. Na koniec Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne i przekazali na ręce: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Wicedyrektora Pana Piotra Zdeba, Kierownika Szkolenia Praktycznego Pana Marcina Kałamuckiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewa Hubka - Saleh, a także nauczycieli oraz pracowników szkoły przepiękne życzenia i stroiki świąteczne.  W tym dniu nastąpiło także wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach językowych, religijnych, plastycznych, artystycznych.        

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-0159 (6).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-0159 (5).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-0159 (8).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-0159 (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-0159 (7).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-0159 (9).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-0159 (3).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-0159 (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-2023-0226.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_21.12.2023 - misterium\XII_21.12.2023 - Jaselka-0159 (4).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

20 grudnia 2023 r.

Spotkanie z doradcą zawodowym z  Mobilnego  Centrum Informacji Zawodowej przy Ochotniczych Hufca Pracy w Rzeszowie.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_20.12.2023 - hufce\Logo SzOK- drogowskaz ver 2.bez tla.pngW dniu 20.12.2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyło się spotkanie z Panią Mariolą Lidwin - doradcą zawodowym z  Mobilnego  Centrum Informacji Zawodowej przy Ochotniczych Hufca Pracy w Rzeszowie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 5TIa z 5 - letniego Technikum w zawodzie technik informatyk oraz klasa 3a Branżowa Szkoła I stopnia w Dynowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Tematyka zajęć obejmowała kwestie dotyczące planowania własnej kariery zawodowej po ukończeniu technikum czy branżowej szkoły. Uczniowie otrzymali od doradcy zawodowego bardzo przydatne informacje, które będą mogli wykorzystać w momencie podjęcia pracy. Otrzymali również ofertę różnego rodzaju kursów i szkoleń organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Tegoroczni absolwenci to osoby, które w najbliższym czasie aktywnie wkroczą na rynek pracy, dlatego tematyka zajęć była dla nich bardzo interesująca. Zadawali dużo pytań, szczególnie w odniesieniu do trendów obowiązujących obecnie na rynku pracy. 

Współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Rzeszowie z nasza szkołą trwa nieprzerwanie już 19 lat. Serdecznie dziękujemy Pani Marioli Lidwin za cykliczne prowadzenie zajęć oraz wieloletnia współpracę. Dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Cygan za wspieranie pracy szkolnego doradcy zawodowego. rganizatorem zajęć był Szkolny Ośrodek Kariery „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_20.12.2023 - hufce\HufcePracy-2023-0015.jpg

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_20.12.2023 - hufce\HufcePracy-2023-0003.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_20.12.2023 - hufce\HufcePracy-2023-0019.jpg 

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_20.12.2023 - hufce\HufcePracy-2023-0005.jpg

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_20.12.2023 - hufce\HufcePracy-2023-0011.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

19 grudnia 2023 r.

Misterium Bożonarodzeniowe „Szukając drogi do Betlejem” dla mieszkańców Domu Pogodnej Staro¶ci w  Dynowie w wykonaniu Szkolnej  Artystyczno-Teatralnej Grupy „ANTRTAKT.

 

 W dniu 19.12.2023 r. ,zgodnie z coroczn± tradycj±, uczniowie ze  Szkolnej  Artystyczno-Teatralnej Grupy ANTRTAKT udali się do Domu Pogodnej Staro¶ci by zanie¶ć tam ducha ś¶wi±t. Przedstawione w tym roku misterium bożonarodzeniowe pod tytułem Szukaj±c drogi do Betlejem” przyniosło wiele rado¶ci i wzruszeń. Młodzież zakończyła swój występ wspólnym kolędowaniem.  To międzypokoleniowe spotkanie przynosi zawsze wiele  ważnych doznań zarówno młodym ludziom jak i seniorom. Opiekunkami Szkolnej Artystyczno-Teatralnej Grupy ANTRAKT s± p.Magdalena Wolańska i Katarzyna Stpiczyńska. Rozdawane przez członków Szkolnego Koła Caritas aniołki miały być symbolicznym prezentem dla pensjonariuszy tego o¶rodka. Te malutkie prezenciki były tworzone w trudnej i żmudnej sztuce kanzashi przez grupę 11 uczniów z naszej szkoły przez okres 5 tygodni. Opiekunami Szkolnego Koła Caritas s± p. Karolina Bal i ks. Dominik Majchrowicz.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_19.12.2023 - dps\XII_19.12.2023 - Jaselka-DPS (18).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_19.12.2023 - dps\XII_19.12.2023 - Jaselka-DPS (20).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_19.12.2023 - dps\XII_19.12.2023 - Jaselka-DPS (21).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_19.12.2023 - dps\XII_19.12.2023 - Jaselka-DPS (25).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_19.12.2023 - dps\XII_19.12.2023 - Jaselka-DPS (11).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

18 grudnia 2023 r.

 

UDZIAŁ UCZNIÓW KLASY 4TPS (TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH) W WARSZTATACH INŻYNIERII ODWROTNEJ I TECHNIK POMIAROWYCH 3D PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ SMART SOLUTIONS Z WARSZAWY W PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYŚLU

 

W dniu 18 grudnia 2023r. uczniowie klasy 4TPS Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w zawodzie technik pojazdów samochodowych wzięli udział w warsztatach inżynierii odwrotnej i technik pomiarowych 3D prowadzonych przez firmę Smart Solutions z Warszawy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy¶lu.

Udział w warsztatach uczniów naszej szkoły był możliwy dzięki zaproszeniu przez Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych dr inż. Grzegorza Dzieniszewskiego, prof. PANS w Przemy¶lu. Inżynieria odwrotna to proces, dzięki któremu można przenie¶ć fizyczny obiekt do wirtualnej rzeczywisto¶ci. Digitalizację elementów, czyli odtworzenie geometrii czę¶ci przeprowadza się z wykorzystaniem maszyn i systemów pomiarowych w poł±czeniu z profesjonalnym oprogramowaniem. Obecnie najpopularniejsz± metod± odwzorowywania geometrii detali jest skanowanie 3D, dzięki któremu możemy w szybki i łatwy sposób uzyskać kształty mierzonego komponentu. Dzięki zaawansowanym narzędziom metoda ta zapewnia sprawdzon± jako¶ć, dokładno¶ć i szybko¶ć projektowania, także niestandardowych produktów i skomplikowanych czę¶ci. Uzyskana w wyniku inżynierii odwrotnej dokumentacja pozwala niemal natychmiast przygotować element do dalszych procesów. Inżynieria odwrotna wraz z produkcj± przyrostow± sprawdza się w przypadku produktów o wyjatkowo skomplikowanych geometriach i wielko¶ciach, których nie można zinwentaryzować i wykonać za pomoc± tradycyjnych technik. Modelowanie 3D znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z czę¶ciami specjalistycznymi, a wymagania sa postawione wysoko. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się również z ofert± edukacyjn± Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy¶lu oraz zobaczyć nowoczesne laboratoria i pracownie automatyki, mechatroniki, inżynierii materiałowej. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła pracownia diagnostyki i mechatroniki pojazdów samochodowych. Dziękujemy Władzom uczelni oraz Dyrektorowi Instytutu Nauk Technicznych dr inż. Grzegorzowi Dzieniszewskiemu, prof. PANS w Przemy¶lu za zaproszenie do udziału w warsztatach. Dziękujemy serdecznie Dyrekcji  szkoły za umożliwienie wyjazdu.

 

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_19.12.2023 - PANS\XII_18.12.2023 - wyjazd do PANS 1.jpg

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_19.12.2023 - PANS\XII_18.12.2023 - wyjazd do PANS 2.jpg

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_19.12.2023 - PANS\XII_18.12.2023 - wyjazd do PANS 4.jpg

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_19.12.2023 - PANS\XII_18.12.2023 - wyjazd do PANS 3.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

15 grudnia 2023 r.

Szkolny etap Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych „POZNAJ SWOJE PRAWA W Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_15.12.2023- bhp\logo bhp-kultura bezp..jpgPRACY”.

 

15 grudnia 2023r. dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie został zorganizowany szkolny etap XI edycji Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP pod hasłem „Poznaj swoje prawa w pracy”. Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie jest adresowane do szkół uczestnicz±cych w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego celem jest kształtowanie świadomo¶ci zagrożeń występuj±cych w ś¶rodowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy w¶ród młodzieży szkolnej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy. Konkurs odbył się online, a zadaniem konkursowym dla uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania testowe, dotyczace przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Decyzją komisji konkursowej zwycięzcami szkolnego etapu konkursu zostali: Mateusz Demczak z klasy 5TIa oraz Aleksandra Gierula z klasy 4THL, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego konkursu. Komisja przyznała również wyróżnienia, które otrzymali: Kacper Opałka z klasy 4THL oraz Radosław Weselak z klasy 1TI.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy oraz życzymy powodzenia. Organizatorami konkursu byli: p.Wojciech Hamerla, p. Anna Fara, p. Anna Kałamucka oraz p. Renata Łybacka.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_15.12.2023- bhp\bhp 1.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_15.12.2023- bhp\bhp 2.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_15.12.2023- bhp\bhp 3.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

14 grudnia 2023 r.

Etap szkolny XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Zrównoważone przedsiębiorstwo”.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_14.12.2023 -Olimp.Przeds\Logo-Olimpiada Przedsieb.jpg  

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_14.12.2023 -Olimp.Przeds\XII_14.12.2023 - Olimp.Przedsieb.jpg14 grudnia 2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło tegorocznej edycji olimpiady brzmiało „Zrównoważone przedsiębiorstwo”.Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.  Głównym celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych; doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze; tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej a także lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą integracja i globalizacja życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

Do konkursu przystąpili chętni uczniowie z klasy 2TL oraz 4THL. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Wyniki rywalizacji poznamy w późniejszym terminie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały p. Renata Łybacka, p.Anna Kałamucka oraz p. Agnieszka Smaroń.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

13 grudnia 2023 r.

 

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\Kondolencje od SU- Skupinski 12.2023 r..jpg

 

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\nekrolog Skupinski-12.2023.jpg

 

 

 

Śp. ZDZISŁAW SKUPIŃSKI pracował wiele lat w Zakładach Rolno-Przemysłowych  IGLOOPOL - FERMSTAL w Dynowie, później w Polskim Związku Motorowym, następnie w Miejskich Zakładach Komunikacji w Przemyślu, a od 1995 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych aż do chwili przejścia na emeryturę.

Był spokojnym z usposobienia, życzliwym nauczycielem i kolegą. "Niech spoczywa w Pokoju Wiecznym" Amen.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

13 grudnia 2023 r.

Drugi etap Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

 

W dniu 13 grudnia 2023 roku odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, którego organizatorem był Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim. To projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacja ekonomiczna. Konkurs zgromadził uczniów z różnych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski, którzy rywalizowali w obszarze swojej wiedzy ekonomicznej na etapie powiatowym.

Głównym celem konkursu było zainteresowanie młodzieży problematyką ekonomiczną co wpływa na pobudzenie postaw przedsiębiorczych oraz przydaje się w dalszej edukacji. Uroczystego otwarcia Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dokonał Dyrektor szkoły Pan Antoni Kula, który powitał wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów a także przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego p. Monikę Dobrowolską. Konkurs polegał na wypełnieniu testu składającego się z 28 pytań zamkniętych i 2 pytań otwartych. Do etapu powiatowego z naszej szkoły zakwalifikowało się czworo uczniów a wśród wyróżnionych znalazła się Eliza Tyka, uczennica klasy 2 TL 5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk. Wręczenia nagród dokonał Starosta Rzeszowski p. Marek Sitarz, który gratulował młodzieży wspaniałych wyników i życzył im dalszych sukcesów.

Udział w konkursie był nie tylko wyzwaniem, ale też cennym doświadczeniem dla naszych uczniów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy tym, co osiągnęli najwyższe wyniki. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Agnieszka Smaroń.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\IMG_3108.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\IMG_3110.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\IMG_3124.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\IMG_3131.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\IMG_3119.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\IMG_3126.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\IMG_3129.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\XII_13.12.2023 Aleksandra Gierula-certyfikat.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\XII_13.12.2023 Nikola Bielec-certyfikat.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\XII_13.12.2023 Eliza Tyka-wyroznienie.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\XII_13.12.2023 NPatry Trzyna-certyfikat.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_13.12.2023 - II etapkonkNBO\IMG_3127.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

13 grudnia 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023-Samoch-ogloszenie\samochodem - jpg\XII_12.12.2023 - loga samochodem-2023.jpg

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „Samochodem w dorosłe życie”

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 5 marca 2024 r. (wtorek) organizuje XIV edycję Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”.Adresatami konkursu są:   uczniowie szkół zawodowych województwa podkarpackiego, kształcący się zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów  samochodowych. Zgłoszenie udziału do etapu wojewódzkiego, (według załączonego wzoru - wraz ze stosowanymi oświadczeniami) należy dokonać do dnia 20.02.2024 r. (wtorek) na adres e-mail Zespołu Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego dynowzsz@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Polna 3, 36 - 065 Dynów, z dopiskiem konkurs „Samochodem w dorosłe życie”).                                                               Organizatorzy

 

REGULAMIN  ..>> doc    ..>>pdf                                        Karta zgłoszenia ..>> doc    ..>>pdf

Oświadczenie nauczyciela ..>> doc    ..>>pdf                    Oświadczenie rodzica/opiekuna ..>> doc    ..>>pdf

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023-Samoch-ogloszenie\samochodem - jpg\XII_12.12.2023 - Ogloszenie - Informacja na strone- Samochodem w dorosle zycie - 2024r._1.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023-Samoch-ogloszenie\samochodem - jpg\XII_12.12.2023 - REGULAMIN - Samochodem w dorosle zycie - 2024 - 1str.._1.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023-Samoch-ogloszenie\samochodem - jpg\XII_12.12.2023 - 2024-Karta zgloszeniowa - Konkurs - Sam.w dorosle zycie - d._1.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023-Samoch-ogloszenie\samochodem - jpg\XII_12.12.2023 - 2024-Oswiadczenie nauczyciela - opiekuna - zal. nr 3_1.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023-Samoch-ogloszenie\samochodem - jpg\XII_12.12.2023 - 2024-Oswiadczenie rodzicow, uczniow - zal. nr 2_1.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 12 grudnia 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023 - choinka\IMG_6311.JPGAkcja Choinka „Nadziei” na rzecz pensjonariuszy Domu Pogodnej Starości w Dynowie.

  

W dniu 12.12.2023 r. na zaproszenie Kierownika Domu Pogodnej Starości w Dynowie p.Adama Sochackiego (absolwenta szkoły) w ramach świątecznej akcji „Choinka Nadziei” uczniowie z klasy 3TI (członkowie Szkolnego Koła Caritas pod opieką p.Karoliny Bal i p.Elżbiety Kiszki) podarowali mieszkańcom Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie przepięknie udekorowaną żywą choinkę.  Coroczna Akcja „Choinka Nadziei”  jest organizowana przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, we współpracy z Nadleśnictwem Dynów na czele z p.Krzysztofem Strzyżem – Nadleśniczym Nadleśnictwa Dynów. Ten symboliczny gest, z pewnością uprzyjemni pensjonariuszom Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie, okres Świąt Bożego Narodzenia.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023 - choinka\IMG_6303.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023 - choinka\Zdjęcie 2023-12-12 05.34.58 PM.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023 - choinka\IMG_6295.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_12.12.2023 - choinka\IMG_6291.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 11 grudnia 2023 r.

III miejsce drużyny chłopców w Rejonowej Licealiadzie w piłce ręcznej.

 

W dniu 11 grudnia 2023 r. w hali Zespołu Szkól Technicznych w Leżajsku odbyła się Rejonowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Dominik Kurdziel, Dawid Duda, Maciej SarnickiMichał Undziakiewicz, Kacper ChrapekWiktor Paździorny, Kośmider Jakub, Filip Goleś, Bartłomiej Duda, Radosław Dziura, Robert Jandziś, Kamil Potoczny, Łukasz Bachurski, Korneliusz Potoczny i Emmanuel Dańczak po bardzo wyrównanej i zaciętej walce zdobyła III miejsce. Na ten wynik złożyło się zwycięstwo z ZST Leżajsk (17:14), remis z I LO Łańcut (17:17), oraz porażka z ZSE Rzeszów (15:17). Opiekunem uczniów był   p.Marek Paściak  nauczyciel wychowania fizycznego.    Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_11.12.2023 - Pilka reczna chl\XII_11.12.2023 - p.reczna.chl.5155 (3).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_11.12.2023 - Pilka reczna chl\XII_11.12.2023 - p.reczna.chl.5155 (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_11.12.2023 - Pilka reczna chl\XII_11.12.2023 - p.reczna.chl.5155 (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_11.12.2023 - Pilka reczna chl\XII_11.12.2023 - p.reczna.chl.5155 (4).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 8 grudnia 2023 r.

MIKOŁAJKI SZKOLNE

 

W dniu 8 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się mikołajki szkolne zorganizowane przez Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego.

Święty Mikołaj wraz ze swoim orszakiem odwiedził każdą klasę i wszystkich pracowników ZSzZ w Dynowie, rozdając słodkie upominki. Następnie na sali gimnastycznej odbył się Mikołajkowy turniej koszykówki. Dziewczęta reprezentowały 3 klasy. Natomiast chłopcy wystawili 9 drużyn. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt zajęła klasa 2TH, drugie miejsce klasa 4THL, a trzecie miejsce klasa 1TL. Natomiast w rywalizacji chłopców, zwyciężyła drużyna klasy 5TIa, drugie miejsce zajęła klasa 3TI, a miejsce trzecie przypadło w udziale klasie 2TL.Nauczyciele wychowania fizycznego przyznali także nagrody indywidualne dla zawodników, którzy zdobyli najwięcej punktów w całym turnieju.Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Martyna Bandyk z klasy 2TH, natomiast wśród chłopców najwięcej punktów zdobył Bartłomiej Duda z klasy 2TL.
Gratulujemy wszystkim drużynom biorącym udział w sportowej zabawie. Serdecznie dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego p. Alinie Paściak, p. Pawłowi Gieruli, p. Piotrowi Marcinkowi i p. Markowi Paściakowi za zorganizowanie turnieju, sędziowanie meczów oraz przekazanie nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników, a także wszystkim uczniom za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy p. Dyrektor Halinie Cygan oraz p. Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi za umożliwienie przeprowadzenia dzisiejszych rozgrywek i mikołajek szkolnych. Samorząd Uczniowski

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - mikolajki\Mikołajki-2023-0005.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - mikolajki\Mikołajki-2023-0006.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - mikolajki\8.12.2023-mikolajki.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - mikolajki\Mikołajki-2023-0047.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - mikolajki\Mikołajki-2023-0050.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - mikolajki\Mikołajki-2023-0055.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - rozgrywkimikolajkowe\8.12.2023-rozgrMikolajki.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - rozgrywkimikolajkowe\Mikołajki-2023-0013.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - rozgrywkimikolajkowe\Mikołajki-2023-0021.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - rozgrywkimikolajkowe\Mikołajki-2023-0026.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - rozgrywkimikolajkowe\Mikołajki-2023-0036.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_8.12.2023 - rozgrywkimikolajkowe\Mikołajki-2023-0039.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 7 grudnia 2023 r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

7Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_7.12.2023 - styp.PRM\XII_7.12.2023 - styp PRM-pryzciete.jpg grudnia 2023 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie SOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_7.12.2023 - styp.PRM\XII_7.12.2023 Stypendium PRM - dyplom.jpgtypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonała Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, a 224 uczniów szkół ponadpodstawowych uzyskało Stypendium PRM. Stypendystką została także Aleksandra Gierula uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która w roku szkolnym 2023/2024 jest uczennicą klasy 4THL – 5-letnie technikum w zawodzie technik  logistyk z innowacją pedagogiczną: obsługa ruchu turystycznego. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskała średnią ocen 5,66 i zachowanie wzorowe. W roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - stypendystka z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, oraz stypendystka z projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_7.12.2023 - styp.PRM\img-20231207-wa0007.jpgzawodowe – rok szkolny 2021/2022” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.  W uroczystości wzięła udział Pani Halina Cygan, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.     Uczennicy i Jej Rodzicom serdecznie gratulujemy!!! 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

·  PRZYPOMNIENIE !  5-6 GRUDNIA ( wtorek — środa )   ZBIERANE SĄ OPŁATY ZA OBIADY     -     KASA A201

·    PROSIMY O DOTRZYMANIE TERMINU!

 

 6 grudnia 2023 r.

Spotkanie z panem kapitanem Piotrem Gawłowskim przedstawicielem Centrum Rekrutacji Wojskowej w Rzeszowie.

 

W dniu 6.12.2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie  dla uczniów klas: 5TPSa (technik pojazdów samochodowych), 5TIa (technik informatyk), 5THLa (technik handlowiec/technik logistyk) zostało zorganizowane spotkanie  z panem kapitanem Piotrem Gawłowskim z Centrum Rekrutacji Wojskowej w Rzeszowie. 

Zakres tematyczny spotkania obejmował informacje przydatne w procesie rekrutacji do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej i zawodowej służby wojskowej. Pan kapitan Piotr Gawłowski w swym wystąpieniu przybliżył etapy, jakie  występują  przy rekrutacji do wybranych rodzajów służb wojskowych. Omówił wymagane dokumenty jakie obowiązują kandydata przy złożeniu wniosku o przyjęcie do służby wojskowej, jakie są opcje kariery wojskowej, od żołnierza dobrowolnej służby wojskowej do żołnierza  zawodowego, oraz jakie są możliwości dalszej kariery żołnierza zawodowego. Zostały również poruszone kwestie socjalne i finansowe na poszczególnych etapach kariery.

Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - spotakiezWojskiem\Wojsko-2023-0003.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - spotakiezWojskiem\Wojsko-2023-0005.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - spotakiezWojskiem\Wojsko-2023-0027.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - spotakiezWojskiem\Wojsko-2023-0032.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - spotakiezWojskiem\Wojsko-2023-0051.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - spotakiezWojskiem\Wojsko-2023-0056.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

6 grudnia 2023 r.

I miejsce Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

w rywalizacji sportowej w Powiecie Rzeszowskim za rok szkolny 2022/2023.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\XII_6.12.2023 - podsRokuSport---- (2).jpg

W dniu 6 grudnia 2023r. w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego 2022/2023. Po podliczeniu punktów ze wszystkich rywalizacji w których brała udział młodzież  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie okazało się, że zdobyliśmy I miejsce w Powiecie Rzeszowskim wśród szkół ponadpodstawowych.  Pamiątkowy puchar i dyplom z rąk Pana Jacka BigusaWiceprezesa Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\I miejsce dla ZSzZ w Dynowie_1.jpgPodkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego i Pana Jacka Piekiełka Wiceprezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, odebrała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan,  a nauczyciele wychowania fizycznego Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak otrzymali specjalne podziękowania i nagrody rzeczowe za wkład w rozwój życia sportowego w Powiecie Rzeszowskim. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali także przedstawiciele drużyn z podium na zawodach wojewódzkich: Kamil Pyrcz z kl. 5TPSa z sztafety chłopców w drużynowych biegach przełajowych  (I miejsce w województwie), Gabriel Paściak z kl. 2TL z sztafety chłopców w sztafetowych biegach przełajowych  (I miejsce w województwie), Dawid Piela z kl. 5TIa z drużyny chłopców w Lidze Lekkoatletycznej (III miejsce w województwie), Mariola Tłuścik z kl. 5THLa z drużyny dziewcząt w unihokeju (III miejsce w województwie). Nauczyciele wychowania fizycznego -  Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak docenili także wkład sportowy Michała Kaszyckiego z kl. 2TL, (jest w trakcie rehabilitacji po kontuzji) i przekazali mu swoją nagrodę rzeczową. Szkoła za zdobycie I miejsca otrzymała również cenne nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.      Uczniom, opiekunom – nauczycielom wychowania fizycznego gratulujemy!! 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\Dyplom Pawel Gierula.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\I miejsce w druz. b.przełaj.- dr.chl.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\III miejsce liga lekk._dr.chl.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\I miejsce w sztafet. b. przełaj.-dr.ZSZ.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\III miejsce unihokej_dr.dz..jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\III miejsce liga lekkoatletyczna_2.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\Dyplom Marek Pasciak_1.jpg

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\XII_6.12.2023-podsRoSport -0071 (6).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\XII_6.12.2023-podsRoSport -0071 (1).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\XII_6.12.2023-podsRoSport -0071 (4).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\XII_6.12.2023-podsRoSport -0071 (3).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\XII_6.12.2023-podsRoSport -0071 (2).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_6.12.2023 - PodsRokuSport\XII_6.12.2023-podsRoSport -0071 (5).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

5 grudnia 2023 r.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnieniach  i AIDS”  - kolejny sukces naszych uczennic.

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie był organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS”. Na konkurs wpłynęły 244 prace z całego województwa z 67 szkół. Komisja konkursowa w dniu 24 listopada 2023r. wyłoniła laureatów i przyznała 10 nagród oraz 10 wyróżnień (równorzędnych), wśród nagrodzonych znalazła się Alicja Kowal z kl.  3THL (5 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną obsługa ruchu turystycznego) – opiekun Pani Anna Duda, a wśród wyróżnionych Aleksandra Gierula z kl.  4THL (5 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną obsługa ruchu turystycznego) – opiekun Pan Paweł Siwulec.

     Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 5 grudnia 2023r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie. Uczennicom podczas uroczystości towarzyszyła Pani Karolina Bal.    Uczennicom i opiekunom gratulujemy !!!!!        

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 - Aids z opiekunami.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 - grupowe (1).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 -Alicja Kowal.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 - grupowe (2).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 - grupowe (3).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 - Aleksandra Gierula - Dyplom_.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 -Alicja Kowal - Dyplom_.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 - Aleksandra i Alicja.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 -Pawel Siwulec - Podz..jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - aids\XII_5.12.2023 -Anna Duda - Podzi.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

5 grudnia 2023 r.

XIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem  „Potyczki Logiczne”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

  

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\PotyczkiLogiczne-2023-0008-Hc.jpgW dniu 5 grudnia 2023r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już XIII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia.

Uroczystego otwarcia XIII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Konkurs składał się z I etapu i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła
 5 osób. Komisja konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie poszczególnych prac ustaliła następujące wyniki. I miejsce drużyna w składzie: Radosław Weselak, Patryk Chromiak, Konrad Kurdybacha, Jakub Chromiak, Dawid Piela z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  opiekunowie: Pani Natalia Chyłek, Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp.

II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie opiekun Pani Barbara Selwa.  

III miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, opiekun Pan Zbigniew Tesznar.

IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, opiekunowie: Pani Renata Furman, Pani Agnieszka Pomykała, Pan Jakub Szybkowski.

Uroczystego podsumowania konkursu i nagrody poszczególnym laureatom konkursu wręczyła Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół  Zawodowych w Dynowie, a szkoła i opiekunowie podziękowania. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy, a także uczniowie klas w zawodzie technik logistyk i technik handlowiec mogli uczestniczyć w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie Pana Dariusza Niedzielskiego (absolwenta szkoły) i Michała Niedzielskiego (ucznia klasy 4TPS – technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych). Gratulacje dla organizatorów konkursu przekazali: Starosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. XIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne” mogła się odbyć dzięki ogromnemu wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele z Starostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem.                                                                  Do zobaczenia za rok na XIV edycji konkursu.   

zobacz zdjęcia ..>>        

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\PotyczkiLogiczne-2023-0008.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\PotyczkiLogiczne-2023-0164.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\PotyczkiLogiczne-2023-0173.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\PotyczkiLogiczne-2023-0187.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\PotyczkiLogiczne-2023-0195.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\PotyczkiLogiczne-2023-0211.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\XII_5.12.2023 -potyczki Jakub Chromiak - I m .jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\XII_5.12.2023 -potyczki Patrk Chromiak - I m.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\XII_5.12.2023 -potyczki Konrad Kurdybacha - I m.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\XII_5.12.2023 -potyczki Dawid Piela - I m.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\XII_5.12.2023 -potyczki Radoslaw Weselak - I m .jpg

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\1_KO - Patronat_1.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\2_Pans - Patronat_1.jpg 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\1_KO - Patronat_1.jpg 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_5.12.2023 - potyczki\4_SPZSzZ w Dynowie - Potyczki logiczne_1.jpg 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

1 grudnia 2023 r.

WYJAZD INTEGRACYJNY KLASY 1TPS DO KINA.

 

W dniu 1 grudnia 2023 r. uczniowie klasy 1TPS w Zespole SzkóOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XII_GRUDZIEN\XII_1.12.2023 - multikino-1TPs.jpgł Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z opiekunami Panią Karoliną Bal i Panią Magdaleną Wolańską udali się do Multikina w centrum handlowym Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „Igrzyska śmierci: ballada ptaków i węży”. Film przenosi widzów do bliżej nieokreślonej przyszłości, a dokładniej do fikcyjnego państwa Panem. Władza decyduje tu o losach jednostki, a słabi nie maja szans. Temu jednak, kto lubi brutalną rywalizację i błysk fleszy, filmowa dyktatura ma coś do zaoferowania. Główny bohater Igrzysk przeżywa dylematy i wewnętrzne konflikty. Ma dobre intencje ale również możliwość wykorzystania swojej uprzywilejowanej pozycji tak, aby zatroszczyć się o siebie i swoją rodzinę kosztem innych ludzi. W świecie, w którym rządzi przemoc a agresja jest jednym ze sposobów sprawowania władzy, łatwo wybrać zło.  „Igrzyska śmierci”  stawiają widzów przed pytaniem o to, jak wewnętrzne warunki wpływają na moralność jednostki. Filmowy obraz ukazuje również bezdusznych, skoncentrowanych na sensacji mediów, co przypomina o ważnym, również w dzisiejszych czasach, haśle „show must go on”. Niewątpliwie film to ekscytujące widowisko oraz kopalnia edukacyjnych zagadnień rodu z podstawy programowej a futurystyczna wizja państwa skoncentrowanego na wzmacnianiu władzy zainspiruje uczniów do rozmów o przemocy, buncie i wolności. Po seansie uczniowie udali się na obiad oraz zakupy, a następnie w dobrych humorach wrócili do Dynowa. Dziękujemy serdecznie Dyrekcji szkoły za umożliwienie realizacji wyjazdu.

 

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

LISTOPAD 2023r.

 

 6.11 - 1.12.2023 r.       - praktyka zawodowa kl. 3TPS

10.11.2023r. piątek           - akademia z okazji Święta Niepodległości oraz 22. rocznica poświęcenia szkoły i nadania jej  imienia. godz. 9.00

13.11.2023r.poniedziałek   - propozycjq ocen za I semestr roku szkolnego  2023/2024 – klasy maturalne          

13.11.2023r. poniedziałek  - posiedzenie RP poświęcone omówieniu wyników naucz. i  zach. za połowę I sem. r. szk. 2023/2024.  godz.15.15

14.11.2023r. wtorek    - poinformowanie rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi. na I semestr roku szkolnego 2023/2024 – klasy maturalne 

14.11.2023r. wtorek    - spotkanie z rodzicami – wg harmonogramu - godz. 16.00

16.11.2023r.czwartek  - gala konkursowa IV edycji Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” - godz. 9.00

21.11.2023r.wtorek     - próbny egzamin maturalny z języka polskiego – 5TIa, 5THLa, 5TPSa            godz. 9.00

22.11.2023r. środa       - próbny egzamin maturalny z matematyki       - 5TIa, 5THLa, 5TPSa            godz. 9.00

23.11.2023r.czwartek  - próbny egzamin maturalny z języków obcych  – 5TIa, 5THLa, 5TPSa            godz. 9.00

29.11.2023r.środa        - próbny egzamin zawodowy –  5TIa, 5THLa, 5TPSa - etap pisemny.   

30.11.2023r.czwartek  - próbny egzamin zawodowy –  5THa - etap praktyczny.          

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

30 listopada 2023 r.

DYSKOTEKA SZKOLNA

 

W dniu 28 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbyła się dyskoteka szkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Celem imprezy była integracja zespołów klas pierwszych z całą społecznością uczniowską. Oczekiwana przez młodzież dyskoteka przyciągnęła wszystkich, którzy chcieli bawić się przy rytmach popularnych obecnie utworów oraz wspólnie spędzić czas. Dziękujemy naszym kolegom Dawidowi Bujdaszowi z klasy 4THL oraz Franciszkowi Chruszczowi z klasy 3TI za oprawę muzyczną i techniczną dyskoteki oraz tym koleżankom i kolegom, którzy zaangażowali się w organizację imprezy.

    Szczególne podziękowanie składamy naszym nauczycielom, którzy zgodzili się pełnić dyżur i dbali o nasze bezpieczeństwo - wychowawcom klas pierwszych: p. Beacie Irzyk, p. Renacie Mazur, p. Magdalenie Wolańskiej, p. Kindze Ziaja i p. Bogdanowi Sieńko oraz p. Izabeli Jach, p. Katarzynie Marcinek, p. Piotrowi Marcinkowi i p. Grzegorzowi Pietrykowskiemu.

       Dziękujemy Dyrekcji Szkoły p. Halinie Cygan i p. Piotrowi Zdebowi za przychylność i możliwość zorganizowania dyskoteki szkolnej,
a także wszystkim pracownikom obsługi za pomoc członkom SU w pracach organizacyjno-porządkowych.

Samorząd Uczniowski

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_30.11.2023 r - disco\Disco-2023-0014.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_30.11.2023 r - disco\Disco-2023-0002.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_30.11.2023 r - disco\Disco-2023-0031.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_30.11.2023 r - disco\Disco-2023-0018.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_30.11.2023 r - disco\Disco-2023-0033.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_30.11.2023 r - disco\Disco-2023-0004.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

27 listopada 2023 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ,,KRĄG’’

 

            Dnia 27 listopada 2023 r. wybrani uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięli udział w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Krąg’’ organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej ,,Pokolenie’’. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli zaprezentować swoją wiedzę z teście dotyczącym najważniejszych wydarzeń z historii Polski i świata. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz rozwijania zainteresowania historią naszej Ojczyzny, krzewienie postawy patriotycznej wśród młodzieży oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.

            Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę podczas konkursu to: Weronika Zielińska (kl. 4THL), Aleksandra Gierula (kl. 4THL), Radosław Bandyk (kl. 4THL), Franciszek Mikoś (kl. 4THL), Karol Potoczny (kl. 2TI), Michał Karaś (kl. 2TI), Jakub Łysiak (kl. 2TI), Patryk Kopacz (kl. 2TI), Konrad Szuba (kl. 2TI), Kacper Rogosz (kl. 2TL), Sebastian Świst (kl. 2TPS) i Jan Kulasa (kl. 2TPS). Uczestnikom dziękujemy za udział w wydarzeniu i z niecierpliwością czekamy na wyniki, które zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2024 r.             Szkolnym opiekunem konkursu była Pani Izabela Jach.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_27.11.2023 - Krag\XI_2023.11.27_Krag (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_27.11.2023 - Krag\XI_2023.11.27_Krag (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

24 listopada 2023 r.

Szkolne eliminacje do XIX Powiatowego Konkursu Języków Obcych.

 

W dniu 24.11.2023 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się kolejna edycja konkursu językowego, będącego jednocześnie szkolnymi eliminacjami do Powiatowego Konkursu Języków Obcych. Konkurs ten został podzielony na dwie części. Część pierwsza, przygotowana przez nauczycieli języka niemieckiego, panią Agatę Krupę oraz panią Agnieszkę Kędzierską rozpoczęła się o godzinie 9:00. Część druga przygotowana przez nauczycieli języka angielskiego, panią Magdalenę Wolańską, panią Kingę Ziaję i panią Karolinę Prokop była poświęcona językowi angielskiemu i rozpoczęła się o godzinie 11:00. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Halina Cygan, która nie tylko powitała obecnych tam uczniów i tym samym dokonała uroczystego otwarcia konkursu, ale również pogratulowała uczestnikom wiedzy oraz życzyła sukcesu w nadchodzących zmaganiach. Następnie, obecni na sali nauczyciele języków obcych objaśnili zasady obowiązujące w czasie trwania konkursu i w trakcie rozwiązywania zadań czuwali nad jego przebiegiem. Nazwiska zwycięzców i wyróżnionych poznamy po dokładnym sprawdzeniu arkuszy. Nagrody dla zwycięzców oraz wyróżnienia zostaną wręczone tradycyjnie w ostatnich dniach nauki przed przerwą świąteczną. Biorącym udział w konkursie uczniom już dziś serdecznie gratulujemy udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

Język niemiecki

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.11.2023 - konkJ.niem\Konkursy-jezNiem (12).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.11.2023 - konkJ.niem\Konkursy-jezNiem (13).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.11.2023 - konkJ.niem\Konkursy-jezNiem (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.11.2023 - konkJ.niem\Konkursy-jezNiem (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.11.2023 - konkJ.niem\Konkursy-jezNiem (6).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.11.2023 - konkJ.niem\Konkursy-jezNiem (8).jpg

          Język angielski

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkurs z jęz. ang\Nowy folder\24.11.2023_Konkurs-Ang (13).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkurs z jęz. ang\Nowy folder\24.11.2023_Konkurs-Ang (15).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkurs z jęz. ang\Nowy folder\24.11.2023_Konkurs-Ang (16).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkurs z jęz. ang\Nowy folder\24.11.2023_Konkurs-Ang (22).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkurs z jęz. ang\Nowy folder\24.11.2023_Konkurs-Ang (23).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkurs z jęz. ang\Nowy folder\24.11.2023_Konkurs-Ang (4).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

24 listopada 2023 r.

III miejsce Kacpra Rogosza  w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „250 lat Komisji Edukacji Narodowej”.

 

 W dniu 24 listopada 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie, z  okazji 250-lecia  powołania Komisji Edukacji Narodowej, odbył się Wojewódzki Konkurs Historyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego na temat dorobku kulturowego epoki oświecenia w Rzeczpospolitej XVIII wieku.

W etapie wojewódzkim Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowali Kacper Rogosz  z kl. 2TL i Krzysztof Król z kl. 2TI, przygotowani przez Panią Agnieszkę Budzyńską. Wśród laureatów znalazł się Kacper Rogosz, który zdobył III miejsce. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania historią wśród młodzieży, rozwijanie myślenia krytycznego i wyobraźni historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych poprzez propagowanie i pogłębienie wiedzy historycznej na temat oświaty w  Rzeczypospolitej XVIII wieku.Kacprowi i Jego Opiekunce serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkursHistor\24.11.2023_konkurs-hist -III m Kacper Rogosz.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkursHistor\24.11.2023_konkurs-hist -dyplom ZSzZ.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkursHistor\24.11.2023_konkurs-hist.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - konkursHistor\24.11.2023_konkurs-hist -dyplom Krzysztof Krol.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

23 listopada 2023 r.

Etap szkolny XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem„Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła" Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - OlimpTK\24.11.2023-OTK-Konkursy (2).jpg

 

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - OlimpTK\Logo OTK 2023.jpg   W auli szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbył się etap szkolny XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej. Hasło tegorocznej olimpiady brzmi: "Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła". Celem olimpiady jest edukacja religijna młodzieży, umacnianie wiedzy religijnej. Przyjęta formuła ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy religijnej, jak i sprzyjanie rozwojowi wiary młodego człowieka. W etapie szkolnym XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem "Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła", wzięło udział 10 uczniów z naszej szkoły, którzy mieli za zadanie rozwiązać test konkursowy.  

     Do etapu  diecezjalnego, który odbędzie się 10 stycznia 2024r. zakwalifikowali się zdobywcy 2 czołowych miejsc.

I miejsce - Aleksandra Gierula z klasy 4THL (47 pkt).

II miejsce Anna Gierula z klasy 2TL (47 pkt ).

Uczniom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów!  Nad prawidłową organizacją konkursu czuwał ks. Dominik Majchrowicz.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - OlimpTK\24.11.2023-OTK-Konkursy (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - OlimpTK\24.11.2023-OTK-Konkursy (10).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - OlimpTK\24.11.2023-OTK-Konkursy (12).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - OlimpTK\24.11.2023-OTK-Konkursy (13).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - OlimpTK\24.11.2023-OTK-Konkursy (6).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_24.1.2023r. - OlimpTK\24.11.2023-OTK-Konkursy (4).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

23 listopada 2023 r.

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ "MIKOŁAJKOWY"

"Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_23.11.2023 r.- plakat koszykowka.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

21 listopada 2023 r.

Jubileusz 10- lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie.Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_21.11.2023-10-lecieSzkMuzycznej\XI_21.11.2023 - 10-lecie_gratulacje Szk.Muz..jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_21.11.2023-10-lecieSzkMuzycznej\i1024---nutki   bez tla.png 

 

 

 

W dniu 21.11.2023 r. w Domu Strażaka w Dynowie odbyła się uroczystość Jubileuszu 10-lecia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły p. Jerzego Kołodzieja i Burmistrza Miasta Dynowa p. Zygmunta Frańczaka, w uroczystościach udział wzięli: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie p. Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie p. Stanisław Tymowicz. Po wysłuchaniu wystąpień Gospodarzy i prezentacji działalności Szkoły Muzycznej, p. Dyrektor Halina Cygan w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, przekazała na ręce p. Dyrektora Jerzego Kołodzieja, list gratulacyjny i okolicznościowy prezent, słowa gratulacji i pamiątkowy obraz zostały także przekazane p. Burmistrzowi Zygmuntowi Frańczakowi. W trakcie uroczystości odbyły przepiękny koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie. Gratulujemy jubileuszu i dziękujemy za zaproszenie.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_21.11.2023-10-lecieSzkMuzycznej\1_20231121_204007.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_21.11.2023-10-lecieSzkMuzycznej\2_20231121_181555.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_21.11.2023-10-lecieSzkMuzycznej\3_20231121-WA0020--przyc.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_21.11.2023-10-lecieSzkMuzycznej\4_-20231121-WA0018.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

17 listopada 2023 r.

I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023- plłka reczna chł\XI_17.11.2023 - Im p.reczna chl- licealiada.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023- plłka reczna chł\XI_17.11.2023_3857 (4).jpgW dniu 17 listopada 2023r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Maciej Sarnicki, Jakub Baran, Kacper Chrapek, Wiktor Paździorny, Filip Goleś, Radosław Dziura, Robert Jandziś, Bartłomiej Duda, Łukasz Bachurski, Dawid Duda, Korneliusz Potoczny, Krystian Skarbiński, Emmanuel Dańczak i Jakub Kośmider, po zaciętej walce obroniła tytuł mistrza powiatu rzeszowskiego! 

Opiekunem uczniów był Pan Marek Paściak nauczyciel wychowania fizycznego. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023- plłka reczna chł\XI_17.11.2023_3857 (8).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023- plłka reczna chł\XI_17.11.2023_3857 (6).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023- plłka reczna chł\XI_17.11.2023_3857 (5).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023- plłka reczna chł\XI_17.11.2023_3857 (3).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023- plłka reczna chł\XI_17.11.2023_3857 (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023- plłka reczna chł\XI_17.11.2023_3857 (7).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023- plłka reczna chł\XI_17.11.2023_3857 (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

16 listopada 2023 r.

BOHATERON 2023

 

            W październiku i listopadzie 2023 r. miała miejsce ogólnopolska ,,Akcja BohaterON – włącz historię!’’. Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Akcja realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

            Tak jak co roku w programie wziął udział Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Specjalne zajęcia dotyczące powstania warszawskiego przeprowadzono w następujących klasach: 1a, 1TPS, 1TI, 1TH, 2a, 2TPS, 2TI, 3TPS, 5TIa, 5THLa. Zaangażowani w zajęcia uczniowie mieli możliwość wysłać powstańcom elektroniczną kartę z życzeniami i podziękowaniami za walkę o wolność ojczyzny. Wpisy uczniów znajdują się na stronie  https://wpis.dumnizpowstancow.pl.

             Szkolnymi koordynatorami akcji były Pani Agnieszka Budzyńska i Pani Izabela Jach.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023 - bohaterOn\XI_17.11.2023-bohateron_.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023 - bohaterOn\XI_17.11.2023-bohateron_plakat_BIERZEMY UDZIAl_zmn.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_17.11.2023 - bohaterOn\XI_17.11.2023-bohateron_2.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

16 listopada 2023 r.

Warsztaty katechetyczne dla nauczycieli – katechetów Dekanatu Dynów pod nazwą:

„Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy - cz. II”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2024 - w-tyReligijne\Warszt-Religijne-2023-0005.jpg 

W dniu 16 listopada 2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły warsztaty katechetyczne dla nauczyciel – katechetów Dekanatu Dynów pod nazwą: „Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy - cz. II”. Warsztaty katechetyczne rozpoczął szkolny zespół, przygotowany przez ks. Dominika Majchrowicza i Panią Karolinę Prokop montażem słowno - muzycznym „Strumień”, poświęconym Wielkim Polakom – św. Janowi Pawłowi II i bł. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Natomiast uroczystego otwarcia warsztatów dokonała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która powitała zaproszonych gości: ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego - Dziekana Dekanatu Dynowskiego - Dekanalnego Wizytatora ds. Religii,  Pana Stanisława Tymowicza – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także wszystkich uczestników warsztatów katechetycznych – księży - katechetów i katechetów świeckich z Dekanatu Dynów.  Warsztaty katechetyczne dla nauczycieli – katechetów Dekanatu Dynów pod nazwą: „Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy - cz. II”. prowadził ks. Prałat dr Norbert Podhorecki - Dziekan Dekanatu Dynowskiego - Dekanalny Wizytator ds. Religii. W trakcie warsztatów zostało poruszone wiele bardzo ważnych kwestii związanych z nauczaniem religii w szkołach. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o udziale w warsztatów katechetycznych.     Ks. Dziekanowi Norbertowi Podhoreckiemu serdecznie dziękujemy za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów katechetycznych, a wszystkich księżom – katechetom  i katechetom świeckim z Dekanatu Dynów za udział.                                                                                        galeria zdjęć ..>

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2024 - w-tyReligijne\Warszt-Religijne-2023-0001.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2024 - w-tyReligijne\Warszt-Religijne-2023-0024.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2024 - w-tyReligijne\Warszt-Religijne-2023-0040.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2024 - w-tyReligijne\Warszt-Religijne-2023-0048.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2024 - w-tyReligijne\Warszt-Religijne-2023-0062.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2024 - w-tyReligijne\Warszt-Religijne-2023-0039.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

16 listopada 2023 r.

Uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu plastycznego

„Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

dla szkół Dekanatu Dynowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0108.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0371.jpgZespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami IV edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem: Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, Dziekana Dekanatu Dynów Ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Pana Krzysztofa Strzyża, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani Grażyny Paździorny oraz patronatem medialnym Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

W dniu 16 listopada 2023r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: grupa I – klasy I – III szkoły podstawowej, grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej, grupa III klasy VII i VIII szkoły podstawowej i szkoły  ponadpodstawowe.  Uczestnicy konkursu 85 osób z 10 szkół z Dekanatu Dynowskiego wykonali pod opieką nauczycieli przepiękne prace plastyczne nawiązujące do hasła konkursu. Galę konkursową rozpoczął szkolny zespół muzyczny utworem: „Strumień”. Natomiast uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która powitała zaproszonych gości:
ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego - Dziekana Dekanatu Dynowskiego, Pana Jan Sieńko – Członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Panią Joannę Nierodę - Dyrektora Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Panią Małgorzatę Kopczak  - specjalistę ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów,
Panią Grażynę Paździorny – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Panią Agnieszkę Żuk – Marut z Firmy Hurt – Papier w Rzeszowie, Panią Ewę Trzynę – byłą Przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pana Stanisława Tymowicza – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.         

Oceny nadesłanych prac dokonało jury konkursowe w składzie:

1.    Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

2.    Pani Małgorzata Kopczak  - specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów.

3.    Ks. Prałat dr Marek Wojnarowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa  Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Diecezjalny Konserwator Zabytków, wykładowca WSD w Przemyślu.

4.    Pan Jan Kądziołka – Kierownik Biura Handlowego Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

Kategoria I - SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I-III

I miejsceAgata Martowicz – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

II miejsceFilip Grodecki – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

III miejsceFaustyna Kijowska – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Wyróżnienie:

Wiktoria Wrotniak – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Sławomir Sycz – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Oskar Kustra – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Julia Pustelnik – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

Maksymilian Baran – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Milena Martowicz – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Konrad Krawiec - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie   

Nagrody w tej kategorii wręczyli: ks. Prałat dr Norbert Podhorecki - Dziekan Dekanatu Dynowskiego,  Pan Jan Sieńko – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz  Pani Joanna Nieroda - Dyrektor Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.       

                              SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV - VI

I miejsceZuzanna Gierula – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie 

II miejsceMalwina Galej – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

II miejsce – Lena Baran – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

III miejsce – Blanka Martowicz – Szkoła Podstawowa w Bachórzu

 

                                           Wyróżnienie:

Zuzanna Zajchowska - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Jan Chromiak - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Milena Pyrcz - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie   

Nagrody w tej kategorii wręczyły: Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pani Małgorzata Kopczak  - specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów.

 

Kategoria III - SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY VII – VIII  - SZKOŁY PONAPODSTAWOWE

I miejscePatrycja Owsiana – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

II miejsceAlicja Kowal – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsceMartyna Potoczna – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsceKinga Kmiotek – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

                                             Wyróżnienia:

Kacper Kudła – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Klaudia Mazur – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Gloria Rebizak  - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Martyna Kijowska - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Weronika Zielińska – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Marlena Kłak – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

Aleksandra Ostafińska – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

 

Nagrody w tej kategorii wręczyły: Pani Ewa Trzyna – była Przewodnicząca Rady Rodziców ZSzZ w Dynowie i Pani Agnieszka Żuk – Marut z Firmy Hurt – Papier w Rzeszowie. Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: ks. Prałat dr Norbert Podhorecki - Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Jan Sieńko – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Pani Joanna Nieroda - Dyrektor Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w imieniu Pana Marka Sitarza - Starosty Rzeszowskiego, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pani Małgorzata Kopczak w imieniu Pana Krzysztofa Strzyża – Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów, a także Pan Stanisław Tymowicz – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.Scenariusz i reżyserię gali konkursowej przygotowali: Pani Karolina Prokop i ks. Dominik Majchrowicz. Fundatorami nagród dla laureatów konkursu byli: Ks. Prałat dr Norbert Podhorecki, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Pan Jan Sieńko – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie, Firma Hurt – Papier z Rzeszowa, Pani Ewa Hubka - Saleh Przewodnicząca Rady Rodziców ZSzZ w Dynowie i Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom, sponsorom uczestnikom oraz serdecznie pogratulowała laureatom, opiekunom i rodzicom. Bardzo miłym akcentem, było wręczenie przez laureatów konkursu swoich nagrodzonych prac zaproszonym gościom. Słowa podziękowań zostały także skierowane do nauczycieli i pracowników szkoły. Galę konkursową zakończył szkolny zespół muzyczny ukochanym utworem św. Jana Pawła II „Barka”, w śpiew którego włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania. Wszystkim laureatom  i opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną V edycję.      

                                galeria ..>> cz.1                                       galeria ..>> cz.2

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0053.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0054.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0041.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0103.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0052.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0272.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0326.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0287.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0314.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0157.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0224.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0269.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0308.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0346.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0311.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0354.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0366.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023- JP II\JPII-K-StWy-2023-0351.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

16 listopada 2023 r.

 SESJA RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_15.11.2023 - Sesja powiatowa\XI_15.11.2023 - DSC_0688 przyciete .jpgW dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, na której oprócz spraw związanych z budżetem i zadaniami gospodarczymi, przedłożono szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych.

Dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2022/2023 przedstawili stosowne informacje.Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Dyrektor - p. Halina Cygan. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu popartym przygotowaną prezentacją multimedialną omówiła realizację działań oświatowo-opiekuńczo –wychowawczych w minionym roku szkolnym.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

16 listopada 2023 r.

Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt w Błażowej.

 

W dniu 16 listopada 2023 r. w Błażowej odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły w składzie: Baluch Amelia – kl. 2TH, Chęć Weronika – kl. 5THLa, Dudek Sylwia – kl. 2TH, Gierlach Natalia – kl. 5TIa, Gierula Anna – kl. 2TL, Gierula Nikola – kl. 1TL, Kurdziel Weronika – kl. 2TL, Misiewicz Izabela  – kl. 1TL, Niedzielska Aleksandra – kl. 1TL, Pomykała Zuzanna – kl. 2TI oraz Tłuścik Mariola – kl. 5THLa po zaciętej walce zdobyła III miejsce. Opiekunem uczniów jest Pani Alina Paściak –nauczyciel wychowania fizycznego. Drużynie dziewcząt i opiekunowi gratulujemy!

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\16.11.2023r. - Licealiada\XI_16.11.2023 - liceal_20231116_093628----.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\16.11.2023r. - Licealiada\XI_16.11.2023 III m dz w p.recznej.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\16.11.2023r. - Licealiada\XI_16.11.2023-liceal_20231116_114429.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

16 listopada 2023 r.

„Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie jako jedna z dróg rozwoju zawodowego” warsztaty w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Rzeszowie.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023 - PUP-warsztaty\XI_16.11.2023 - odPUPPodz.za w-ty.pngW dniu 16 listopada 2023 roku przedstawiciele klas: 4THL, 4TI i 4TPS z Zespołu Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023 - PUP-warsztaty\XI_16.11.2023_PUP-2979 (1).jpgSzkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyli w warsztatach „Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie jako jedna z dróg rozwoju zawodowego” prowadzonych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Otwarcia warsztatów dokonał Pan Jacek Górak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który przywitał wszystkich uczniów oraz ich opiekunów. Następnie Pani Barbara Drabicka, doradca zawodowy poprowadziła wykład wyjaśniając istotę przedsiębiorczości oraz przedstawiła fakty i mity krążące w społeczeństwie na ten temat. Podsumowaniem wykładu było obejrzenie relacji osób, które w przeszłości skorzystały z dofinansowania na założenie swojej pierwszej firmy.  

W kolejnym etapie uczniowie poznali zadanie, z którym musieli się zmierzyć. Młodzież z różnych szkół utworzyła 5 grup ćwiczeniowych, a z wylosowanego przez siebie zawodu każda grupa miała stworzyć pomysł na własną firmę. Ważnym punktem było napisanie biznesplanu według wcześniej poznanych kryteriów punktowych oraz umiejętne jego zaprezentowanie. Każdy zespół kreatywnie podszedł do zadania a ich liderzy pomysłowo przedstawiali swoje plany biznesowe a nawet udzielali krótkich wywiadów zaproszonej na wydarzenie dziennikarce Polskiego Radia Rzeszów. Po zaprezentowaniu swoich pomysłów na biznes uczniowie z każdej ze szkół mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o powiecie rzeszowskim, co okazało się niemałym wyzwaniem, gdyż pytania wymagały bardzo rozległej wiedzy.

Na zakończenie spotkania uczestnicy warsztatów zostali nagrodzeni oraz otrzymali podziękowania za ogromne zaangażowanie a liderów grup doceniono za odwagę i kreatywność.Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie mieli możliwość doskonalić swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną i umiejętności oraz nabyli nowe doświadczenie, które nauczyło ich wiedzy praktycznej z zakresu pozyskiwania funduszy z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie swoje własnej działalności gospodarczej. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Agnieszka Smaroń.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023 - PUP-warsztaty\XI_16.11.2023_PUP-2979 (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023 - PUP-warsztaty\XI_16.11.2023_PUP-2979 (3).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023 - PUP-warsztaty\XI_16.11.2023_PUP-2979 (4).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023 - PUP-warsztaty\XI_16.11.2023_PUP-2979 (5).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023 - PUP-warsztaty\XI_16.11.2023_PUP-2979 (6).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023 - PUP-warsztaty\XI_16.11.2023_PUP-2979 (7).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_16.11.2023 - PUP-warsztaty\XI_16.11.2023_PUP-2979 (8).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

15 listopada 2023 r. 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z HISTORII Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_15.11.2023-OlimpZakonKrzyz-20231115.jpgpt. ,,Zakon Krzyżacki i jego stosunki z Królestwem Polskim w XIII – XVI wieku’’

 

            Dnia 15 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XII edycja Ogólnopolskiej olimpiady z historii, pt.  ,,Zakon Krzyżacki i jego stosunki z Królestwem Polskim w XIII – XVI wieku’’, mająca na celu pobudzenie zainteresowania uczniów historią Polski i państw ościennych, rozwijanie oraz sprawdzenie wiedzy uczniów oraz wprowadzenie do nauczania elementu rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

            Naszą szkołę podczas konkursu reprezentowali: Roksana Skrabut (klasa 3THL), Karol Kufel (klasa 3THL), Piotr Nowak (klasa 2TI) oraz Karol Potoczny (klasa 2TI). Uczestnicy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż wyniki olimpiady poznamy w lutym 2024 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

14 listopada 2023 r. 

I konkurs fotograficzno-plastyczny „Dary lasu malowane światłem lub pędzlem” dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych  województwa podkarpackiego organizowany przez Nadleśnictwo Dynów został rozstrzygnięty!

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_14.11.2023_daryLasu-dyplomy\XI_14.11.2023-_5892 (7).JPGW dniu 14 listopada 2023r. w siedzibie Nadleśnictwa Dynów miała miejsce uroczysta gala podsumowująca I konkurs fotograficzno-plastyczny „Dary lasu malowane światłem lub pędzlem”  dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  województwa podkarpackiego. Celem konkursu była: edukacja leśna, kształtowanie i rozwijanie zdolności artystycznych i fotograficznych uczniów, promocja terenów leśnych Nadleśnictwa Dynów, rozpowszechnienie wiedzy na temat przyrody leśnej. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach artystycznych (plastyczna i fotograficzna) i dwóch grupach wiekowych (grupa I – klasy I-VI szkoły podstawowej i grupa II – klasy VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe). Ilość przysłanych prac przerosła nasze najśmielsze oczekiwania organizatorów! Wpłynęło aż 195 prac z 22 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Skala ta pokazuje jak bardzo młodzi ludzie interesują się otaczającą nas przyrodą, co niezmiernie nas cieszy i podnosi na duchu. W obu kategoriach konkursu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, zdobywając spore sukcesy:

kategoria plastyczna     - III miejsce Gabriela Bielec – kl. 3THL - opiekun p. Renata Potoczna – Smaroń,

            kategoria fotograficzna - I miejsce- Anna Gierula     - kl. 2TL   - opiekun p. Natalia Chyłek

 

                                                                         wyróżnienia:

          Faustyna Martowicz      - kl. 1TL  - opiekun p. Kinga Ziaja

          Aleksandra Niedzielska - kl. 1TL   - opiekun p. Kinga Ziaja

          Kamil Mioduchowski     - kl. 2TI   - opiekun p. Izabela Jach

          Emilia Żurowska           - kl. 3THL - opiekun p. Renata Potoczna – Smaroń                                              galeria zdjęć ..>>                      

                                                                                                                         

Uroczystego wręczenia nagród dokonali: p. Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, p. Krzysztof Strzyż -Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, p. Katarzyna Wójcik – główny księgowy Nadleśnictwa Dynów. Opiekę nad uczniami podczas gali konkursowej sprawowały: p. Karolina Bal i p. Kinga Ziaja. Uczniom, opiekunom serdecznie gratulujemy.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_14.11.2023_daryLasu-dyplomy\Dary lasu_Anna.Gierula- I m dyplom 14.11.2023.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_14.11.2023_daryLasu-dyplomy\Dary lasu_Gabriela Bielec- III m dyplom 14.11.2023.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_14.11.2023_daryLasu-dyplomy\Dary lasu_Aleks.Niedzielska-dyplom 14.11.2023.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_14.11.2023_daryLasu-dyplomy\Dary lasu_Faustyna Martowicz- wyr. dyplom 14.11.2023.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_14.11.2023_daryLasu-dyplomy\Dary lasu_Kamil Mioduchowski- wyr. dyplom 14.11.2023.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_14.11.2023_daryLasu-dyplomy\Dary lasu_Emilia Zurowska- wyr. dyplom 14.11.2023.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

14 listopada 2023 r. 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z MITOLOGII GRECKIEJ I RZYMSKIEJ.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_14.11.2023 - olimpGrecka-zmn 20231113.jpg            Dnia 13 listopada 2023 r.  odbyła się XII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z ,,Mitologii greckiej i rzymskiej’’ skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Cele olimpiady to rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności oraz podniesienie ich samooceny, promowanie osiągnięć uczniów oraz rozbudzenie zainteresowania mitologią starożytną. Organizatorem olimpiady był ośrodek Olimp School, który co roku daje możliwość uczniom wzięcia udziału w ogólnopolskich olimpiadach o różnorodnej tematyce. 

            Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie podczas konkursu był reprezentowany przez Alicję Kowal (klasa 3THL) oraz Piotra Nowaka (klasa 2TI). Wyniki olimpiady poznamy w późniejszym terminie.

Szkolnym opiekunem konkursu była Pani Izabela Jach

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

12 listopada 2023 r

 

                       Podsumowanie Projektu

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\logo-przystanek czas na mlodziez.png,,SZKOLNE AKCJE - INSPIRACJE” SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ,,PRZYSTANEK. CZAS NA PODKARPACKĄ MŁODZIEŻ!”

Realizowanego przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w dniach 4.09.2023 r. - 31.10.2023 r.

pod

Patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

Projekt skierowany był do członków Samorządu Uczniowskiego, a za jego pośrednictwem do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz społeczności lokalnej, w której funkcjonuje szkoła.

          Po przeprowadzeniu tego projektu spośród uczniów ZSzZ w Dynowie wyłonili się liderzy młodzieżowi, którzy podejmują z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością za dobro wspólne, działania na rzecz społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz społeczności lokalnej. Zauważalnie podniósł się poziom poczucia własnej wartości uczniów i ich samooceny. Za przykładem członków Samorządu Uczniowskiego, pozostali uczniowie chętniej włączali się w różne akcje i przedsięwzięcia prowadzone na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, zdobywając nowe doświadczenia i umiejętności. Powstała grupa młodych wolontariuszy, która już podejmuje i w przyszłości będzie podejmowała na rzecz różnych instytucji i fundacji akcje charytatywne i proekologiczne, czym wspomoże w realizacji tych przedsięwzięć Samorząd Uczniowski oraz działające w szkole szkolne koło Caritas. Dzięki otrzymanej mikro-dotacji członkowie Samorządu Uczniowskiego mogli zorganizować turniej sportowy, konkursy i warsztaty dla swoich koleżanek i kolegów, a także włączyć się w pracę na rzecz szkoły wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 https://www.canva.com/design/DAFzxhV6atI/hKv-0eed2aCqxnHCJOyI8Q/view?utm_content=DAFzxhV6atI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

11 listopada 2023 r

OBCHODY 105 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W DYNOWIE.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_11.11.2023-uroczystosci miejskie\IMG_20231111_164706099_HDR.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_11.11.2023-uroczystosci miejskie\IMG_20231111_183752.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_11.11.2023-uroczystosci miejskie\IMG_7935.JPG

W 105. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, a następnie złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz część artystyczna w murach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie.

Zespół Szkół Zawodowych im. kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. W obchodach tradycyjnie uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Karoliny Prokop i Pani Izabeli Jach w składzie: sztandarowy – Oliwier Krupa, Artur Brożek oraz asysta – Gabriela Bielec, Martyna Szeremeta, Oliwia Król i Sylwia Dudek. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:40 na Rynku miasta, skąd uczestnicy obchodów, władze Dynowa, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta przy akompaniamencie Dynowskiej Orkiestry Dętęj wyruszyli do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, gdzie odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. prał. dr Norberta Podhoreckiego – Dziekana Dekanatu Dynowskiego. Po mszy świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami Dynowa, by następnie zgromadzić się w sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Dynowie, gdzie odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Dynów działającej przy MOKSiR w Dynowie oraz wysłuchano wystąpienia władz miasta. Występy kolejnych grup oraz dalsza część obchodów odbyła się bez udziału pocztów sztandarowych. W dalszej części uroczystości Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie reprezentowali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.  

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_11.11.2023-uroczystosci miejskie\IMG_7929.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_11.11.2023-uroczystosci miejskie\IMG_7931.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_11.11.2023-uroczystosci miejskie\IMG-20231111-WA0011.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_11.11.2023-uroczystosci miejskie\IMG_7950.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_11.11.2023-uroczystosci miejskie\IMG_7942.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

10 listopada 2023 r

Spotkanie z doradcami zawodowymi

z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_10.11.2023 - spotkanie-wybrane\UrzadPracy-2023-0007.jpgW dniu 10.11.2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  dla uczniów klas: 5TPSa (technik pojazdów samochodowych), 5TIa (technik informatyk), 5THLa (technik handlowiec/technik logistyk) na temat: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” oraz “Mobilność w obszarze europejskiego rynku pracy – usługi sieci EURES”. 

Zakres tematyczny obejmował informacje przydatne w planowaniu kariery zawodowej po ukończeniu Technikum, ważne informacje dotyczące rynku pracy w Polsce oraz za granicą na terenie Unii Europejskiej,  wymagania pracodawców na rynku pracy oraz możliwości wsparcia własnej działalności. Uczniowie otrzymali od doradców zawodowych, bardzo przydatne informacje, które będą mogli wykorzystać w momencie podjęcia pracy lub dalszej nauki na studiach wyższych. Spotkanie odbyło się w auli szkolnej.Informacji udzieliła Pani Urszula Adamczyk – doradca zawodowy oraz Pan Wojciech Woś - doradca EURES z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.  Bardzo cieszymy się z owocnej współpracy z WUP w Rzeszowie, która trwa już 18 lat, liczymy na dalsza współpracę. Dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Cygan za wspieranie pracy szkolnego doradcy zawodowego. Organizatorem zajęć był Szkolny Ośrodek Kariery „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”, który prowadzi Pani Anna Fara.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_10.11.2023 - spotkanie-wybrane\UrzadPracy-2023-0028.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_10.11.2023 - spotkanie-wybrane\UrzadPracy-2023-0033.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_10.11.2023 - spotkanie-wybrane\UrzadPracy-2023-0034.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_10.11.2023 - spotkanie-wybrane\UrzadPracy-2023-0036.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_10.11.2023 - spotkanie-wybrane\UrzadPracy-2023-0041.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_10.11.2023 - spotkanie-wybrane\UrzadPracy-2023-0042.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_10.11.2023 - spotkanie-wybrane\UrzadPracy-2023-0043.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

9 listopada 2023 r. 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\olimp.ekon-logo.JPG„Szkolny etap XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej”.

  

W dniu 8 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmiało: „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”. HoOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_8.11.2023 - OlimpWE-20231108_111644471-obciete.jpgnorowy patronat nad XXXVII Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.  Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie z klas: 2TL, 3THL, 4THL oraz 5THLa, którzy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, zadanie z podstaw ekonomii oraz odpowiedzieć na jedno pytanie o charakterze ogólnym nawiązujące do myśli przewodniej OWE.

 

Wyniki poznamy w późniejszym terminie. Uczniom życzymy sukcesów!   Nad prawidłową organizacją konkursu czuwały Pani Renata Łybacka, Pani Agnieszka Smaroń oraz Pani  Anna Kałamucka.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

7 listopada 2023 r. 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023 - badminton.jpg

 

Półfinał wojewódzki w badmintonie chłopców  w Dynowie.

 

 

Dnia 6.11.2023r. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbył się Półfinał Wojewódzki w badmintonie chłopców. Udział w zawodach wzięła reprezentacja chłopców naszej szkoły, która w końcowej klasyfikacji  zajęła V miejsce. Wynik mógłby być dużo lepszy, ale ze względu na chorobę nie mógł wystąpić nasz czołowy zawodnik Kamil Wróblicki. Na domiar złego na przedmeczowej rozgrzewce kontuzji urazu kolana doznał Jakub Sarnicki, który również nie był w stanie uczestniczyć w rozgrywkach.

Skład drużyny uzupełnili więc Jakub Baran – kl. 5TPSa i Maciej Sarnicki - kl.1a, a opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula.

Drużynie i opiekunowi gratulujemy.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

7 listopada 2023 r. 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023-katplast\XI_09.11.2022 - logo konk..jpg

 

Wyniki IV edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

dla szkół Dekanatu Dynowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023-katplast\PracKonJP-2023-0017.jpgZespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie są organizatorami IV edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kardynała Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem: Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, Dziekana Dekanatu Dynów Ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Pana Krzysztofa Strzyża, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani Grażyny Paździorny oraz patronatem medialnym Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

 

Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: grupa I – klasy I – III szkoły podstawowej, grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej, grupa III klasy VII i VIII szkoły podstawowej i szkoły  ponadpodstawowe. W dniu 7 listopada 2023r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyły się obrady jury konkursowego.  Jury konkursowe w składzie:

1.    Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

2.    Pani Małgorzata Kopczak  - specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów.

3.    Ks. Prałat dr Marek Wojnarowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa  Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Diecezjalny Konserwator Zabytków, wykładowca WSD w Przemyślu.

4.    Pan Jan KądziołkaKierownik Biura Handlowego Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Kategoria I - SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I-III

I miejsceAgata Martowicz     – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

II miejsceFilip Grodecki         – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

III miejsceFaustyna Kijowska – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

                           Wyróżnienie:

Wiktoria Wrotniak                    – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Sławomir Sycz                          – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Oskar Kustra                             – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Julia Pustelnik                          – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

Maksymilian Baran                    – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Milena Martowicz                     – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Konrad Krawiec                       - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie   

                                                                        SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV - VI

 

I miejsceZuzanna Gierula     – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie 

II miejsceMalwina Galej        – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

II miejsce – Lena Baran             – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

III miejsce – Blanka Martowicz – Szkoła Podstawowa w Bachórzu

                           Wyróżnienie:

Zuzanna Zajchowska                - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Jan Chromiak                           - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Milena Pyrcz                            - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie   

 

Kategoria III - SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY VII – VIII  - SZKOŁY PONAPODSTAWOWE

 

I miejscePatrycja Owsiana   – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

II miejsceAlicja Kowal          – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsceMartyna Potoczna – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsceKinga Kmiotek      – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

                            Wyróżnienia:

Kacper Kudła                            – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Klaudia Mazur                           – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

Gloria Rebizak                          - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Martyna Kijowska                    - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Weronika Zielińska                  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Marlena Kłak                            – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

Aleksandra Ostafińska              – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!!

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na galę konkursową 16 listopada 2023 r. o godz. 9.00.                                                                                                           

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023-katplast\PraceKatPlast-2023-0004.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023-katplast\PraceKatPlast-2023-0037.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

7 listopada 2023 r. 

            Spotkanie z ekspertem w ramach Światowego „Tygodnia Przedsiębiorczości”.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023 - spotkanie--\SpotPrzed-2023-0002.jpgW dniu 7 listopada 2023r. odbyło się dla uczniów z klasy: 1TH,  3THL i 4THL (5 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk) Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała w Dynowie, spotkanie z ekspertem w ramach Światowego „Tydzień Przedsiębiorczości”.  Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Halina Cygan, która powitała uczestników  i zaproszonego gościa, absolwenta naszej szkoły. Prowadzącym był Pan Jan Kądziołka zajmujący stanowisko Kierownika Biura Handlowego i Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie.  

Podczas spotkania przedstawił on historię powstania i rozwoju firmy. Ponadto omówił zakres jej działalności, a w szczególności skupił się na inwestycjach w rozwój infrastruktury lokalnej. Zajęcia przebiegały w miłej, spokojnej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.  Na koniec spotkania młodzież otrzymała upominki.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023 - spotkanie--\SpotPrzed-2023-0028.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023 - spotkanie--\SpotPrzed-2023-0013.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023 - spotkanie--\SpotPrzed-2023-0015.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023 - spotkanie--\SpotPrzed-2023-0019.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023 - spotkanie--\SpotPrzed-2023-0025.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_7.11.2023 - spotkanie--\SpotPrzed-2023-0021.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

7 listopada 2023 r. 

Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego...

 

           Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\dyr-sesja 6.11.2023.jpg6 listopada 2023 r. odbyła siOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\XI_6.11.2023 - sesjapowzmn starosty (8).jpgę sesja Powiatu Rzeszowskiego, podczas której radni podjęliOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\XI_6.11.2023 - sesjapowzmn starosty (7).jpg uchwałę w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i wyboru nowego Zarządu oraz nowych władz powiatu w związku z tym, że dotychczasowy starosta p. Józef Jodłowski, uzyskał mandat Senatora RP.

           Starostą Rzeszowskim został p. Marek Sitarz (dotychczasowy wicestarosta), a w jego miejsce wicestarostą Rzeszowskim został wybrany p. Tadeusz Pachorek (dotychczasowy Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego).  Do nowego Zarządu Powiatu Rzeszowskiego weszli również: p. Lucyna Sokołowska, p. Jan Sieńko i p. Anna Wolska. W sesji uczestniczyła również p. Halina Cygan dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, która w imieniu dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Rzeszowskiego złożyła podziękowanie ustępującemu staroście p. Józefowu Jodłowskiemu, gratulacje i kwiaty Senatorowi RP wspólnie z  p.  Dorotą Tarańskę-Klęsk dyrektorem Zespołu Szkół w Tyczynie, a także Panie przekazały  gratulacje i kwiaty nowemu staroście p. Markowi Sitarzowi.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\XI_6.11.2023 - graylacje dla Sitarza.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\XI_6.11.2023 - podz-grat dla Jodłowskiego.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\XI_6.11.2023 - sesjapowzmn starosty (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\seja 6.11.2023 - wystapienie_n.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\XI_6.11.2023 - sesjapowzmn starosty (4).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\XI_6.11.2023 - sesjapowzmn starosty (6).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\XI_6.11.2023 - sesjapowzmn starosty (5).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_6.11.2023 - sesja zmiana starosty\XI_6.11.2023 - sesjapowzmn starosty (3).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

3 listopada 2023 r.                                                                                                                                 4 listopada 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_14.11.2023 - wywiadowka.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_4.11.2023-dyplom szkola pamieta 2023.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

1 listopada 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\Logo_www-2014.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\logo - TPD.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\sp zsz-logo-kolor_small.PNG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\naucz-received_1560492948109061 (2).jpgKwesty na cmentarzu w Dynowie w dniu 1 listopada 2023r.

 "Powinno się być jak chleb,

 który dla wszystkich leży na stole

z którego każdy może kęs dla siebie ukroić

 

 (św. Brat Albert)

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\grupa-20231101-WA0038.jpgPodobnie jak w latach poprzednich, w dniu 1 listopada 2023r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (ok 50 osób), w tym członkowie Szkolnego Koła „Caritas” uczestniczyli we wspaniałej lekcji wychowawczej, kwestowali na cmentarzu w Dynowie na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie (koordynator Pani Elżbieta Kiszka, Pani Karolina Bal, ks. Dominik Majchrowicz). Za te działania szkoła w 2012 r. od zarządu towarzystwa otrzymała statuetkę „BLIŹNIEMU SWEMU ”,  a w 2022r. zaszczytny tytuł „Przyjaciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie” za szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym i ofiarowane im Serce,. Datki zebrane podczas tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone jak co roku na potrzeby najuboższych.Także w dniu 1 listopada 2023r. nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a zarazem członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: p. Natalia Chyłek, p. Renata Potoczna – Smaroń, p. Agnieszka Smaroń i  p. Kinga Ziaja również na cmentarzu dynowskim wzięły udział w „XX kweście na rzecz odnowy starego cmentarza”. Organizatorem zbiórki było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii. Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dobre serce i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\naucz-received_1560492948109061 (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\IMG-20231101-WA0028.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\IMG-20231101-WA0036.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\naucz-received_1560492948109061 (3).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\IMG-20231101-WA0012.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\IMG-20231101-WA0017-3.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\IMG-20231101-WA0030.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\IMG-20231101-WA0033.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\XI_LISTOPAD 23\XI_1.11.2023 - kwesta\IMG-20231101-WA0011.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

28 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\Logo_www-2014.pngOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\sp zsz-logo-kolor_small.PNGOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\logo-przystanek czas na mlodziez.png

 

Warsztaty florystyczne pt. „Jesienna nostalgia – pamięć o tych, których nie ma…”

 

W ostatnim tygodniu października w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się dwudniowe warsztaty florystyczne skierowane do członków Samorządu Uczniowskiego, których celem było wykonanie wiązanek na groby zmarłych pracowników i uczniów szkoły oraz osób związanych z życiem publicznym miasta Dynowa, a także kultywowanie Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_28.10.2023 - warsztatyFlorystykaWolontariat\X_25.10.2023-florystykaWar-taty-2023-0036.jpgpamięci o bohaterach walczących w obronie naszej Ojczyzny.

Warsztaty te były częścią wspólnych działań Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Samorządu Uczniowskiego odbywających się w ramach realizacji projektu „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!” W dniach od 24.10.2023 r. do 25.10.2023 r. członkowie sekcji dekoracyjnej SU i chętni uczniowie ZSzZ w Dynowie wraz z opiekunką Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyną Marcinek pracowali z materiałem florystycznym: wiankami, żywymi i sztucznymi kwiatami oraz naturalnymi dodatkami, które w całości zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie z otrzymanej od Fundacji Misji Obywatelskiej mikrodotacji. Podczas warsztatów uczniowie z wielkim zaangażowaniem i starannością wykonali 42 kompozycje, które zostały złożone przez członków Samorządu Uczniowskiego w dniu 26 października 2023 r. na grobach zmarłych pracowników szkoły na cmentarzu w Dynowie oraz na cmentarzach znajdujących się w okolicznych miejscowościach. Młodzież uczciła również pamięć żołnierzy poległych w obronie naszej Ojczyzny. Warto wspomnieć, że zajęcia te były także okazją do kształtowania wśród młodych ludzi postaw patriotycznych, przynależności do wspólnoty szkolnej oraz kultywowania pamięci o zmarłych. Uczestnicy warsztatów florystycznych serdecznie dziękują p. Halinie Cygan Dyrektor ZSzZ w Dynowie oraz p. Stanisławowi Tymowiczowi Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie za wspieranie Samorządu Uczniowskiego w pracy na rzecz społeczności szkolnej, a także p. Alinie Paściak, p. Ryszardowi Dymczakowi, p. Piotrowi Marcinkowi oraz p. Tomaszowi Jurasowi za okazaną pomoc.                                                     Samorząd Uczniowski

 

Warsztaty przygotowujące do pracy w wolontariacie

pt. „Chcę zostać wolontariuszem” oraz powołanie sekcji wolontariatu w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_28.10.2023 - warsztatyFlorystykaWolontariat\X_25.10.2023 - wolontariatWar-sztaty-2023-0001.jpgW Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od początku roku szkolnego 2023/2024 pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie realizowany jest projekt „Szkolne Akcje-inspiracje” Samorządu Uczniowskiego, w ramach którego uczniowie wraz z nauczycielami realizują zadania wynikające z potrzeb społeczności szkolnej i lokalnej. Jednym z takich zadań jest wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy angażowania się w sprawy społeczności lokalnej, pomocy innym oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności osobistych.

Wolontariat, to pomoc, którą zainteresowane osoby świadczą dobrowolnie, nie otrzymując wynagrodzenia za pracę”. Bycie wolontariuszem, czy wolontariuszką zwiększa szanse edukacyjne młodych ludzi, podnosi ich poczucie własnej wartości, poprawia wizerunek w oczach innych, uczy współpracy w grupie, podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Wolontariat, to także szkoła odpowiedzialności za drugiego człowieka, szkoła inicjatywy i przedsiębiorczości oraz empatii. Dlatego w tym roku szkolnym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz wyzwaniom współczesnego świata, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zorganizowane zostały warsztaty pt. „Chcę zostać wolontariuszem” przygotowujące uczniów naszej szkoły do pracy w wolontariacie. Zajęcia te prowadzone były w dwóch częściach. Pierwsza część polegała na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych na temat roli wolontariatu, którą 25 października 2023 r. prowadziła p. Karolina Bal - pedagog specjalny w ZSzZ w Dynowie. Podczas tych zajęć, uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest wolontariat, jakie są jego cele, kto może zostać wolontariuszem, w co mogą angażować się uczniowie oraz czego może wolontariat nauczyć młodych ludzi. zięki tym zajęciom wyłoniła się grupa uczniów, która świadomie i bezinteresownie utworzyła sekcję wolontariatu w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego w ZSzZ w Dynowie. Należą do niej uczennice z klasy 3THL – Banaś Sabina, Bielec Gabriela, Łazor Magdalena, Malinowska Zofia oraz Beata Zubka.

Druga część warsztatów prowadzona była przez p. Katarzynę Stpiczyńską – nauczycielkę języka polskiego, pod której opieką młodzi wolontariusze w bibliotece szkolnej od wielu dni przygotowują ozdoby świąteczne – Aniołki – na rzecz promocji szkoły. Na zakończenie warto podkreślić, że warsztaty te zostały zorganizowane dla uczniów w formie wolontariatu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w ramach realizacji projektu Fundacji Misji Obywatelskiej „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”.   Uczestnicy zajęć i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego dziękują Paniom Karolinie Bal i Katarzynie Stpiczyńskiej za przeprowadzenie warsztatów przygotowujących młodzież do pracy w wolontariacie oraz pokazanie, że wolontariat nie musi być nudny i może wiązać się z pasjami oraz zainteresowaniami młodych ludzi.Dziękujemy również Pani Dyrektor Halinie Cygan oraz Panu Stanisławowi Tymowiczowi Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za wspieranie i docenianie uczniów, którzy są gotowi działać na rzecz innych.

Samorząd Uczniowski

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_6.10.2023 - SU-futsal\logotyp - projektu.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

Październik 2023 r.

      2 - 27.10.2023r.   - praktyka zawodowa kl. 4TI, kl.4THL, kl. 4TPS.      

  4.10.2023r.środa     - złożenie składki na ubezpieczenie od pozostałych klas.   

13.10.2023r. piątek   - złożenie analiz z egzaminu maturalnego 2022/2023 przez nauczycieli przedmiotów  maturalnych.          

19.10.2023r. czwartek        - XI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Leśne dyktando”.   

30.10.2023r.poniedziałek   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych za 23.09.2023r.       

31.10.2023r.wtorek            - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.     

 

 

30.10.2023 r. (poniedziałek)   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.10.2023 r. (wtorek)   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - szkoła zamknięta

30 i 31 .10.2023 r. (poniedziałek i wtorek)  

 STACJA KONTROLI POJAZDÓW

 CZYNNA OD 7.00 - 18.00

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

29 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_29.10.2023 - konkursMatematyczny\XIII edycja konk.matemat-2023 zmn.jpg

 

XIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego  pod hasłem „Potyczki Logiczne”

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespół Szkół Zawodowych

w Dynowie

uprzejmie informuje, że w dniu 5 grudnia 2023r. (wtorek) pod patronatem:

·        Starosty Rzeszowskiego. ·    Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

·        Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

organizuje XIII edycję Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. Konkurs zgodnie z regulaminem rozpocznie się o godz. 9.00 w auli szkolnej.

                                              Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie                                                            Organizatorzy   

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

27 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\Logo_www-2014.png 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\sp zsz-logo-kolor_small.PNG„A choć ich życia płomień zgasł,

   to myśli o nich są przecież w nas…”

 

                           Maria Czerkawska

 

 Tym, co odeszli…

 

Pamięć o zmarłych, to nieodzowna część naszej kultury. Jednoczy pokolenia, jest niezależna od przekonań, łączy przeszłość z teraźniejszością. Jest wyrazem szacunku dla tych, których już wśród nas nie ma.Tradycją Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest kultywowanie pamięci o zmarłych. Członkowie Samorządu Uczniowskiego w tygodniu poprzedzającym Święto Zmarłych przy ogromnym wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wykonali okolicznościowe wiązanki i w dniu 26 października 2023 r. udali się na pobliski cmentarz, aby złożyć je na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły oraz osób związanych z naszym miastem. Młodzież zapaliła także na ich grobach symboliczne lampki. W ciszy opadających jesiennych liści i płonących zniczy przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali w imieniu całej społeczności szkolnej ZSzZ w Dynowie oraz Członków Stowarzyszenia zmarłym nauczycielom i pracownikom szkoły za dobro, które przekazali i za wartości, których bronili z wielkim poświęceniem. Młodzi ludzie nie zapomnieli o zmarłych niedawno dynowskich księżach. Im również w cichej modlitwie dziękowali za wiarę, której strzegli, za Miłość, której byli wierni i nadzieję, której nie utracili…Uczniowie pamiętali również o tych, na których grobach nikt 1 Listopada nie zapali lampki oraz o tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny. Im także złożyli hołd pamięci. Święto Zmarłych, to czas wspomnień bliskich nam osób. Odwiedzając w tym czasie groby naszych drogich zmarłych, pamiętajmy, że jest, to także szczególna okazja do refleksji i zadumy nad tajemnicą śmierci.

Katarzyna Marcinek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\znicz.gif

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

27 października 2023 r.

 

Udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Dynowie w projekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Dynowie:  „BLISKO BIBLIOTEKI, DALEKO OD NUDY!” – Ciekawostki o Elizie Orzeszkowej.

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_27.10.2023 - orzeszkowa\X_27.10.2023 - gratulacje.png

            

Korzystając  z zaproszenia Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Dynowie – Pani Grażyny Paździorny, w dniu 27 października 2023 r., uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pod opieką Pani Karoliny Bal i Pani Elżbiety Kiszki wzięli udział w projekcie „BLISKO BIBLIOTEKI, DALEKO OD NUDY!” – Ciekawostki o Elizie Orzeszkowej. W ramach którego odbyło się czytanie przez różne grupy wiekowe fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Oprawę muzyczną temu wydarzeniu zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, dając popisy  gry na różnych instrumentach i  wykorzystując odpowiednie w nastroju - do tekstów literatury pozytywistycznej – utwory muzyczne. Oprócz prowadzącej całe spotkanie Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Dynowie – Pani Grażyny Paździorny, głos zabrali również: Burmistrz Miasta Dynowa, Pan Zygmunt Frańczak i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Halina Cygan, która w imieniu swoim, całej społeczności szkolnej oraz Pana Prezesa Stanisława Tymowicza oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wyraziła uznanie dla organizatorów wydarzenia, a także podkreśliła dydaktyczny, wychowawczy i patriotyczny aspekt realizowanego projektu.  

           Oczywiście do akcji czytania fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - jakże wartościowej akcji promującej czytelnictwo i polską literaturę przyłączyli się przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, tym razem była to Pani Elżbieta Kiszka – pedagog szkolny.  Pani Grażyny Paździorny Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Dynowie na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan  i Pana Prezesa Stanisława Tymowicza złożyła specjalne podziękowania, gratulacje za wspólnie realizowane projekty i konkursy

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_27.10.2023 - orzeszkowa\1 352.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_27.10.2023 - orzeszkowa\IMG_5617.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_27.10.2023 - orzeszkowa\IMG_5620--zmn.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_27.10.2023 - orzeszkowa\1 384.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

27 października 2023 r.

Udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w konferencji naukowej pt: „Praktyczny wymiar innowacji – szkoła, biznes i uczelnia w dążeniu do novum”.

 

W dniu 27.10.2023r. przedstawiciele klas maturalnych: 5TIa, 5TPSa oraz 5THLa pod opieką Pana Marcina Kałamuckiego uczestniczyli w konferencji naukowej pt: „Praktyczny wymiar innowacji – szkoła, biznes i uczelnia w dążeniu do novum”, odbywającej się w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Tematem konferencji był projekt „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, którego celem jest rozwój w obszarach: kształcenie, nauka i komercjalizacja tak, aby dzięki przenikaniu się swoich potencjałów.  Uczelnie stowarzyszone w sieci stały się konkurencyjne na rynku światowym oraz znacząco podnosiły jakość życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Lubelską, Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz Politechnikę Białostocką. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA„ prowadzi wspólne działania służące realizacji trzech misji współczesnej uczelni: kształcenia, działalności naukowo-badawczej, kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzięki udziałowi w konferencji, uczniowie zdobyli nową wiedzę i doświadczenie.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_28.10.2023 - wyjazdPRz\PRz-3.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_28.10.2023 - wyjazdPRz\PRz-2.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_28.10.2023 - wyjazdPRz\PRz-1.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

26 października 2023 r.

 

„Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

26 października 2023r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem PracyOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\X_26.10.2023 - warsztPrzedsieb-od starostwa.jpgOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\LekcjaPrzedsieb-2023-0084---.jpg w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyły się „Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów klas piątych 5 – letniego technikum (5TIa, 5THLa, 5TPSa) i klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia (3a) Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

   Otwarcia „Warsztatów Przedsiębiorczości” dokonały Pani Halina Cygan dyrektor szkoły i Pani Anna Wajda z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a słowa podziękowań i gratulacje dla organizatorów i uczestników przekazał Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz. Uczniowie z każdej klasy stworzyli 4 grupy ćwiczeniowe po 7 osób. Każda z grup miała za zadanie z przygotowanych przez pracowników PUP listy zawodów – profesji stworzyć pomysł na własną firmę, opracować biznes plan i zaprezentować w formie graficznej. Zajęcia warsztatowe otworzył wykład Pani Barbary Drabickiej na temat: „Prawda czy fałsz? – bycie przedsiębiorczym to wyłącznie praca na własny rachunek. Po kilkugodzinnych dyskusjach, konsultacjach z doradcami zawodowymi, nauczycielami przedmiotów ekonomicznych, „burzy mózgów” w poszczególnych grupach udało się przygotować i zaprezentować pomysły na własną firmę. Komisja oceniająca w składzie: Pani Halina Cygan, Pani Barbara Drabicka, Pani Anna WajdaPani Monika Werelusz – Wołcz, Pani Agnieszka Smaroń i Pan Tomasz Wójcik dokonała oceny poszczególnych biznes planów i sposobu ich prezentacji według ściśle określonych kryteriów punktowych. I miejsce – grupa A , II miejsce – grupa D, III miejsce – grupa B , IV miejsce – grupa C.     Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. Komisja oceniająca podkreśliła ogromne zaangażowanie, zdyscyplinowanie i kreatywność wszystkich grup. Z pewnością taka forma zajęć z przedsiębiorczości zostanie powtórzona. Słowa podziękowania za pomoc w zorganizowaniu „Warsztatów przedsiębiorczości” kierujemy do Pana Jacka Góraka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Pani Grażyny Żuchowskiej Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\LekcjaPrzedsieb-2023-0155.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\LekcjaPrzedsieb-2023-0154.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\LekcjaPrzedsieb-2023-0152.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\LekcjaPrzedsieb-2023-0153.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\LekcjaPrzedsieb-2023-0164.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\LekcjaPrzedsieb-2023-0169.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\LekcjaPrzedsieb-2023-0173.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_26.10.2023 - warsztPrzeds\LekcjaPrzedsieb-2023-0183.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

25 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_25.10.2023 - Ciekawostki o Elizie Orzeszkowej - ZMN.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

24 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10.2023-swiatelkoLyczakowa\swiatelkoLyczakowa - logo.bezTla.pngAkcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA"

 

Już po raz 17. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA". Włączając się w inicjatywę Telewizji Rzeszów uczniowie i nauczyciele zebrali wspólnie łącznie 398 zniczy, które 24. 10.2023 r. zostały przekazane do punktu zbiorczego w regionalnym oddziale TVP w Rzeszowie. 1 listopada zebrane znicze zostaną zapalone na największych i najstarszych nekropoliach Lwowa: Łyczakowie, Cmentarzu Orląt oraz cmentarzach w Janowie, Jaworowie, Strzelczyskach i Pnikucie. Dzięki ofiarności i pracy wielu wolontariuszy, Cmentarz Orląt i Cmentarz Łyczakowski pełne są szacunku i wspomnień o tych, co odeszli, a często też oddali życie za ojczyznę. W tym roku znicze będą też zapalane na grobach żołnierzy poległych w toczących się walkach na Ukrainie. Koordynatorem szkolnej zbiórki zniczy była Pani Katarzyna Stpiczyńska.                                Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10.2023-swiatelkoLyczakowa\X_24.10 - swiatelkoDSC_0125 (1).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10.2023-swiatelkoLyczakowa\X_24.10.2023 - swiatelkoLyczakowa.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10.2023-swiatelkoLyczakowa\X_24.10.2023 - swiatelkoPamieci.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10.2023-swiatelkoLyczakowa\X_24.10 - swiatelkoDSC_0125 (2).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

23 października 2023 r.

II miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 w sztafetowych biegach przełajowych chłopców w Kolbuszowej.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10 - biegiZmn\X_23.10.2023 - biegiDyplom.jpg 

       Dnia 23.10.2023 roku w Kolbuszowej odbył się Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych. W zawodach tych  wzięła udział reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w kategorii chłopców, która prawo startu w finale wojewódzkim wywalczyła wygrywając  eliminacje  powiatowe.

Drużyna występująca w składzie: Bartosz Chrapek – kl. 2TI, Bartłomiej Duda – kl.2TL, Gabriel Paściak – kl. 2TL, Radosław Domin – kl. 3TPS, Maciej Sarnicki - kl.1a i Kamil Pyrcz – kl. 5TPSa po bardzo zaciętej walce zdobyła II miejsce. Niestety nie udało nam się obronić tytułu mistrza z ubiegłego roku, ale wynik ten i tak należy traktować jako duży sukces mając na uwadze to że rywalizowaliśmy ze szkołami sportowymi. Słowa uznania i podziękowania należą się zawodnikom, którzy wzięli udział w przygotowaniach do zawodów a nie biegali w finale, a są to: Filip Goleś i Maciej Warchoł.  Opiekunem drużyny jest Pan Marek Paściak Drużynie i opiekunowi serdecznie  gratulujemy.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10 - biegiZmn\IMG20231023114141.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10 - biegiZmn\IMG20231023105614.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10 - biegiZmn\IMG20231023105737.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10 - biegiZmn\IMG20231023105953.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_24.10 - biegiZmn\received_286059077592763.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

23 października 2023 r.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10 - spotkzPolicja\SpotkanieZPolicja-2023-0001.jpg Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych.

 

           

W dniu 23 października 2023r. w auli szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych: 1a, 1TI, 1TH, 1TL, 1TPS z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich  i cyberprzemocy. Zajęcia prowadził przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji  w Rzeszowie starszy aspirant Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Rzeszowie. Podczas zajęć, które przebiegały w bardzo miłej atmosferze, uczniowie mogli poznać wiele aspektów prawnych dotyczących osób nieletnich. Poza tym młodzież mogła poznać niektóre tajniki pracy policjantów

 

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10 - spotkzPolicja\SpotkanieZPolicja-2023-0065.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10 - spotkzPolicja\SpotkanieZPolicja-2023-0029.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10 - spotkzPolicja\SpotkanieZPolicja-2023-0050.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10 - spotkzPolicja\SpotkanieZPolicja-2023-0033.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10 - spotkzPolicja\SpotkanieZPolicja-2023-0052.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10 - spotkzPolicja\SpotkanieZPolicja-2023-0058.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

23 października 2023 r.

POWIATOWA LICEALIADA W SZACHACH

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10-szachy\DSC_0102.JPG

W dniu 23 października 2023r. w Domu Kultury w Głogowie Małopolskim odbyła się Powiatowa Licealiada w szachach - gry drużynowe. Gospodarzem, a zarazem organizatorem imprezy był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim. W imprezie tej wraz z sześcioma innymi szkołami ponadpodstawowymi z powiatu rzeszowskiego udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie: Eliza Tyka z kl. 2TL, Radosław Weselak z kl. 1TI, Jakub Chromiak z kl. 5TIa oraz Adrian Szłapa z kl. 5THLa. Po rozegraniu siedmiu zaciętych rund okazało się, że nasz zespół uplasował się na VI miejscu. Należy tu dodać, że nasza drużyna dzielnie walczyła w każdym spotkaniu i trzy mecze dość pechowo przegrała w stosunku 2,5 pkt. do 1,5 pkt. Na pocieszenie okazało się, że w nieoficjalnej rywalizacji indywidualnej wśród dziewcząt (ponieważ były to zawody drużynowe) Eliza Tyka w pokonanym polu zostawiła wszystkie konkurentki. Za walkę, zaangażowanie i duży wysiłek umysłowy całej drużynie należy się ogromny szacunek i podziękowanie, zaś na przyszłość trzeba życzyć odrobinę więcej szczęścia, żeby ostateczne wyniki były lepsze. Opiekunem drużyny był Pan Piotr Marcinek.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10-szachy\DSC_0096.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10-szachy\DSC_0098.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10-szachy\DSC_0099.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10-szachy\DSC_0108.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10-szachy\DSC_0103.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_23.10-szachy\DSC_0110.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

23 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\Logo_www-2014.pngZAPRASZAMY SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ZSzZ W DYNOWIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\sp zsz-logo-kolor_small.PNGFOTOGRAFICZNYM „NIEZWYKŁOŚĆ W NASZEJ SZKOLNEJ PRZESTRZENI” ORGANIZOWANYM

PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „SZKOLNE AKCJE – INSPIRACJE” SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\logo FMO.png

Termin: 24.10.2023 r. - 26.10.2023 r.

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 Regulamin konkursu:

1.       Uczestnicy:

 Konkurs adresowany jest do członków Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

2.      Cele konkursu:

·        rozwijanie pasji fotograficznych uczniów

·        obserwacja życia szkolnego

·        umiejętność dostrzegania rzeczy z innej perspektywy

·        promocja szkoły

 

3.      Tematyka zdjęć:

·        utrwalenie w formie fotografii ciekawych miejsc w szkole i wokół szkoły, a w szczególności sytuacji związanych z działalnością Samorządu Uczniowskiego, danej klasy lub wybranego zawodu.

4.      Wymogi konkursowe:

·        konkurs jest jednoetapowy

·        1 uczestnik może zgłosić max. 3 zdjęcia – format A5 (148 x 210 mm)

 

5.      Prace konkursowe należy przynosić do 26 października 2023 r. 

·        fotografie mają być kolorowe

·        zdjęcia mogą być także w formie kolażu

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 27.10.2023 r.

    Uwaga: uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że ewentualne osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na ich publikację na stronie szkoły i w ramach realizacji projektu. Uczestnik przekazuje nieodpłatnie prawo do wykorzystywania zdjęć przez szkołę w celach promocyjnych.

Informacje dodatkowe:

Organizator konkursu przewiduje nagrodzić trzy najlepsze prace. Nagrody zostaną sfinansowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie ze środków dotacyjnych pozyskanych w ramach przystąpienia do projektu Fundacji Misji Obywatelskiej „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\logo-do projektu.png

Szczegóły u opiekunów Samorządu Uczniowskiego

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

23 października 2023 r.

 Zapraszamy

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\Logo_www-2014.pngCzłonków Samorządu Uczniowskiego w ZSzZ w Dynowie do udziału w warsztatach florystycznych

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\sp zsz-logo-kolor_small.PNG                                pt. „Jesienna nostalgia – pamięć o tych, których nie ma...”

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\logo FMO.png

organizowanych w dniach 24.10.2023 r. – 26.10.2023 r.przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w ramach projektu „Szkolne Akcje – Inspiracje Samorządu Uczniowskiego”

  Celem warsztatów jest wykonanie wiązanek na groby zmarłych pracowników i uczniów ZSzZ w Dynowie oraz poległych za Ojczyznę żołnierzy, a także uzyskanie dodatkowych umiejętności praktycznych.                                   Organizator zapewnia materiały florystyczne.

We własnym zakresie prosimy przynieść sekatory, cążki i nożyczki.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\logo-do projektu.png

 

Szczegółowe informacje dostępne są u p. K. Marcinek

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

21 października 2023 r.

Sukces uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowiew konkursie plastycznym

"Interpretacja plastyczna znanych cytatów z twórczości Aleksandra Fredry".

 

W dniu 21 października 2023 r. w Wiejskim Domie Kultury w Urzejowicach miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego "Interpretacja plastyczna znanych cytatów z twórczości Aleksandra Fredry". Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Urzejowice w ramach projektu "Przygoda z Fredrowską Intrygą w tle", dofinansowanego z budżetu województwa podkarpackiego. Wśród nagrodzonych prac znalazły się te przygotowane pod opieką Pani Beaty Irzyk przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Natalię Gierlach z kl. 5TIa, która zajęła II miejsce oraz Mateusza Ciećkę z kl. 5TIa, zdobywcy wyróżnienia.   Podczas gali konkursowej laureaci wzięli udział w wystawie pokonkursowej oraz obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu uczniów  Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.Uczniom, Ich Rodzicom oraz Opiekunce serdecznie gratulujemy.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - w urzejowicach\X_w urzejowicach-dypl._20231021_202707 (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - w urzejowicach\X_21.10.2023 - w urzejowicach (3).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - w urzejowicach\X_21.10.2023 - w urzejowicach (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - w urzejowicach\X_21.10.2023 - w urzejowicach (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - w urzejowicach\X_w urzejowicach-dypl._20231021_202707 (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

20 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\logo FMO.png 

WYDARZENIE    POPOŁUDNIE Z FILMEM”W DYNOWIE DLA SAMORZˇDU UCZNIOWSKIEGO, POCZTU SZTANDAROWEGO SZKOŁY I SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W RAMACH PROJEKTU SZKOLNE AKCJE – INSPIRACJE” SAMORZˇDU UCZNIOWSKIEGO

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\Logo_www-2014.pngW dniu 20 października 2023 r. grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pracująca w Samorządzie Uczniowskim, a także reprezentująca Poczet Sztandarowy Szkoły oraz Szkolne Koło Caritas zgromadziła się późnym popołudniem w sali A105 na pokaz filmowy zorganizowany w ramach projektu „Szkolne Akcje – Inspiracje” Samorządu Uczniowskiego pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Na wstępie młodzież obejrzała inspirujący film opisujący historię chłopca i jego dziadka, który przeżył pobyt w obozie Auschwitz podczas II wojny światowej pt. „Numer na przedramieniu mojego dziadka”, potem film opisujący historię życia patrona szkoły pt. „Prorok”, a następnie film wybrany przez młodzież. Seans filmowy przebiegał w miłym klimacie. Młodzież miała okazję zrelaksować się i zacieśnić więzy koleżeńskie w swobodnej atmosferze. W trakcie przerwy, opiekunowie grupy przygotowali poczęstunek dla uczniów. Zorganizowany w ramach projektu „Pokaz filmowy” był nagrodą dla osób pracujących na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Nad przebiegiem akcji czuwali Państwo: Bal Karolina, Jach Izabela, ks. Majchrowicz Dominik, Prokop Karolina oraz Katarzyna Marcinek i Piotr Marcinek. W imieniu uczestników imprezy dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Cygan za udostepnienie „sali kinowej” na terenie szkoły oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za współudział w akcji.

Samorząd Uczniowski

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\logo-do projektu.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

20 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_20.10.2023 0 KonkWiedzyEkonomicznej\konkWiedzyEkonom - logo.jpg

Szkolny etap Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

 

W dniu 20 października 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, którego organizatorem jest Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim. To projekt finansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacja ekonomiczna. Głównym celem konkursu jest wzrost zainteresowania uczniów problematyką z zakresu ekonomii co ma ogromny wpływ na pobudzenie postaw przedsiębiorczych czy kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych. Do konkursu mogli przystąpić chętni uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu Rzeszowskiego. Etap szkolny konkursu polegał na wypełnieniu testu składającego się z 25 pytań zamkniętych w czasie 45 minut. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za odwagę i za chęci w zdobywaniu nowych doświadczeń. Gratulujemy tym, co osiągnęli najwyższe wyniki na etapie szkolnym konkursu: Patryk Trzyna – 5THLa, Eliza Tyka – 2TL, Aleksandra Gierula – 4THL oraz Nikola Bielec – 2TH. Wiedza, którą zdobyli poprzez uczestnictwo w konkursie zwiększy ich świadomość i na pewno przyda się w dalszej edukacji czy pracy zawodowej.      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały Pani Agnieszka Smaroń oraz Pani Renata Łybacka. 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_20.10.2023 0 KonkWiedzyEkonomicznej\X_20.10.2023 0 konkWiedzyEkonom (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_20.10.2023 0 KonkWiedzyEkonomicznej\X_20.10.2023 0 konkWiedzyEkonom (1).jpg

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

20 października 2023 r.

I miejsce    w konkursie  LEŚNE DYKTANDO

 

Patryk Chromiak – Zespół Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, uczeń klasy 3Ti

- opiekun konkursowy p. Beata Irzyk

 

Wyróżnienie w konkursie LEŚNE DYKTANDO

 

Hanna Misiewicz  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, uczennica klasy 1Tl

- opiekun konkursowy p. Bogusława Pinkowicz

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - po Lesnym dyktandzie\Patryk Chromiak - 3Ti -I miejsce - opiekun.Beata Irzyk.jpgOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - po Lesnym dyktandzie\Patryk Chromiak kl.3TI I miejsce-.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - po Lesnym dyktandzie\Hanna Misiewicz.jpgOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - po Lesnym dyktandzie\Hanna Misiewicz - 1TL - op.Boguslawa Pinkowicz wyroznienie.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - po Lesnym dyktandzie\LesneDyktando-2023-0250(1)-----.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - po Lesnym dyktandzie\LesneDyktando-2023-0258----.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_21.10.2023 - po Lesnym dyktandzie\LesneDyktando-2023-0248----.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

20 października 2023 r.

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_20.12.2023 - sprawOlimpLogityk\logo-olimp.logist-.JPG"Szkolny etap XV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej”.

 

 W dniu 20 października 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Głównym celem konkursu było pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką logistyczną, poszerzenie wiedzy logistycznej uczniów w ramach nieobowiązkowej ścieżki edukacyjnej, ocena stopnia przyswojenia treści kształcenia zawartych w podstawach programowych zawodów technik logistyk i technik spedytor, wsparcie dydaktyki formami rywalizacji i rankingu wiedzy, motywowanie do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, wzmacnianie sylwetek uczestników Olimpiady w procesach rekrutacji do pracy zawodowej oraz w ubieganiu się o kontynuację nauki w szkołach. Konkurs przeznaczony był dla chętnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test on-line składający się z 25 pytań. Wyniki poznamy w późniejszym terminie. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwały Pani Renata Łybacka, Pani Agnieszka Smaroń  oraz Pani Anna Kałamucka.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_20.12.2023 - sprawOlimpLogityk\IMG_20231020_105018030_HDR (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_20.12.2023 - sprawOlimpLogityk\IMG_20231020_104827036_HDR.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

20 października 2023 r.

WYJAZD INTEGRACYJNY KLASY 3TPS DO KINA

 

W dniu 20 października 2023r. uczniowie klasy 3TPS w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z opiekunami Panem Wiesławem Serwatką i Panem Piotrem Marcinkiem udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „Raport Pileckiego”. Jest to  historia wielkiego bohatera drugiej wojny światowej - żołnierza AK, rotmistrza Witolda Pileckiego, który z narażeniem życia celowo daje się aresztować, by zostać osadzonym w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Tam organizuje konspiracyjny ruch oporu Armii Krajowej, a po 947 dniach w obozowej niewoli i brawurowej ucieczce pisze raporty, w których podejmuje próbę informowania świata o Holokauście oraz innych zbrodniach. Następnie bierze udział w Powstaniu Warszawskim oraz walczy w II Korpusie Polskim generała Władysława Andersa we Włoszech. Po powrocie do Polski zostaje aresztowany przez władze komunistyczne, bestialsko przesłuchiwany i pod pretekstem szpiegostwa skazany na śmierć. Podczas ostatniego widzenia z żoną powiedział: „Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono, Oświęcim to była igraszka”. Skazano go na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie. Wyrok na rotmistrzu Pileckim wykonano 25 maja 1948 roku w Warszawie. Po seansie uczniowie udali się na rekonesans, zakupy i małe przekąski w Galerii Millenium Hall, a następnie pełni wrażeń i dobrego humoru powrócili do Dynowa. Wyjazd ten był dobrą okazją do integracji uczniów. Dziękujemy Dyrekcji szkoły za umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_20.10.2023 - kino 3TPs\DSC_0092.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_20.10.2023 - kino 3TPs\DSC_0094.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_20.10.2023 - kino 3TPs\DSC_0090.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

19 października 2023 r.

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\Loga - lesnedyktando 2023.pngOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\1_LesneDyktando-2023-0001 (2).jpg

XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktando”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 19 października 2023r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Pan Marek Marecki Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Wojciech Piech Wójt Gminy Dynów i Pan Zygmunt Frańczak Burmistrz Dynowa.  Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie. Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Magdalena Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. Uczestnicy konkursu 93 osoby  z 27 szkół (przygotowanych przez 36 opiekunów) z całego województwa podkarpackiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami (autorem tekstu była Pani Małgorzata Kopczak - specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów). Jury konkursowe, które stanowili nauczyciele – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\1_LesneDyktando-2023-0001 (1).jpg

                                                                           Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce – Jakub Chruścicki – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku

II miejsce – Gabriela Nyrka – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku

III miejsce – Kornelia Dmitrzak – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Dydni

                            Wyróżnienie:

Lena Kruczek - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej

Michalina Sibiga - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu

Maja Wielgos – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

Lena Kasznia – Szkoła im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim

Marcin Wolwowicz – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Dydni

Borys Karaś – Szkoła Podstawowa w Łubnie

Aleksandra Groszek– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\1_LesneDyktando-2023-0001 (4).jpg

            I miejsce   - Patryk Chromiak      – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsce  – Seweryn Chrapek     - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

III miejsce –Kinga Skrok – Wolska - Zespół Szkół Leśnych w Lesku

                           Wyróżnienie:

            Maksymilian Krawiec - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

           Tomasz Dębosz           - Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Hanna Misiewicz        - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

           Nagrodę specjalną      – „Mistrza ortografii” ufundowaną przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
           w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie otrzymał
Jakub Chruścicki ze Szkoły Podstawowej
           im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku
.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\podz od bibl i nad.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\dla szkoly dyplom.jpgW oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć występ Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „Aplauz” pod opieką Pani Aliny Paściak, oraz uczestniczyć w prezentacji przygotowanej przez Panią Magdalenę Misiorowską z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie „Las w literaturze”.

Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, które wręczyli: Pan Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Magdalena Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan - Dyrektor szkoły i Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły. Fundatorem nagród głównych było: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Miasto Dynów, Gmina Dynów, Nadleśnictwo Dynów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Pieczę merytoryczną nad całością sprawowała Pani Małgorzata Kopczak - specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów, natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli odpowiedzialni za stronę techniczną i organizacyjną konkursu. Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan i Pan Krzysztof Strzyż podziękowali bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz zaprosili za rok na XII edycję konkursu.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\1_LesneDyktando-2023-0001 (3).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\1_LesneDyktando-2023-0001 (7).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\1_LesneDyktando-2023-0001 (5).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\1_LesneDyktando-2023-0001 (6).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\1_LesneDyktando-2023-0001 (8).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - lesne\1_LesneDyktando-2023-0001 (9).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

19 października 2023 r.

WIELKI SUKCES ALICJI KOWAL – UCZENNICY KLASY 3THL W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MEDIACJA MA MOC”

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - mediacja\statuetka Alicji.jpgW dniu 19 października 2023 r. w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Rzeszowie odbyło się podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mediacja ma moc” organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie.Wydarzenie to było częścią konferencji „Mediacja. Aktualne problemy i perspektywy rozwoju” skierowanej do sędziów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Rzeszowie, a także do sędziów i mediatorów Sądów Rejonowych woj. podkarpackiego. Konferencja ta odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. Zgromadzonych sędziów i mediatorów oraz laureatów konkursu plastycznego przywitały Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie p. Barbara Chłędowska oraz Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie p. Małgorzata Rauch. Obie Panie pogratulowały serdecznie wyróżnionym laureatom. Następnie pani Kurator Oświaty podkreśliła znaczenie mediacji rówieśniczej w szkołach oraz wyraziła uznanie dla nauczycieli, którzy promują mediację wśród uczniów.Do konkursu plastycznego „Mediacja ma moc” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak przekazała pani SSO Barbara Chłędowska, zgłoszonych zostało 178 prac. Jury składające się z sędziów i mediatorów nagrodziło równorzędnie 13 uczniów, których prace stworzyły kalendarz na 2024 r. Wśród nagrodzonych prac znalazła się także piękna praca plastyczna Alicji Kowal – uczennicy klasy 3THL w ZSzZ w Dynowie.Pamiątkowe statuetki, dyplomy i kalendarz wyróżnionym uczniom wręczyli sędziowie Sądów Okręgowego i Apelacyjnego w Rzeszowie.Następnie, w ramach dodatkowej nagrody młodzież mogła zwiedzić niedostępny dla turystów Zamek Lubomirskich, który od czasów zaboru austriackiego do dnia dzisiejszego pełni rolę sądu. Wspólnie z przewodnikiem PTTK uczniowie zwiedzili salę rozpraw, dawne cele więźniów, wysłuchali pięknej historii o Łukaszu Cieplińskim – jednym z Żołnierzy Wyklętych więzionym na zamku w Rzeszowie, a także przeszli tajemnym tunelem.Po długim dniu, pełnym pozytywnych wrażeń Alicja Kowal wraz z opiekunką p. Katarzyną Marcinek późnym popołudniem wróciły do domu. Dziękujemy p. Dyrektor Halinie Cygan za umożliwienie uczestnictwa w tym wydarzeniu.                                                                                         Katarzyna Marcinek

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - mediacja\praca konkursowa Alicji.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - mediacja\Alicja na tle logo.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - mediacja\Alicja na sali konferencyjnej.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - mediacja\laureaci  - zdjęcie Ali.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_19.10.2023 - mediacja\na sali rozpraw.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

17 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_17.10.2023 - zbiorkaZniczy\X_17.10.2023 - swiatelko-zbiorkaZniczy.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

16 października 2023 r.

Szkolenie wyjazdowe w ramach projektu „Blisko”

 

 W dniach 12 i 13 października 2023 r. panie: Bogusława Pinkowicz, Beata Irzyk i Katarzyna Stpiczyńska wzięły udział w wyjeździe szkoleniowym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie w ramach projektu „Blisko”, który jest skierowany do bibliotek, ale ma na celu pobudzenie współpracy z lokalnym środowiskiem, zakłada nawiązywanie partnerstw z innymi instytucjami oraz aktywny udział odbiorców w projektach edukacyjno-animacyjnych. Dwudniowy program wyjazdu zakładał szkolenie oraz zwiedzanie.

W pierwszym dniu uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć nowoczesny obiekt użyteczności publicznej w Kościenku Wyżnym. W trzykondygnacyjnym budynku, na parterze umiejscowiono Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, na I piętrze Gminą Bibliotekę z czytelnią, na poddaszu wielofunkcyjną salę Gminnego Ośrodka Kultury oraz duży taras, z którego można podziwiać panoramę miejscowości. Biblioteka to ogromna, przestrzenna sala (250 m2) z regałami książkowymi, czasopismami, miejscem do czytania, zabaw dla dzieci, osobną, przeszkloną salą do cichej pracy, stanowiskami komputerowymi. Do tego magazynami, archiwum, zapleczem socjalnym, pokojem dla personelu. Ciekawa aranżacja, rozwiązania techniczne, przestronność sprawiły, że biblioteka w Krościenku Wyżnym to miejsce przyjazne dla lokalnej społeczności - seniorów, ale też młodszych odbiorców. Liczne inicjatywy, o których opowiadała pani Dyrektor Anita Fal, uczyniły z biblioteki ośrodek kultury, ale także promocji czytelnictwa. Kolejnym punktem wyjazdu była Kopalnia Soli w Wieliczce. Trasa turystyczna prowadzi na głębokość 135 m. Zwiedzając zespół potężnej architektury podziemi można podziwiać komory solne np. Mikołaja Kopernika, Kazimierza Wielkiego czy Stanisława Staszica, jeziorka solankowe, kaplice solne (w tym niezapomnianą kaplicę św. Kingi, patronki górników), poznać metody wydobywania i transportu soli. Niesamowitym przeżyciem okazał się nocleg, na III poziomie w Komorze Słowackiego. Kompleks noclegowy znajduje się 125 m pod ziemią, składa się z części rekreacyjnej, drewnianych, dwuosobowych boksów (tzn. łóżek) do spania oraz łazienek i przebieralni.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od przejazdu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach koło Katowic, rozbudowanej i zmodernizowanej w 2015 r. Biblioteka została wyremontowana, powiększona o salę konferencyjną, czytelnię dla dzieci (przytulne miejsce, ze zjeżdżalnią na środku, licznymi książkami, grami planszowymi i zabawkami) i czytelnię dla dorosłych. Wypożyczalnię wyposażono w nowe meble, sprzęt i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto panie bibliotekarki wraz z panią dyrektor Izabelą Piętką podejmują liczne działania, które mają przyciągnąć czytelników do biblioteki np. „Śląskie poranki u Kaśki i Hanki” czy „Ślązak, czyli kto?”. Ostatnim punktem wyjazdu był Kraków i spektakl teatralny w kinie Kijów, zatytułowany „Żona – komedia niejednoznaczna w swoim rodzaju” w reż. Adama Sajnuka. Treść sztuki zmusza do myślenia, stawia pytania o prawdziwość uczuć, o to, co w życiu ważne, ale ujawnia też hipokryzję, nietolerancję i egoizm. Na uwagę zasługuje świetna gra aktorka Renaty Dancewicz i Piotra Polka. Wyjazd studyjny zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie należy do naprawdę udanych. Prawdziwa uczta nie tylko szkoleniowa, ale też kulturalna i kulinarna, bo panie Grażyna Paździorny i Anna Marszałek zadbały o wszystko. Dziękujemy! Słowa podziękowania kierujemy również do pani Dyrektor Haliny Cygan, która umożliwiła nam udział w szkoleniu.                                                                                                                                                                                 Beata Irzyk

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_15.10.2023 - wyjazdSudyjny\IMG_0725 (3).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_15.10.2023 - wyjazdSudyjny\IMG_0725 (7).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_15.10.2023 - wyjazdSudyjny\IMG_0725 (12).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_15.10.2023 - wyjazdSudyjny\IMG_0725 (8).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_15.10.2023 - wyjazdSudyjny\IMG_0725 (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_15.10.2023 - wyjazdSudyjny\IMG_0725 (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

14 października 2023 r.

III miejsce drużyny „ZSzZ Nauczyciele” w V Turnieju Strzeleckim

 o puchar Starosty Rzeszowskiego w 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\X_14.10.2023 - turStrzelNaucz.1697386425617.jpgW dniu 14.10.2023 r. w czteroosobowy zespół ZSzZ Nauczyciele” reprezentujący Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie brał udział w „V Turnieju Strzeleckim o puchar Starosty Rzeszowskiego w 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej”. Konkurs odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie i zgromadził 12 zespołów strzelców, między innymi jednostki: policji, wojska, straży, nadleśnictwa, związków strzeleckich, szkół naszego regionu. Reprezentowaliśmy w turnieju godnie naszą szkołę, zdobywając zaszczytne III miejsce wywalczone „potem i śrutem”, w następującym składzie osobowym: kapitan drużyny Agnieszka Kędzierska, Sławomir Litwin, Tomasz Juras, Ryszard Dymczak, strzelamy od niedawna, kilka treningów, ale jak widać, jest duży potencjał „skupienia na tarczy”. Każdy z nas dołożył swoją cegiełkę w postaci garści śrutu do tego zwycięstwa, z którego jesteśmy, bardzo dumni. Za rok liczymy podnieść poprzeczkę i wygrać, ponieważ nasza grupa ma kilku zagorzałych pasjonatów strzelectwa. Liczymy też na nowe talenty w tym zakresie. Podziękowania dla całej naszej "wystrzałowej" ekipy. RDymczak

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

13 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\X_13.10.2023 - turniej-dyplom p.Piotr Marcinek.jpgV TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR STAROSTY RZESZOWSKIEGO W 250. ROCZNICĘ UTWORZENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

W dniu 13.10.2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji NaOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\DSC_0077.JPGrodowej w Dynowie odbył się V Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Rzeszowskiego z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Celem zawodów poza rywalizacją czysto sportową była popularyzacja strzelectwa sportowego w naszym regionie, integracja środowisk szkolnych, podnoszenie umiejętności strzeleckich, a także propagowanie strzelectwa sportowego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Turniej skierowany był do uczniów ponadpodstawowych z powiatów: rzeszowskiego, przemyskiego, brzozowskiego i przeworskiego, a honorowym patronatem objął go Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski. W zawodach strzelano z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej z odległości 10 m. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała drużyna w składzie: Kacper Król z kl. 5TPSa, Krzysztof Krzywiński z kl. 5TPSa, Patryk Trześniowski z kl. 5TPSa i Łukasz Tymowicz z kl. 5TPSa pod opieką Pana Piotra Marcinka. Po zaciętej rywalizacji, stojącej na wysokim poziomie nasz zespół wywalczył III miejsce uhonorowane pięknym pucharem i okolicznościowymi medalami oraz dyplomem. Uczestnikom dziękujemy za sportową postawę i życzymy sukcesów na przyszłość.                                                     galeria..>>

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\ZawodyStrzelectwo-2023-0009-III m.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\DSC_0085.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\DSC_0074.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\DSC_0071.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\X_13.10.2023 - turniej-dyplom Kacper Krol.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\X_13.10.2023 - turniej-dyplom Krzysztof Krzywinski.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\X_13.10.2023 - turniej-dyplom III m ZSzZ.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\X_13.10.2023 - turniej-dyplom Lukasz Tymowicz.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 turniej strzelecki\X_13.10.2023 - turniej-dyplom Patryk Trzesniowski.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

13 października 2023 r.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

 

   W dniu 13 października 2023r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,  uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Podczas uroczystości zostały wręczone, min. nadane postanowieniem Ministra Edukacji i Nauki, Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych znaleźli się Pani Anna Fara nauczycielka przedmiotów zawodowych i doradca zawodowy w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a także Pan Krzysztof StrzyżNadleśniczy Nadleśnictwa Dynów dla którego wniosek został przygotowany przez dyrektora szkoły.  Podziękowania wszystkim nagrodzonym – wyróżnionym przekazała Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, która – gratulując sukcesów – życzyła wszelkiej pomyślności w realizacji codziennych wyzwań.  Pani Annie Farze i Panu Krzysztofowi Strzyżowi gratulujemy przyznanych odznaczeń.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 DEN\X_13.10.2023 -medal KEN A.Fara 8561 (1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 DEN\X_13.10.2023 -medal KEN A.Fara 8561 (4).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 DEN\X-13.2023 - medal KEN-nadl.-20231013-WA0004 (2).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_13.10.2023 DEN\X-13.2023 - medal KEN-nadl.-20231013-WA0004 (----..jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

12 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_12.10.2023- Medal Brazowy\IMG_3459.jpegUroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych w Rzeszowie.

 

      W dniu 12 października 2023r. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyła się, zorganizowaOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_12.10.2023- Medal Brazowy\IMG_3465.jpegna przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,  uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Podczas uroczystości zostały wręczone, min. nadane postanowieniem Prezydenta RP, Medale za Długoletnią Służbę. Wśród odznaczonych Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę znalazł się Pan Tomasz Chrapek nauczyciel przedmiotów zawodowych i wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Wyróżnionym nauczycielom podkarpackich szkół pogratulowała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, która powiedziała: „Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym. Odznaczenia te stanowią wyraz uznania dla Państwa wzorowej i oddanej pracy. To Wy nadajecie charakter i kształt naszym szkołom. Wszystkim Państwu życzę satysfakcji z pracy pedagogicznej, inspiracji w podejmowaniu codziennych działań, jak najlepszego wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności dla dobra uczniów oraz niegasnącego zapału w realizacji celów i zamierzeń.  Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i ich życiowe wybory”.     Podziękowania nauczycielom przekazała także Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, która – gratulując sukcesów – życzyła wszelkiej pomyślności w realizacji codziennych wyzwań.  Panu Tomaszowi Chrapkowi gratulujemy przyznanego odznaczenia.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

12 października 2023 r.

OBCHODY ŚWIĘTA DRZEWA 2023 – XXI EDYCJA.

Dnia 12 października 2023r. w ramach tegorocznych obchodów „Święta Drzewa” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Dynów Panią Małgorzatą Kopczak. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy: 1a, 1TI, 1TL, 1TH, 1TPS,   młodzieży została przedstawiona prezentacja dotycząca różnego rodzaju gatunków drzew, występujących w Polsce. Tematyka prezentacji obejmowała charakterystykę wybranych gatunków drzew, które można spotkać na Podkarpaciu.

    Dokładnie omówiono takie drzewa jak: cis pospolity, dąb, sosna, jodła, świerk. Oprócz zdjęć i opisów w/w gatunków młodzież została „zarzucona” szeregiem ciekawostek dotyczących zastosowania poszczególnych części drzew w kuchni czy medycynie. Nie zabrakło również informacji o miejscu drzew w tradycji, kulturze, podaniach i wierzeniach ludowych. Mając świadomość jak wiele korzyści mogą dać nam drzewa, warto mieć w swoim ogrodzie, choć jedno z nich. Zachęcamy do sadzenia rodzimych gatunków i doceniania ich bogactwa. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Strzyżowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwu Dynów za współpracę przy organizacji obchodów „Święta Drzewa”Pani Leśnik, za piękne pokazanie roli drzew w życiu każdego z nas oraz więzi z nimi, które tworzyły się od zarania dziejów.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_12.10.2023-nadlesnictwo\SpotkZNadLesnictwem-2023-0008.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_12.10.2023-nadlesnictwo\SpotkZNadLesnictwem-2023-0003.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_12.10.2023-nadlesnictwo\SpotkZNadLesnictwem-2023-0007.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_12.10.2023-nadlesnictwo\SpotkZNadLesnictwem-2023-0031.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_12.10.2023-nadlesnictwo\SpotkZNadLesnictwem-2023-0036.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

12 października 2023 r.

Dyrekcja, Pedagodzy i Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie
Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\Edward Owski.jpg

Szanowni Państwo


Składamy serdeczne podziękowania za przepiękną wiązankę postawioną na grobie naszego taty śp. Edwarda Owskiego w 60 rocznicę powstania Szkoły, której poświęcił najlepsze lata swojego krótkiego życia. Pozostanie on w naszej i naszych bliskich pamięci na zawsze. Ale ogromnie cieszy nas i bardzo to sobie cenimy, że Państwo także pamiętają i co roku z okazji Dnia Nauczyciela czy Wszystkich Świętych dają temu wyraz. Za wszystko dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy sukcesów zawodowych i osobistych.

 

Bożena Kotlarska z d. Owska i Ryszard Owski.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

11 października 2023 r.

”Nic nie potrafi nam dać tyle zdrowia i tyle przyjemności, co jedzenie”

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\logo FMO.png 

KONKURS PROMUJĄCY ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ „WIEM, CO JEM”

 

W dniu 11.10.2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie równolegle z turniejem sportowym dla chłopców odbył się konkurs promujący zdrowe odżywianie p.t. „Wiem, co jem”, który został zorganizowany w ramach przystąpienia ZSzZ w Dynowie do projektu Fundacji Misji Obywatelskiej „Przystanek - Czas na Podkarpacką Młodzież!”. Konkurs ten skierowany był do uczennic naszej szkoły i miał na celu upowszechnianie podstawowych wiadomości dotyczących zdrowej żywności, zasad prawidłowego odżywiania oraz rozwijania umiejętności pracy zespołowej i potrzeb estetycznych uczniów. Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów klasowych. Każdy zespół reprezentowany był przez 4 uczennice. Uczestniczki konkursu musiały wykazać się wiedzą teoretyczną, a także praktyczną w przygotowaniu zdrowego posiłku z zastosowaniem produktów z nowej piramidy żywieniowej. Dziewczęta stanęły na wysokości zadania i wykonały nie tylko zdrowe przekąski takie jak: tortille, sałatki warzywne i owocowe, pasty warzywne, koreczki, kanapeczki i przeróżne zdrowe desery. Co więcej, nie zabrakło na ich stołach także własnoręcznie pieczonych chlebków oraz rogalików. Różnorodność przygotowanych smakołyków nie tylko była ucztą dla podniebienia, ale także dla oka, ponieważ każdy zespół pięknie wyeksponował swoje potrawy. Jury miało trudny wybór. Po długich naradach I miejsce zdobyły uczennice z klasy 1TH, II miejsce przedstawicielki klasy 3THL, a miejsce III przypadło w udziale klasie 2TH. Natomiast dwa równoległe Wyróżnienia otrzymały uczennice z klasy 1TL oraz z klasy 2TL. Wszystkim uczestniczkom konkursu serdecznie gratulujemy!!! Nagrody dla uczennic zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie z otrzymanej od Fundacji Misji Obywatelskiej mikrodotacji na projekt „Szkolne Akcje – Inspiracje” Samorządu Uczniowskiego. Organizatorzy Konkursu serdecznie dziękują Pani Dyrektor Halinie Cygan za pomoc w jego przeprowadzeniu oraz Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi za słowa uznania skierowane do uczennic i oficjalne wręczenie nagród. Słowa podziękowania kierujemy także do naszych nauczycieli, którzy oceniali prace konkursowe dziewcząt oraz zaangażowali się w organizację tego konkursu – p. Natalii Chyłek, p. Alinie Paściak, p. Renacie Potocznej-Smaroń, p. Agnieszce Smaroń, a także p. Katarzynie Marcinek opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_6.10.2023 - SU-futsal\logotyp - projektu.jpg

 Samorząd Uczniowski

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_11.10-2023 - zdrowa SU\SU-zdrowa zywnosc (1).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_11.10-2023 - zdrowa SU\SU-zdrowa zywnosc (2).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_11.10-2023 - zdrowa SU\SU-zdrowa zywnosc (3).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_11.10-2023 - zdrowa SU\SU-zdrowa zywnosc (4).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_11.10-2023 - zdrowa SU\SU-zdrowa zywnosc (5).JPG

 

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ P.H. „DZIEŃ SPORTÓW ALTERNATYWNYCH”W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW ROZSTRZYGNIĘTY

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\logo FMO.png

W dniu 11 października 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się międzyklasowy turniej w piłce halowej chłopców, który został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski przy pomocy Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w ramach realizowanego przez szkołę projektu Fundacji Misji Obywatelskiej „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”.Przypomnijmy, że projekt ten jest skierowany do organizacji młodzieżowych m.in. szkolnych samorządów uczniowskich i jego celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczniażyciu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Natomiast celem turnieju była popularyzacja zdrowego stylu życia i dyscypliny sportowej jaką jest halowa piłka nożna, rozwijanie umiejętności piłkarskich, kształtowanie postawy fair play, a także integracja zespołów klasowych ZSzZ w Dynowie. Do rywalizacji sportowej przystąpiło 13 zespołów klasowych. Turniej rozgrywany był w dwóch grupach czterozespołowych i jednej pięciozespołowej systemem „każdy z każdym”. Do finału awansowali zwycięscy grup czterozespołowych i dwie drużyny z grupy pięciozespołowej. Byli to uczniowie z klas: 1TL, 2a, 3TI i 5TPSa.Po zaciętej i bardzo emocjonującej rywalizacji ostatecznie: I miejsce wywalczyła drużyna klasy 5TPSa, II miejsce zdobyła klasa 3TI, a miejsce III przypadło w udziale klasie 1TL. Finalistom serdecznie gratulujemy. Nagrody dla zwycięskich drużyn zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie z otrzymanej od Fundacji Misji Obywatelskiej mikrodotacji na projekt „Szkolne Akcje – Inspiracje” Samorządu Uczniowskiego.Wszystkim drużynom biorącym udział w turnieju gratulujemy sportowej postawy. Nauczycielom i kibicującym uczniom dziękujemy za stworzenie świetnej atmosfery na trybunach. Nauczycielom wychowania fizycznego p. Pawłowi Gieruli oraz p. Piotrowi Marcinkowi dziękujemy za sędziowanie meczy i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Słowa podziękowania kierujemy również do Pani Dyrektor Haliny Cygan oraz Pana Wicedyrektora Piotra Zdeba za umożliwienie zorganizowania dzisiejszych rozgrywek i oficjalne wręczenie nagród.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_6.10.2023 - SU-futsal\logotyp - projektu.jpgSamorząd Uczniowski

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\PROJEKT SU\X-11.10.2023 - SU zawody\ZawodySportowe-2023-0031.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\PROJEKT SU\X-11.10.2023 - SU zawody\ZawodySportowe-2023-0015.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\PROJEKT SU\X-11.10.2023 - SU zawody\ZawodySportowe-2023-0037.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\PROJEKT SU\X-11.10.2023 - SU zawody\ZawodySportowe-2023-0049.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\PROJEKT SU\X-11.10.2023 - SU zawody\ZawodySportowe-2023-0090.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

11 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_11.10.2023 - Starosta i wojewoda.png           2 miliony złotych na inwestycje ZSzZ w Dynowie

 

….W poniedziałek (9 października 2023 r.) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie promes dotacji. Starosta Rzeszowski p.Józef Jodłowski otrzymał z rąk Wojewody p.Ewy Leniart symboliczny czek na kwotę 17 milionów złotych. Takie dofinansowanie otrzyma Powiat Rzeszowski na dwa realizowane przez siebie zadania: 15 milionów złotych na budowę strzelnicy, zaś 2 mln złotych na termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….   Wielomiesięczne starania dyrektora szkoły p.Haliny Cygan, wspierane przez wicestarostę p. Marka Sitarza zostały uwieńczone sukcesem.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

11 października 2023 r.

Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Licealiady w Tyczynie.

 

11.10.2023r. w Tyczynie odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Licealiady. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowały drużyny zarówno dziewcząt jak i chłopców pod opieką Pana Tomasza Chrapka i Pana Marka Paściaka.

Drużyna dziewcząt uplasowała się na III miejscu, występując w składzie: Bernadeta Tymowicz, Wiktoria Bujdasz, Iwona Czajkowska, Sylwia Dudek, Kinga Czerkies, Faustyna Martowicz. Chłopcy zaś wygrali rywalizację i tym samym awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się dnia 23.10.2023r. w Kolbuszowej. Skład drużyny chłopców: Bartosz Chrapek, Dominik Kurdziel, Gabriel Paściak, Radosław Domin, Sarnicki Maciej i Kamil Pyrcz. Z bardzo dobrej strony pokazała się również druga drużyna chłopców która zajęła VI miejsce.  Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_11.10.2023 - biegi Tyczyn\X_11.10.2023 - Im biegi chl..jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_11.10.2023 - biegi Tyczyn\X_11.10.2023 - III m biegi dz..jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

10 października 2023 r.

 

Udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie  w projekcie:

„Opowiem Ci o Sprawiedliwych…

 

W dniu 10 października 2023r. młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Emila Żurowska – kl. 3THL, Bernadeta Tymowicz – kl. 3THL, Beata Zubka – kl. 3THL, Sandra Wujek – 3THL, Gabriela Karaś – 3 THL, Magdalena Łazor – kl. 3THL, Patrycja Śliwa – kl. 2TH, Renata Tomoń  – kl. 2TH, Hieronim Tworzydło – kl. 3TI, Aleks Rząsa – kl. 3TI, Mateusz Chudzikiewicz – kl. 3TI, Kacper Wojtowicz – kl. 3TI, Emmanuel Dańczak – kl. 3TI, Wiktor Paździorny – kl. 3TI, pod opieką Ks. Dominika Majchrowicza i Pani Karoliny Bal, wzięła udział w projekcie pod hasłem „Opowiem Ci o Sprawiedliwych”.

Jest to inicjatywa upamiętniania bohaterstwa Polaków, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Myślą przewodnią tego spotkania była Rodzina Ulmów z Markowej, która w 1942r. mimo ubóstwa i zagrożenia życia przyjęła pod swój dach uciekających przed terrorem Żydów z Markowej i Łańcuta, za co 24 marca 1944r. została rozstrzelana. Tę piękną, a zarazem przerażającą historię przybliżył nam Mateusz Szpytma – przedstawiciel Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR, historyk i muzealnik, inicjator budowy „Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej”, krewny Błogosławionej Rodziny Ulmów z Markowej, po jego prelekcji wystąpiła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, która chciała zaznaczyć jak cenna jest miłość drugiego bliźniego. Również obejrzeliśmy film dokumentalny „Historia jednej zbrodni”, który opowiada przejmującą historię rodziny Ulmów. Udział w projekcie dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_10.10.2023 - o sprawiedliwych zmn\X_10.10.2023-_5459 (1).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_10.10.2023 - o sprawiedliwych zmn\X_10.10.2023-_5459 (2).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_10.10.2023 - o sprawiedliwych zmn\X_10.10.2023-_5459 (3).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_10.10.2023 - o sprawiedliwych zmn\X_10.10.2023-_5459 (4).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

6 października 2023 r.

Kolejny udany dzień, ale…

Zawody sportowe Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w Rzeszowie.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\x_5.10.2023-llekkoatl\liga lekko-zmn.png

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\x_5.10.2023-llekkoatl\IMG20231005111851.jpg5 października 2023r. na stadionie „Resovii” Rzeszów odbyły się zawody sportowe w ramach Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej. Był to kolejny dobry dzień w wykonaniu naszych sportowców, ale co dla wszystkich zainteresowanych jest bardzo smutną wiadomością kontuzji doznał nasz czołowy sprinter Michał Kaszycki. Mamy nadzieję, że szybko wróci do pełni zdrowia, czego mu serdecznie życzymy.  Reprezentacja dziewczyn pod okiem Pana Pawła Gieruli wystąpiła w składzie: Patrycja Flisak, Julia Radoń, Wiktoria Bujdasz (100m), Iwona Czajkowska, Aleksandra Niedzielska, Faustyna Martowicz (800m), Mariola Tłuścik, Anna Gierula, Martyna Bandyk  (skok w dal), Nikola Bielec, Patrycja Pękalska, Aleksandra Szewczyk (pchnięcie kulą). Sztafetę 4x100m utworzyły: Julia Radoń, Patrycja Flisak, Wiktoria Bujdasz, Martyna Bandyk.

Natomiast w skład drużyny chłopców weszli: Dawid Wróbel, Krystian Skarbiński, Dominik Pełzak (100m), Bartosz Chrapek, Gabriel Paściak, Radosław Domin (800m), Filip Piątek, Maciej Sarnicki, Hubert Niemiec (skok w dal), Emmanuel Dańczak, Mateusz Szerszeń, Bartosz Dymczak (pchnięcie kulą) oraz  sztafeta 4x100m Dawid Wróbel, Maciej Sarnicki, Krystian Skarbiński i Michał Kaszycki. Opiekunem „teamu” jest Pan Marek Paściak.Miejmy nadzieję, że obydwie drużyny znajdą się w gronie się w gronie 15 najlepszych drużyn w województwie, co da awans do finału. Drużynom i opiekunom serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sportowe sukcesy.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\x_5.10.2023-llekkoatl\IMG20231005121457.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\x_5.10.2023-llekkoatl\IMG20231005121558.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\x_5.10.2023-llekkoatl\received_338272215445130.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\x_5.10.2023-llekkoatl\received_669372091814936.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\x_5.10.2023-llekkoatl\IMG20231005132200.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\x_5.10.2023-llekkoatl\IMG20231005125630.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

6 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_6.10.2023 - SU-futsal\logotyp_su-2_futsal.jpg

 

TURNIEJ ORGANIZOWANY JEST PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ZSzZ W DYNOWIEW RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„SZKOLNE AKCJE – INSPIRACJE” SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Termin: 11.10.2023 r. (środa) 

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

Cel turnieju:

Celem turnieju jest popularyzacja zdrowego stylu życia i dyscypliny sportowej jaką jest halowa piłka nożna, rozwijanie umiejętności piłkarskich, kształtowanie postawy sportowej w duchu fair play, a także integracja zespołów klasowych ZSzZ w Dynowie.

Regulamin turnieju:

·                 Turniej będzie przeprowadzony jako współzawodnictwo drużynowe chłopców reprezentujących poszczególne zespoły klasowe Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSzZ w Dynowie.

·                 Zespół klasowy reprezentuje 6 uczniów.

·                 Drużyna danej klasy składa się z 4 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Maksymalna liczba zawodników rezerwowych klasy wynosi 2 osoby.

·                 Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach czterozespołowych systemem „każdy z każdym”.

·                 Zwycięzcy poszczególnych grup utworzą grupę finałową, której rywalizacja toczyć się będzie również systemem „każdy z każdym”.

·                 Turniej przeprowadzony zostanie według przepisów obowiązujących w futsalu.

·                 Czas gry wynosi 2x8 min efektywnego czasu gry + 2 minuty przerwy. Czas trwania każdej połowy będzie przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu karnego.

·                 Za niebezpieczną i agresywną grę będą stosowane kary wychowawcze: 1 min., 2 min., ewentualnie wykluczenie z meczu.

·                 Punktacja: wygrane spotkanie - 3 pkt, remis - 1 pkt, przegrany mecz - 0 pkt.

·                 Szczegółowy regulamin dostępny jest u organizatorów turnieju i nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Informacje dodatkowe:

 

·                 Organizator konkursu przewiduje nagrodzić trzy najlepsze drużyny. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków dotacyjnych pozyskanych w ramach przystąpienia SU w ZSzZ w Dynowie do projektu Fundacji Misji Obywatelskiej „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_6.10.2023 - SU-futsal\logotyp - projektu.jpg

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać ostatecznie do dnia 09.10.2023 r. (poniedziałek) do opiekunów Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyny Marcinek i p. Piotra Marcinka lub nauczycieli wychowania fizycznego: p. Tomasza Chrapka, p. Pawła Gieruli i p. Marka Paściaka.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

5 października 2023 r.

 

Na planie filmowym „Jasyr”

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_5.10.2023 - jasyr\IMG_5370.JPGFundacja Ułani Króla Jana przy wsparciu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, StOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_5.10.2023 - jasyr\IMG_5383.JPGarostwa Powiatowego w Przemyślu, Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu są realizatorami filmu paradokumentalnego o najazdach tatarskich, pod tytułem "JASYR".

W dniach 4 – 5 października 2023r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, pod opieką Pani Karoliny Bal i Pani Grażyny Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie mieli zaszczyt odegrać bardzo ważną rolę na planie filmu pt. „Jasyr”.

Statyści o wielkim sercu: Michał Pawłowski - 3TPS wcielił się w postać Tatara, a w ludzi pojmanych zabranych do niewoli wcieli się: Aleks Rząsa – 3TI, Hieronim Tworzydło – 3TI, Mateusz Chudzikiewicz – 3TI, Sandra Kudła – 3TI, Bernadeta Tymowicz – 3THL, Emila Żurowska- 3THL, Kornela Kucab – 5THLa, Martyna  Potoczna – 5TIa.  Zostaliśmy również zaangażowani do pomocy przy przygotowaniu kosza tatarskiego czyli obozu, który założyli Tatarzy podczas napadu na spokojna ziemię przemyską.  Historia dwojga młodych ludzi, Agnieszki i Krzysztofa żyjących w niespokojnym wieku XVII na ziemi przemyskiej, która była częścią dawnego województwa ruskiego. Jeden dzień zmienia ich spokojne życie w koszmar. W dolinę Sanu i Wiaru wpadają Tatarzy, którzy mają jeden cel: schwytać tysiące brańców, zrabować wszystko co wartościowe, resztę spalić. Czy Agnieszka i Krzysztof  ujdą z życiem i będą znów razem?  Czy szczupły oddział polskiej jazdy rozbije tatarski kosz ? O tym wszystkim będzie ten film.  Zapraszamy do obejrzenia filmu już wkrótce, a uczniom dziękujemy za udział w tym ciekawym wydarzeniu.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_5.10.2023 - jasyr\IMG_5320.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_5.10.2023 - jasyr\IMG_5329.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_5.10.2023 - jasyr\IMG_5343.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_5.10.2023 - jasyr\IMG_5353.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_5.10.2023 - jasyr\IMG_5371.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

4 października 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\logo FMO.pngZAPRASZAMY ZESPOŁY KLASOWE DZIEWCZĄT

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PROMUJĄCYM ZDROWĄ ŻYWNOŚĆP. H. „WIEM, CO JEM” KONKURS ORGANIZOWANY JEST PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ZSzZ W DYNOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU„SZKOLNE AKCJE – INSPIRACJE” SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\warzywa i owoce.png

 

Termin: 11.10.2023 r.(środa) 

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnianie podstawowych wiadomości dotyczących zdrowej żywności oraz zasad prawidłowego odżywiania, a także promowanie żywności ekologicznej, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i potrzeb estetycznych uczniów.

Zainteresowanie problematyką prozdrowotną uczniów jest głównym zadaniem tego przedsięwzięcia.

Zasady konkursu:·        Konkurs będzie przeprowadzony jako współzawodnictwo drużynowe dziewcząt reprezentujących poszczególne zespoły kOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_4.10.2023 - wiem co jem\X_4.10.2023 - wiem co jem.jpglasowe Technikum w ZSzZ w Dynowie.·        Zespół klasowy reprezentuje 4 uczennice.·        Uczestniczki konkursu będą musiały wykazać się wiedzą teoretyczną, a także praktyczną w przygotowaniu zdrowego posiłku z zastosowaniem produktów z nowej piramidy żywieniowej.·        Posiłek przygotowany przez zespoły klasowe nie może wymagać obróbki termicznej (gotowania, smażenia, pieczenia) i powinien składać się głównie z produktów naturalnych i jak najmniej przetworzonych.·        Posiłek powinien być propozycją przekąski, sałatki lub kanapki, która może stanowić tzw. „drugie śniadanie” ucznia.

Kryteria oceny przygotowanych potraw:·        pomysł wykonania ·        wartość odżywcza posiłku ·        smak potrawy ·        estetyka wykonania i podania posiłku.

 Informacje dodatkowe:·        Organizator konkursu przewiduje nagrodzić trzy najlepsze drużyny. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków dotacyjnych pozyskanych w ramach przystąpienia SU w ZSzZ w Dynowie do projektu Fundacji Misji Obywatelskiej „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!” Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 06.10.2023 r. (piątek) u Szkolnego Koordynatora Zespołu Promocji Zdrowia p. Aliny Paściak oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyny Marcinek i p. Piotra Marcinka

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

3 października 2023 r.

Finał Wojewódzki w ramach Licealiady - „Festiwal Sztafet”.

 

Dnia 03.10.2022r.  na obiektaOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_3.10-sztafety\X_3.10- sztafety-dyplom II-4x400.jpgch Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   w StOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_3.10-sztafety\X_3.10- sztafety-dyplom II.jpgalowej Woli odbył się Finał Wojewódzki w ramach licealiady- „Festiwal Sztafet”.  W zawodach tych udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Reprezentacja dziewczyn pod okiem Pana Tomasza Chrapka wystąpiła w składzie: Patrycja FlisakJulia RadońWiktoria Bujdasz, Martyna Bandyk (sztafeta 4x100) oraz  Aleksandra NiedzielskaSylwia Dudek , Faustyna Martowicz, Bernadeta Tymowicz (sztafeta 4x400). W skład rezerwy weszły: Kinga Czerkies i Iwona Czajkowska. Natomiast w skład drużyny chłopców weszli: Dawid WróbelMichał KaszyckiŁukasz Skarbiński, Maciej Sarnicki (sztafeta 4x100) oraz Garbiel Paściak, Radosław Domin, Bartosz Chrapek, Kamil Pyrcz (sztafeta 4x400). Opiekunem „teamu” jest Pan Paweł Gierula.Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco : II miejsce zajęła sztafeta 4x400 chłopców , II miejsce sztafeta 4x100 chłopców natomiast sztafeta dziewcząt 4x100 zajęła XIII miejsce, a sztafeta dziewcząt 4x400 uplasowała się na XIV pozycji. Należy tutaj wspomnieć, że rozegrane zawody to Finał Wojewódzki i udział w nich wzięły najlepsze drużyny z całego województwa podkarpackiego, więc uzyskane wyniki należy uznać za bardzo dobre.Drużynom i opiekunom serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sportowe sukcesy.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_3.10-sztafety\IMG_3397.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_3.10-sztafety\IMG_3396---.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\X_3.10-sztafety\IMG_3398.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

Wrzesień 2023 r.

4.09.2023 r.poniedziałek - rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. godz. 9.15

5.09.2023 r.wtorek          - apel szkolny       

5.09.2023 r.wtorek          - uzupełnienie danych do dzienników lekcyjnych       

od 05.09.2023 r.wtorek   - giełda używanych podręczników w czytelni szkolnej           

20.09.2023 r.środa           - akcja krwiodawstwa         

23.09.2023 r.sobota         - jubileusz 60 – lecia szkoły 

27.09.2023 r.środa           - ślubowanie uczniów klas pierwszych, godz. 9.00,  spotkania rodziców z wychow. – wg harmonogramu 

28.09.2023 r. czwartek    - spotkania uczniów klas maturalnych i rodziców z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami

do 29.09.2023 r.piątek    - zatwierdzenie rozkładów materiałów  (złożyć w  sekretariacie)

29.09.2023 r.piątek         - złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów – 5TIa, 5THLa, 5TPSa. do godz. 15.00 

29.09.2023 r.piątek         - złożenie przez koordynatorów komisji przedmiotowych wg harmonogramu  próbnych egz. zawodowych i maturalnych

29.09.2023 r.piątek         - złożenie składki na ubezpieczenie dla klas, które odbywają praktykę w październiku – 4TPS, 4TI, 4THL    

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

30 września 2023 r.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\60-lecie ZSZ_small.jpgDyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Komitet Organizacyjny  Jubileuszu  60-lecia  Szkoły, kierują podziękowanie do następujących Osób, Instytucji, Organizacji  i Firm za pomoc techniczną, materialną i przekazane środki finansowe 
 na organizację Jubileuszu 60 – lecia ZSzZ w Dynowie:

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\kwiaty-2022.png Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Adam Szal ~~ Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. prałat dr Norbert Podhorecki.

Nadleśnictwo Oleszyce ~~ Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "KRUSZGEO"S.A. Rzeszów ~~ ZUH KRUPP Piotr Krupa Dynów ~~ Bank Spółdzielczy w Dynowie ~~ Kółko Rolnicze Bachórz ~~ "Stokrotka" Kwiaciarnia Halina Banaś Dynów ~~ „U Wojtka” P.U.H. Hurtownia Wojciech Szaruga Dynów ~~ Nadleśnictwo Dynów ~~ Roni Cars Ronald Toczek Dynów ~~ FHU SZIK Henryk Szydełko s.j. - Szydełko Henryk Tyczyn ~~ "MONA" Monika Pinkowicz Dynów  ZUT. Usługi Krajowe i Międzynarodowe Zbigniew Irzyk – Dynów ~~ Gmina Miejska Dynów ~~ Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie ~~ Gmina Wiejska Dynów ~~ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ~~ Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ~~ Podkarpacki Urząd Wojewódzki ~~ Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ~~ Rada Powiatu Rzeszowskiego ~~ Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ~~ Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ~~ Komisariat Miejski Policji w Rzeszowie – Komisariat Policji w Dynowie ~~ Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu ~~ OSP w Łubnie, Wyręby, w Ulanicy ~~ Koło Gospodyń Wiejskich w Bartkówce ~~ Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy ~~ F.H.U. Bewa Hurt Detal - Ewa Jandziś Dynów ~~ „GENESIS Sp.z o.o. Piekarnia i  Cukiernia Sklep Firmowy Wyroby Cukiernicze w Dynowie ~~ „ZIELONY KOSZYK” Dynów ~~  Piekarnia Małgorzata i Stanisław Krupa Dynów ~~ FHUP „Monami” dekoracje Dynów ~~ BT Sp. z o.o. Bruno Tassi S.K.A. Oddział w Rzeszowie ~~ Speed Travel Przemysław Kołtun Dynów ~~ F.H.U.P. Beata Odój w Błażowej ~~ PPHU Likos Krzysztof Mikoś Dynów. 

                                                                             Serdeczne podziękowania

kierujemy także do pracowników szkoły, nauczycieli, emerytów i innych osób, które dokonały dobrowolnych wpłat na konto Stowarzyszenia Przyjaciół   ZSzZ w Dynowie określając;  cel  60-lecie lub na cele statutowe.  

                                                                               Z wyrazami szacunku

           Dyrektor ZSzZ w Dynowie                                                            Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                                 

                              Halina Cygan                                                                              Stanisław Tymowicz

                                                                                        DYNÓW, 23.09.2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

30 września 2023 r.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\30.09.2023 -przystanek-plakat.png

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH  IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\X_2.10.2023 - SU przyc.jpg

 ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                – GIERLACH NATALIA - klasa 5TIA

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – OPAŁKA KACPER - klasa 4THL

SEKRETARZ – CHUDZIKIEWICZ MATEUSZ                        - klasa 3TI

SKARBNIK    – KOWAL ALICJA                                              - klasa 3THL

SKARBNIK    – MIODUCHOWSKI KAMIL                              - klasa 2TI

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA:

 

PRZEWODNICZĄCY: DAŃCZAK EMMANUEL - klasa 3TI

CZŁONKOWIE:

BIELEC BARTŁOMIEJ                   - klasa 3TI

DOMIN RADOSŁAW                       - klasa 3TPS

PAWŁOWSKI MICHAŁ                   - klasa 3TPS

SEKCJA ARTYSTYCZNA:

 

PRZEWODNICZĄCY: KUDŁA SANDRA - klasa 3TI

CZŁONKOWIE:

BANAŚ SABINA                                - klasa 3THL

LEŚNIAK SYLWIA                           - klasa 1TL

MALINOWSKA ZOFIA                    - klasa 3THL

 

SEKCJA MEDIALNA:

 

PRZEWODNICZĄCY: CHRUSZCZ FRANCISZEK - klasa 3TI

CZŁONKOWIE:

BUJDASZ DAWID                            - klasa 4THL

MISIOŁEK KAROLINA                  - klasa 2TH

RZĄSA ALEKS                                 - klasa 3TI

 

SEKCJA SPORTOWA:

 

PRZEWODNICZĄCY: CHRAPEK KACPER - klasa 3TI

CZŁONKOWIE:

NIEDZIELSKA ALEKSANDRA     - klasa 1TL

PAŚCIAK GABRIEL                       - klasa 2TL

PAŹDZIORNY WIKTOR                - klasa 3TI

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

30 września 2023 r.

Fragment scenariusza - program artystyczny uroczystości 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie 2023/2024

 Hasło: „Czasu nie da się zatrzymać …”.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\Program 60-lecia\60-Lecie-II-122.JPGKonferansjerzy nauczyciele: Bogusława Pinkowicz i Piotr Marcinek.

 

Proszę wszystkich o powstanie.

Baczność!  Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Zawodowych imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: sztandar wprowadzić! Do hymnu! Spocznij.

 

 „Dostojni Goście! Drodzy Absolwenci! Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy!

To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystości z okazji 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Zawodowych im.  Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie.

 Bolesław Prus powiedział, że „rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia”. To chwile, wobec ktOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\Program 60-lecia\60-Lecie-II-147.JPGórych nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy dziś okazję do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości. Lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli swoją obecność w historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali - jest długa. Wielu z nich nie ma już wśród nas, jednak pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia. Mogę śmiało stwierdzić, że 60 lat istnienia naszej szkoły to lata pracy: dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, to zwykła codzienność, ale też i wspaniałe święta, wydarzenia. To uczniowie i rodzice. Na przestrzeni lat zmieniało się oblicze i struktura Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. W istocie jednak szkoła pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. W 30 tomach kronik szkolnych zapisanych zostało 60 lat wyjątkowej historii ZSZ w Dynowie.  My i nasi poprzednicy wpisani zostaliśmy w niepojęty plan wydarzeń, przemijania, czas mierzony latami kalendarzowymi i latami szkolnymi.  Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\Program 60-lecia\60-Lecie-II-263.JPG

 

 Konferansjerzy uczniowie:  Natalia Gierlach i Piotr Nowak.

Diamentowy jubileusz szkoły jest okazją do zaprezentowania osiągnięć i dorobku artystycznego. Na ten szczególny dzień przygotowany został program zatytułowany – „Z dziennika pokładowego Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie”, którego autorkami są panie: – Beata Irzyk i Renata Mazur. Wraz z Państwem udamy się w sentymentalną podróż do przeszłości, by ożywić wyjątkowe, może już trochę zapomniane chwile i wydarzenia. Ta wędrówka w czasie swój finał znajdzie w teraźniejszości, bo „Nic nie dzieje się przedwcześnie, / nic nie dzieje się za późno, / wszystko się dzieje w swym czasie”.

Wyobraźcie sobie Państwo, że Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie to taki wielki okręt, który płynie przez morza i oceany. Ma dobrze przeszkoloną załogę, nad którą czuwa kapitan. Na jego pokładzie zawsze są jacyś nowicjusze, czyli uczniowie. Wyruszają w rejs, aby poznać nieznane lądy, poszerzyć horyzonty życiowe, doświadczyć niezwykłej przygody. Zmieniają się pasażerowie, załoga się wykrusza, kapitanowie odchodzą, a ich miejsca zajmują inni. Ta podróż trwa już bardzo długo, bo 60 lat. Zapraszamy!

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\Program 60-lecia\60-Lecie-II-279.JPGZ dziennika pokładowego: jest 1 września 1963 r. okręt zwany Zasadniczą Szkołą Zawodową wyrusza w swój pierwszy rejs. Nie przypomina on wspaniałego frachtowca, lecz zwykłą „łajbę”, nadszarpniętą zębem czasu, nie ma centralnego ogrzewania, sanitariatów, posiada prowizoryczną salę ćwiczeń siłowych. W dwóch obszernych kajutach ulokowano 35 marynarzy - narybek, który trzeba wyszkolić. Za sterami statku kapitan - Edward Owski, który dwoi się i troi, żeby tych nowicjuszy wyszkolić na prawdziwych ludzi morza. Ma dobrze zorganizowaną załogę: pierwszy oficer - Alfred Welc otrzymuje ważne zadanie – musi zorganizować pod pokładem pomieszczenia warsztatowe, aby majtków nauczyć sztuki żeglowania.  Było ciężko, ale udało się.

 

1 września 1970 roku. Nowy kapitan - Franciszek Kiszka wie, że statek wymaga ciągłej naprawy. Marzy on o rozbudowaniu floty, marzy o nowej, wspaniałej jednostce szkoleniowej, ze szkunerem do gimnastyki i kwaterami dla marynarzy. Wielkie plany kapitana popierają oficerowie statku: Roman Baran, Antoni Pełzak, Bolesław Domin, Witold Wardziński. Dlatego też okręt zmienia kurs. Pod banderą Przedsiębiorstwa Budowlanego Hydroinż Rzeszów na kilka lat przybiera nazwę - Zasadnicza Szkoła Budowlana. Kolejny armator - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Rzeszów - inwestuje w budowę ogromnej szalupy, w której w 1986 r. ulokowano ok. 100 młodych żeglarzy. Trud zwieńczony dziełem. Tysiące godzin i wiele lat pracy, aby marzenie stało się rzeczywistością. Czas odmierzony datami, godzinami i latami.

Dzień, który się nie powtórzy, jak w piosence „Nic dwa razy”, którą zaśpiewa dla Państwa Alicja Kowal.

 Z dziennika pokładowego: 1 września 1988 roku. Wyszliśmy kolejny raz w morze. Na pomoście nawigacyjnym, służbę obejmuje nowy kapitan – Stanisław Tymowicz. Pewnego dnia rozszalał się wielki sztorm na morzu. Zawieja uszkodziła żagle, okrętem rzucało to w górę, to w dół, groziło mu zatonięcie. Ale, co widzę! Kapitan nie zboczył z kursu, uratował łajbę. Szkuner dryfuje samotnie, do chwili, gdy holownik - Igloopol Fermstal - Dynów doprowadza go do portu i pomaga w jego odbudowie. Determinacja kapitana i załogi jest tak silna, że w 1990 r. pod banderą Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu, nazwa okrętu zostaje przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych z 5-letnim Technikum Mechanicznym i 3-letnią Zasadniczą Szkołą Zawodową. Rok później załoga opuszcza starą łajbę i przenosi się do szalupy z kwaterami dla marynarzy, bo okazało się, że jest lepiej wyposażona. Nadal brakuje kabiny do ćwiczeń. Ale i ten cel zostaje osiągnięty w 1996 r. Zdolności managerskie i błyskotliwość kapitana oraz pomoc oficerów - Stanisława Guzika, Jana Geruli, Stanisława Bartonia, Lesława Gieruli, Piotra Cygana, Anny Fary, Piotra Marcinka, Ryszarda Dymczaka, Marii Wardzińskiej, a także wsparcie armatorów - Stanisława Ożoga, Jerzego Bednarza, Józefa Jodłowskiego, Marka Sitarza, sprawiają, że okręt powiększa się o Stację Kontroli Pojazdów. W 1995 r. na statku szkoli się 620 kadetów, a liczba ta z roku na rok powiększa się. Oj, działo się na pokładzie działo! Kapitan Stanisław Tymowicz zaczął wykonywać takie manewry, że armator znalazł środki na budowę nowego okrętu. Oto co widzę - piękny żaglowiec – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie oddano w ręce kapitana. Obok niego na mostku kapitańskim kobieta – pierwszy oficer - Halina Cygan, która pomaga sterować okrętem. 10 listopada 2001 r. Na statku trwają przygotowania do ważnych uroczystości – chrztu i wodowania. Nie jest to już dziurawa łajba, ale olbrzymi prom pasażerski, któremu nadano imię kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czas na rejs!Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\Program 60-lecia\60-Lecie-II-370.JPG

 

Z marzeń, wyznaczonych celów nie należy rezygnować. W życiu trzeba widzieć jakiś głębszy sens.

 Z dziennika pokładowego: 1 września 2007 roku. Młodzieńczy zapał, dokładność, umiejętność nawigacji i odwaga w podejmowaniu decyzji - tak armatorzy oceniają kolejnego kapitana statku – Halinę Cygan. Pomyślne wiatry i gładkie morze pozwalają okrętowi sunąć do przodu. Armada o nazwie Zespół Szkół Zawodowych rozrasta się. Przez 16 lat sterowania okrętem nowy kapitan zmodernizował go, wyposażył w nowoczesny sprzęt, powiększył możliwość zdobycia licznych specjalizacji. Młodzi żeglarze co rusz wyruszają w rejsy po obcych morzach i oceanach, gdzie odbywają staże w ramach projektów „Leonardo da Vinci”, „Erasmus”. Nowy kapitan przy wsparciu armatorów – Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zadbał o infrastrukturę żaglowca, gdzie znajdują się dobrze wyposażone kajuty komputerowe i lekcyjne, Centrum Kształcenia Ustawicznego, wielofunkcyjne boiska sportowe i nowoczesna Stacja Kontroli Pojazdów.

 Kapitan – Halina Cygan, a także oficerowie - Piotr Zdeb, Marcin Kałamucki, Maciej Tymowicz oraz załoga dokładają wszelkich starań, by nowicjusze zdobywali kwalifikacje oraz rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności. Dziś okręt może poszczycić się nie tylko dobrze wyszkoloną kadrą oficerską, ale kadetami, którzy swoje zdolności aktorskie szlifują w zespole „Antrakt”, umiejętności dziennikarskie w gazecie „Elemencik”, akrobacje taneczne w grupie Aplauz, a sprawność fizyczną pod kierunkiem trenerów sportowych. Planów na przyszłość jest sporo, bo rejs Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie ciągle trwa. Przed nami daleka droga. Ahoj! Pomyślnych wiatrów i odkrycia nowych lądów!

 Wiatr szumi w wantach, morze wokół lśni, z pokładu dobiega wrzawa, przez którą przebijają się słowa piosenki: „Za małyOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\Program 60-lecia\60-Lecie-II-289---.jpg jest świat”. Utwór wykona Piotr Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\Program 60-lecia\60-Lecie-inne-0190.jpgKopacki.

 

 

Na pokładzie naszego statku wystąpi przed Państwem grupa taneczna Aplauz, która świętuje w tym roku 20 lat działalności. To pod bacznym okiem nauczycielki wychowania fizycznego – pani Aliny Paściak, powstają ciekawe choreografie taneczne, prezentowane podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, a także Przeglądów Zespołów Tanecznych. Przed Państwem grupa Aplauz!

 Konferansjerzy nauczyciele: Bogusława Pinkowicz i Piotr Marcinek.

Proszę wszystkich o powstanie.

Baczność! Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Zawodowych imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: sztandar wyprowadzić! Spocznij.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

28 września 2023 r.

Opis: Central Mountains Logo Standard small Warsztaty w języku angielskim dla uczniów w ramach projektu pn. „Od Alp po Karpaty – wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej – Central Mountains”.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_28.09.-warszt.jezykowe\IMG20230929110621.jpgOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_28.09.-warszt.jezykowe\IMG20230929104944.jpgW dniu 29 września 2023 r. pięciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w DynowieMichał Rachwał z klasy 4TI, Patryk Trzyna i Karol Ostafiński z klasy 5THLa oraz Dawid Dusza i Mateusz Hadam z klasy 5TIa, pod opieką Pani Magdaleny Wolańskiej – nauczycielki języka angielskiego, wzięło udział w warsztatach w ramach projektu „Od Alp po Karpaty – wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej – Central Mountains”. Organizatorem warsztatów był Powiat Rzeszowski wspólnie z Partnerem Projektu z Włoch – Instytutem Eurac Research.  Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Europa Środkowa 2021-2027, priorytet programowy P4 - Lepsze zarządzanie współpracą, cel szczegółowy – Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej.

Na wstępie prowadzący warsztaty – Isidoro De Bortoli oraz Filippo Favilli, powitali wszystkich zgromadzonych uczestników oraz dokonali prezentacji projektu. Następnie uczniowie zostali poproszeni o  wypełnienie kwestionariuszy, za pomocą których mogli rozpocząć refleksję na temat zarządzania zgodnie z aktualnym stanem ich wiedzy. Uzyskane informacje stanowiły materiał dla kolejnych etapów projektu i podstawę do dyskusji. Po objaśnieniu niektórych kluczowych pytań kwestionariusza przez prowadzących warsztaty, uczniowie zostali poproszeni o omówienie sytuacji przedstawionej w scenariuszu, symulując proces decyzyjny oraz zastanawiając się i rozważając swoje potrzeby, poglądy i oczekiwania. Działania grup zakończyły się prezentacją pomysłów przez wydelegowaną przez grupę osobę  oraz końcowym komentarzem podsumowującym prace uczniów.Celem warsztatów było współtworzenie z uczniami wspólnej alpejsko-karpackiej strategii zrównoważonego rozwoju. Praca warsztatowa miała na celu zachęcenie młodzieży do udziału w procesach zarządzania, tworząc podstawy alpejsko-karpackiego zestawu narzędzi do aktywnego zaangażowania w procesy decyzyjne. Projekt jest realizowany od kwietnia 2023 r. i potrwa do marca 2026 r. a jego całkowita wartość to 2 334 902 EUR.                                                                                           (HC)

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_28.09.-warszt.jezykowe\IMG20230929100906.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_28.09.-warszt.jezykowe\IMG20230929103408.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_28.09.-warszt.jezykowe\IMG20230929102409.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_28.09.-warszt.jezykowe\IMG20230929121236.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_28.09.-warszt.jezykowe\IMG20230929112300.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_28.09.-warszt.jezykowe\IMG20230929102244.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_28.09.-warszt.jezykowe\IMG20230929103242.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

28 września 2023 r.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała/ Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie w najlepszej 10 – tce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w roku szkolnym 2022/2023.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_29.09-pods.r.sport\IX_29.03.2023 - pod.r.sport-przyc.jpgW dniu 29 września 2023r. w Świlczy odbyło się wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatów
i klubów za rok szkolny 2022/2023. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie znalazł się w gronie najlepszych szkół ponadpodstawowych pod względem rywalizacji sportowej, zajmując IV miejsce w województwie w kategorii Licealiady. Patronat nad klasyfikacją szkół objęła Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, która wręczyła także na ręce dyrektora szkoły, Pani Haliny Cygan oraz nauczycieli wychowania fizycznego, Pana Pawła Gieruli i Pana Marka Paściaka pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową. Prowadzący uroczystość Pan Jacek BigusWiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie podkreślił, iż obecność dynowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w gronie najlepszych szkół Podkarpacia w rywalizacji sportowej jest kolejną historyczną chwilą zarówno dla Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, jak i dla samej szkoły, która może być dumna z osiągnięcia kolejnego takiego sukcesu. szystkim zawodnikom i nauczycielom wychowania fizycznego serdecznie gratulujemy!

(HC)

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_29.09-pods.r.sport\IX_29.03.2023 - pod.r.sport-dyplom.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

28 września 2023 r.

Spotkanie Rodziców z Wychowawcami klas maturalnych.

 

   W dniu 28.09.2023r. (czwartek)  o godz. 15.30 z udziałem maturzystów, odbyło się w auli szkolnej spotkanie ogólne z rodzicami, prowadzone przez Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan.  Po zakończeniu spotkania ogólnego, odbyły się spotkania rodziców z wychowawcami klas według ustalonego harmonogramu.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

27 września 2023 r.

Spotkanie z rodzicami i wybory Rady Rodziców.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09.2023 - wywiadowka\Wywiadowka-2023-0066 - popr+przyc.jpg Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09.2023 - wywiadowka\Wywiadowka-2023-0102.jpg     W dniu 27 września 2023r. w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów.
W trakcie spotkania z rodzicami, Pani Dyrektor Halina Cygan przedstawiła wszystkich wychowawców i nauczycieli oraz przekazała informacje o szkole i o obowiązujących dokumentach szkolnych. Podczas oficjalnego spotkania na ręce Pani Ewy Trzyny dotychczasowej Przewodniczącej Rady Rodziców przez Dyrekcję szkoły zostały przekazane podziękowania za 4 – letnią pracę na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. W tym dniu odbyły się także wybory Rady Rodziców. 

 

Przewodniczącą Rady Rodziców została wybrana Pani Ewa Hubka – Saleh.

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 jest następujący:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Ewa Hubka - Saleh

Zastępca Przewodniczącej          - Renata Kośmider

Sekretarz                                     - Justyna Bachurska - Sikora         

Członkowie: Dominika Pinda       – Ślimak, Monika Karaś.

                                                              Komisja rewizyjna: Tomasz Kustra, Jolanta Tworzydło, Katarzyna Opałka.

    Wszystkim członkom Zarządu Rady Rodziców gratulujemy wyboru na w/w stanowiska i liczymy jak co roku na owocną współpracę.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09.2023 - wywiadowka\Wywiadowka-2023-0033.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09.2023 - wywiadowka\Wywiadowka-2023-0050.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09.2023 - wywiadowka\Wywiadowka-2023-0031.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09.2023 - wywiadowka\Wywiadowka-2023-0058.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09.2023 - wywiadowka\Wywiadowka-2023-0032.jpg

27 września 2023 r.

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

            W dniu 27 września 2023r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09-pasowanie\Pasowanie-2023-0121.jpgystość ślubowania klas pierwszycOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09-pasowanie\Pasowanie-2023-0187.jpgh. Na początku miało miejsce krótkie powitanie przez konferansjerów: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Wicedyrektora szkoły Pana Piotra Zdeba, Kierownika szkolenia praktycznego Pana Marcina Kałamuckiego, Przedstawiciela Rady Rodziców Pani Anny Kopackiej nauczycieli i uczniów, w tym szczególnie uczniów klas pierwszych. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Renaty Mazur, Pani Magdaleny Wolańskiej we współpracy z: Panią Beatą Irzyk, Panem Bogdanem Sieńko i Panią Kingą Ziają przygotowali krótki montaż słowno - muzyczny. Po jego zakończeniu przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli przy udziale pocztu sztandarowego uroczyste ślubowanie. Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły Halinie Cygan, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas "symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie".   Opiekunami pocztu sztandarowego są: Pani Karolina Prokop i Pani Kinga Ziaja. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu pogratulowała pierwszoklasistom oraz zapewniła, że wszyscy dołożą starań, aby w szkole czuli się bezpiecznie, a nauka nie była tylko obowiązkiem ale i przyjemnością. Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, a w jej trakcie Pani Dyrektor Halina Cygan, na ręce byłego Dyrektora szkoły Pana Stanisława Tymowicza złożyła podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju szkoły, przekazując kosz kwiatów, za które serdecznie podziękował i prosił aby zostały w szkole bowiem będą także wyrazem uznania za pięknie przeprowadzony i zorganizowany jubileusz 60-lecia.  Po jej zakończeniu wszystkie klasy wykonały pamiątkowe zdjęcia.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09-pasowanie\Pasowanie-2023-0254.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09-pasowanie\Pasowanie-2023-0251.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09-pasowanie\Pasowanie-2023-0246.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09-pasowanie\Pasowanie-2023-0241.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27.09-pasowanie\Pasowanie-2023-0238.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

25 września 2023 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

 

Powiat Rzeszowski powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda  ("w górę serca") realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

 

W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu NIEODPŁATNIE kwartalnik - e-gazetkę prawną, pt.: „PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WIZERUNKU W INTERNECIE” (z opcją wydruku) - z prośbą o rozesłanie jej za pośrednictwem e-dziennika do uczniów, jak i zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, czy też na profilu szkoły na Facebooku. Mamy nadzieję, że będzie ciekawą lekturą dla młodzieży. W kolejnym kwartale – kolejna dawka zagadnień prawnych.

 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.

               do pobrania >> .. pdf

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

25 września 2023 r.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\60-lecie ZSZ_small.jpg         

Uroczystości jubileuszowe 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie

 

 

Zobacz tekst ze zdjęciami ..>> pdf                                                                                        film >>ZSzZ w Dynowie "Kuźnia talentów"

 

Na tę okazję Starosta Rzeszowski p. Józef Jodłowski wystosował list, który jest umieszczony w wydanej na te okoliczność książce

 

Działalność oświatowo – edukacyjna i wychowawcza w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, 

w latach 1963 - 2023

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\Jozef Jodlowski zdjecie do monografii 60-lecie ZSZ w Dynowie.jpg Szanowni Państwo

 Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest okazją do wspomnień i refleksji.  To święto wszystkich, którzy przez lata tworzyli historię placówki, wysoko stawiając sobie poprzeczkę, wyznaczając standardy oraz dbając o rozwój szkoły.

Z ogromną radością i dumą serdecznie gratuluję całej szkolnej społeczności wspaniałego jubileuszu, prężnego rozwoju oraz wielu osiągnięć, które kształtowały szkołę na przestrzeni minionych lat. Cieszę się, że powiat rzeszowski, jako organ prowadzący szkoły, miał swój znaczący udział w tym procesie podnoszenia jakości dynowskiej edukacji. Ten jubileusz jest również potwierdzeniem wysiłku, zaangażowania i pasji, z jaką Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy szkoły kontynuują edukacyjną misję, tworząc inspirujące środowisko dla młodzieży, sprzyjające rozwojowi talentów i umiejętności. Szkoła ta cieszy się uznaniem wśród młodych ludzi oraz lokalnej społeczności. Jej rozwój widoczny jest w wysokiej jakości nauczania, nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz bogatej ofercie kształcenia. Młodzi ludzie, którzy wybierają tę szkołę, zyskują szansę na zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także na rozwijanie pasji i uzdolnień. Życzę Pani Dyrektor, Nauczycielom i Pracownikom szkoły kolejnych lat owocnej pracy oraz inspirujących osiągnięć. Niech jubileuszowe uroczystości będą czasem refleksji oraz wdzięczności za wszystkie dotychczasowe sukcesy i dokonania. Życzę, by Szkoła – Jubilatka była nadal kuźnią rozlicznych talentów i miejscem doskonalenia charakterów. Niech wciąż się rozwija, kształci i wychowuje młodzież na chlubę powiatu rzeszowskiego.                Pozostaję z wyrazami szacunku,                                                  

                                                                                                                                                       Józef Jodłowski

                                                                                                        Starosta Rzeszowski

 

W dniu 23.09.2023 r. w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie odbyły się uroczystości jubileuszowe 60-lecia szkoły.

 

Spotkanie w sali gimnastycznej poprzedziła uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Dynowie, której przewodniczył Metropolita Przemyski ks. Arcybiskup Adam Szal, homilię wygłosił ks. Mariusz Ryba –  absolwent szkoły, a mszę św. koncelebrowali Dziekan  Dekanatu Dynowskiego ks. prałat Norbert Podhorecki, Sekretarz Metropolity Przemyskiego, ks. Jakub Kostrząb, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu ks. prałat Marek Wojnarowski i były katecheta szkoły ks. Józef Stepanko.

Pod koniec nabożeństwa p. dyrektor Halina Cygan podziękowała ks. Arcybiskupowi Adamowi Szalowi, za uświetnienie tej szkolnej uroczystości, za życzenia i błogosławieństwo na dalsze dni i lata, a uczniowie w podziękowaniu wręczyli kwiaty i jubileuszowe pamiątki. Podziękowania zostały także skierowane do ks. proboszcza Norberta Podhoreckiego, do ks. Mariusza Ryby za wygłoszone słowo Boże, a także do pozostałych księży za modlitwę w intencji wspólnoty szkolnej.

 

Galeria zdjęć>>> msza św i przemarsz do szkoły

 

Po przemarszu z pocztem sztandarowym do szkoły, o godzinie 10.30 rozpoczęła się centralna uroczystość, w której uczestniczyła młodzież nauczyciele i pracownicy tej szkoły, emeryci, absolwenci i liczna grupa przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, służby mundurowe. Ponadto przybyli zaproszeni posłowie, dyrektorzy szkół, instytucji
i przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów. Po przywitaniu zaproszonych gości przez dyrektora szkoły - p. Halinę Cygan, młodzież zaprezentowała program artystyczny obrazujący losy szkoły na przykładzie płynącego okrętu. Pięknym występm oraz wokalem popisali się uczniowie: Alicja Kowal i Piotr Kopacki, a zespół APLAUZ swoim pokazem dostarczył dodatkowych wrażeń.

 

Galeria zdjęć>>> program artystyczny i nagrodzeni

 

Podczas uroczystości wręczone zostały, przez: Wojewodę Podkarpackiego – p. Ewę Leniart Starostę Powiatu Rzeszowskiego – p. Józefa Jodłowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego – p. Tomasza Wojtona i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego - p. Jerzego Bednarza, medale „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”: emerytowanej nauczycielce ZSzZ w Dynowie p. Annie Mol i byłemu przewodniczącemu Rady Rodziców ZSzZ w Dynowie i działaczowi sportowemu - p. Zbigniewowi Duchniakowi, (w imieniu którego medal odebrała p. Anna Kowalska). Laudację przed odznaczeniami wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu – p. Tomasz Wojton.

                                                         Medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”

 

Medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania przez Radę Powiatu Rzeszowskiego. Jest przyznawany za wybitne zasługi i rozsławianie dobrego imienia powiatu w kraju oraz na świecie.

To uhonorowanie ofiarnej służby i szczytnej działalności, która odegrała istotną rolę we wzrastaniu, jednoczeniu i umacnianiu naszej powiatowej wspólnoty. Rada Powiatu Rzeszowskiego honoruje w ten sposób pracę prowadzącą do rozwoju powiatu, a także inicjatywę, kreatywność i determinację w osiąganiu społecznie pożytecznych celów. Jest to szczególna forma wyróżnienia, przyznawana osobom, które w znaczący sposób przyczyniają się do społecznego, gospodarczego oraz kulturowego rozwoju powiatu rzeszowskiego.

LAUREACI MEDALU  „ZASŁUŻONY DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO”

 ANNA MOL

             Wśród społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie znana jest między innymi jako założycielka i przez 20 lat prowadząca Szkolną Grupę Artystyczno-Teatralną „Antrakt” – grupę, która odniosła wiele spektakularnych sukcesów w kraju a nawet poza jego granicami. Pani Anna Mol od 1994 r. była związana także z Redakcją Szkolnej Gazetki „Elemencik”. W 2001 r. zapoczątkowała Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza”, który stał się wizytówką tej szkoły; był także impulsem do utworzenia szkolnej Izby Tradycji. Jej pomysłem była również organizacja warsztatów dziennikarskich dla uczniów oraz gościnne występy „Antraktu” w okolicznych placówkach opieki społecznej.

            Pani Anna Mol za swoją działalność na rzecz rozwoju podkarpackiej edukacji i kultury była wielokrotnie odznaczana oraz nagradzana, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, czy też nagrodą kuratora oświaty. Znana jest także z aktywności pozalekcyjnej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego. Była zaangażowana w różne szkolne uroczystości, imprezy artystyczne i kulturalne. Jest współautorem monografii o szkole oraz członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Ma na swoim koncie także, cieszącą się dużym zainteresowaniem, wystawę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.Pani Anna Mol to jednak przede wszystkim przykład pedagoga z pasją i trzydziestotrzyletnim nauczycielskim stażem; społecznika żywo zainteresowanego sprawami naszej Małej Ojczyzny, krzewiącego ideały dobra i piękna.

                                                                                    ZBIGNIEW DUCHNIAK

            Społecznik, niezwykle oddany lokalnej społeczności, znany głównie z działalności na rzecz popularyzowania i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu, którą zajmuje się już od pół wieku. Niezwykle ścisły związek połączył go z Klubem Sportowym „Dynovia – Dynów”: był zawodnikiem tego klubu i trenerem, zasiada w zarządzie klubu, w latach 2004-2008 był członkiem PZPN – Podokręgu Rzeszów. W 1989 r. wraz z drużyną seniorów zdobył historyczny awans do IV ligi. Za swoją działalność w obszarze rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród przedstawicieli każdej grupy wiekowej otrzymał liczne medale oraz wyróżnienia, w tym na przykład złoty krzyż zasługi. Ma w swojej kolekcji wiele innych złotych i srebrnych medali, które potwierdzają Jego wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie. W 2022 r. został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Zasłużonego dla Miasta Dynowa. Na szczególną uwagę zasługuje także ten fragment życiorysu Pana Zbigniewa Duchniaka, który dotyczy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Dynowie. Jest to bowiem wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców, który nie szczędził swoich sił, pracy i energii, by szkoła ta była wiodącą placówką edukacyjną naszego regionu. Pan Zbigniew Duchniak jest także współorganizatorem wszystkich jubileuszowych obchodów szkoły, również tej dzisiejszej.W imieniu odznaczonych słowa podziękowania skierowała p. Anna Mol.

 

W takcie jubileuszu nauczyciele, pracownicy szkoły otrzymali za swój trud z młodzieżą i dla młodzieży nagrody:

Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty zostały wyróżnione: dyrektor ZSzZ w Dynowie p. Halina Cygan i nauczycielka j. polskiego ZSzZ w Dynowie p. Beata Irzyk. Uroczystego wręczenia nagród dokonała Wojewoda Podkarpacki - p. Ewa Leniart i Wicekurator Oświaty w Rzeszowiep. Stanisław Fundakowski. W imieniu nagrodzonych słowa podziękowania skierowała p. Halina Cygan. Natomiast Nagrodę Starosty Powiatu Rzeszowskiego otrzymały: dyrektor ZSzZ w Dynowie p. Halina Cygan, nauczycielka j. polskiego ZSzZ w Dynowie p. Bogusława Pinkowicz i nauczycielka matematyki p. Renata Mazur. Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Starosta Powiatu Rzeszowskiego - p. Józef Jodłowski i Wicestarosta Powiatu Rzeszowski - p. Marek Sitarz. W imieniu nagrodzonych słowa podziękowania skierowała - p. Halina Cygan. W ostatnim punkcie zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły, a otrzymali je pracownicy administracji i obsługi: p. Agnieszka Bielec, p. Maciej Tymowicz, p. Aneta Szpak, p. Anna Gierulap. Renata Mocha, p. Renata Potoczna – Smaroń, p. Anna Pantoł oraz nauczyciele: p. Piotr Zdeb, p. Marcin Kałamucki, p. Karolina Bal, p. Tomasz Chrapek, p. Piotr Cygan, p. Ryszard Dymczak, p. Wojciech Hamerla, p. Anna Kałamucka, p. Elżbieta Kiszka, p. Agata Krupa, ks. Dominik Majchrowicz, p. Jan Małachowski, p. Piotr Marcinek, p. Bogdan Sieńko, p. Katarzyna Stpiczyńska, p. Barbara Ślemp, p. Magdalena Wolańska. W imieniu nagrodzonych podziekowanie złożył ks. Dominik Majchrowicz

 Po zakończeniu wręczania nagród, głos zabrał były dyrektor, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie – p. Stanisław Tymowicz, który przypomniał kilka historycznych dat  związanych z tym szkolnych wydarzeniem, a także wymienił nazwiska osób, które wspomagały szkołę, były przyjazne  i pomocne szczególnie przy jej tworzeniu i budowie. Podziękował wszystkim, którzy pracowali albo pracują na rzecz tej szkoły: nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, uczniom, rodzicom i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.  Obecnej dyrektor szkoły - p. Halinie Cygan wyraził uznanie za duże zaangażowanie, troskę o szkołę, dbanie o bardzo dobry wizerunek szkoły i zapewnianie odpowiednich warunków do nauki i pracy. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Ewa Trzyna i były wicedyrektor szkoły, obecnie członek SP ZSzZ w Dynowie – p. Stanisław Guzik, wręczyli pani dyrektor symboliczną, jubileuszową statuetkę oraz bukiet kwiatów.Delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła na ręce dyrektora – p. Haliny Cygan podziękowania i kwiaty, a także  byłemu dyrektorowi – p. Stanisławowi Tymowiczowi.

 

 W dalszej części były wystąpienia gości: Galeria zdjęć >>> wystąpienia i przemówienia gości

 

Poseł na Sejm RP– p. Krzysztof Sobolewski, Senator RP – p. Stanisław Ożóg,    Starosta Rzeszowski – p. Józef Jodłowski, Wojewoda Podkarpacki – p. Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – p. Stanisław Kruczek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – p. Karol Ożóg, Prorektor WSPiA w Rzeszowie – p. Bożena Sowa, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu – ks. Marek Wojnarowski,     Dziekan Dekanatu Dynowskiego – ks. Norbert Podhorecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów – p. Krzysztof Strzyż i z-ca Nadleśniczego – p. Wojciech Łukacz, Dyrektor ZTM w Rzeszowie – p. Anna Kowalska i były Dyrektor ZST w Rzeszowie – p. Jerzy Maślanka, Burmistrz Miasta Dynów – p. Zygmunt Frańczak i Przew. Rady Miasta – p. Roman Mryczko , Wójt Gminy Dynów – p. Wojciech Piech, Dyrektor ZS w Tyczynie – p. Dorota Tarańska - Klęsk i dyrektor MOS w Rzeszowie – p. Przemysław Janik, Dyrektor  SP w Dydni – p. Iwona Pocałuń, Radna Powiatu Rzeszowskiego- p. Bogusława Czachor-Kustra, Przedstawiciel Tow. Gimn.” SOKÓŁ” w Dynowie – p. Grażyna Malawska, Dyrektor Ekonomiczny Firmy „KRUSZGEO” – p. Jadwiga Korbecka, Przedstawiciel Towarzystwa Sportowego DYNOVIA Dynów – p. Rafal Bilski, Przedstawiciel MBP w Dynowie – p. Anna Marszałek  i dyrektor MOKSiR w Dynowie – p. Łukasz Domin, Były Prezes Tow. św. Brata Alberta , – p. Jan Gerula, obecny Prezes Towarzystwa – p. Krystyna Strzelczyk i  Kier. DPS w Dynowie – p. Adam Sochacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – p. Jerzy Bednarz, Przedstawiciel PODR w Boguchwale – p. Wojciech Gróbarczyk, Radna Gminy Dynów – p. Lucyna Tworzydło, przedst. GBP w Dynowie  – p. Agnieszka Karnas i Komendant Gminny OSP w Dynowie – Grzegorz Mnich. Przekazali także gratulacje i życzenia: Poseł na Sejm RP – p. Rafał Weber, Senator RP – p. Zdzisław Pupa, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. – Tomasz Baran, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. – Bogusław Kania i Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł.insp. – Wacław Sudoł, Komendant Komisariatu Policji w Dynowie podkom. – Mariusz Pilszak, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – p. Adam Sidor, Dyrektor PUP w Rzeszowie – p. Jacek Górak, Rektor PRz – p.Piotr Koszelnik, Rektor WSIiZ w Rzeszowie – p. Andrzej Rozmus,  Kierownik ŚDS w Dynowie – p. Anna Wandas, Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie – p. Jerzy Kołodziej, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie – p. Tadeusz Święs, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie – p. Wiesława Marszałek, Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie – p. Renata Pyś, Zarząd BS w Dynowie, Rektor PANS w Przemyślu – p.Pawł Trefler.

Zobacz tekst ze zdjęciami ..>> pdf                                                                                 film >>ZSzZ w Dynowie "Kuźnia talentów"

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27 i 28.09 - spotania z rodz.iRR\IX_27.09.2023 - spotkanie z rodzicami i RR.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_15.09.2023 - godziny dostepnosci nauczycieli.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27 i 28.09 - spotania z rodz.iRR\IX_28.09.2023 - spotkanie z rodzicami.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

21 września 2023 r.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\X_PAZDZIERNIK 23\60-lecie ZSZ_small.jpgPAMIĘĆ O ZMARŁYCH DYREKTORACH SZKOŁY

 

Delegacja Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie złożyła, w przeddzień  jubileuszu 60-lecia szkoły,  wiązanki kwiatów na grobach zmarłych dyrektorów tej szkoły:”
 śp. Edwarda Owskiego i śp. Franciszka Kiszki.

Chlubną tradycją tej szkoły jest pamięć o zmarłych dyrektorach i pracownikach, potwierdzana zapalaniem zniczy
i składaniem, każdego roku, wiązanek w Dniu Święta Zmarłych.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_23.09.2023 - owski\Owskiwiaz_2023-0005 (2).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_23.09.2023 - owski\Owskiwiaz_2023-0005 (1).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_23.09.2023 - owski\Owskiwiaz_2023-0005 (3).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_23.09.2023 - owski\Owskiwiaz_2023-0005 (4).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_23.09.2023 -kiszka\kiszka-wiaz.2023-0009 (1).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_23.09.2023 -kiszka\kiszka-wiaz.2023-0009 (2).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_23.09.2023 -kiszka\kiszka-wiaz.2023-0009 (4).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_23.09.2023 -kiszka\kiszka-wiaz.2023-0009 (3).JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

21 września 2023 r.

Udział uczniów i nauczycieli

Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  w akcji „SPRZĄTANIA ŚWIATA 2023’’

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_21.09 - sprzatanie\380851055_719354473547795_197708539336604635_n.jpgW dniu 20 września 2023r. odbyła się „30 akcja Sprzątania Świata – Polska” pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Zorganizowana została we współpracy z Urzędem Miasta Dynów- Referatem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego, który przekazał worki i rękawiczki dla uczniów oraz zapewnił wywóz zebranych odpadów. Trasa akcji przebiegała w obrębie miasta Dynowa, a dokładnie części ul. Polnej, ul. 1-go Maja, ul. Jana Pawła II, ścieżki prowadzącej do Kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Dynowie oraz terenu w obrębie parkingu miejskiego przy dworcu autobusowym. W akcji brali udział uczniowie klas: 2TH, 2TPS i 3THL oraz nauczyciele: Pani Kinga Ziaja, Pani Katarzyna Stpiczyńska, Pani Renata Potoczna–Smaroń, Pani Natalia Chyłek, ks. Dominik Majchrowicz, Pan Ryszard Dymczak, Pan Grzegorz Pietrykowski oraz Pan Paweł Siwulec – szkolny koordynator akcji. Celem akcji jest propagowanie dbałości o stan środowiska oraz zwrócenie uwagi, że jest ono dobrem wspólnym dla wszystkich ludzi. Uczniowie i nauczyciele nie tylko zbierali śmieci, ale również je segregowali w celu odzyskania jak największej ilości surowców. Była to lekcja ekologii w praktyce. Dzięki takim akcjom młodzież uczy się szacunku do przyrody i aktywnie dba o kształt otaczającego ich środowiska. Młode pokolenie zauważa problemy związane z zaśmiecaniem przyrody, uświadamiając sobie jak często ludzie w ich najbliższym otoczeniu przejawiają negatywne zachowania wobec środowiska. Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji serdecznie dziękujemy oraz mamy nadzieję, że w przyszłości również spotkamy się z takim zaangażowaniem naszych uczniów i nauczycieli.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_21.09 - sprzatanie\380695380_215754494606713_8069180455188221388_n.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_21.09 - sprzatanie\380844481_1028741961600880_8160645615456070773_n.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_21.09 - sprzatanie\380793688_256526730130579_6169708735820889926_n.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_21.09 - sprzatanie\379547505_667297148686796_3251009570705393314_n(1).jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

20 września 2023 r.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_20.09-krew\logo-krew 09.2023.jpgAKCJA KRWIODAWSTWA w ZSzZ w DYNOWIE

 

W dniu 20 września 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. StefOpis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_20.09-krew\Krew2023-0044.jpgana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi wśród pełnoletnich uczniów naszej szkoły zainicjowana i kontynuowana przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego panią Katarzynę Marcinek oraz pana Piotra Marcinka. Pobór krwi w naszej szkole odbywał się w sali gimnastycznej w godzinach przedpołudniowych. Grupa uczniów klas 4 i 5 Technikum oraz mieszkańcy Dynowa i okolicznych miejscowości odpowiedzieli na apel organizatorów akcji oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i oddali w sumie 9,4 litrów krwi.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi i podzielili się bezcennym darem jakim jest krew. To niezwykle budujące, że każda akcja krwiodawstwa organizowana przez naszą szkołę spotyka się z wielką przychylnością kolejnego pokolenia młodych ludzi.Warto wspomnieć, że tym razem szkolnej akcji krwiodawstwa towarzyszyła kampania społeczna przygotowana przez członków Samorządu Uczniowskiego. Młodzież pod opieką pani Natalii Chyłek w dniu 19 września 2023 r. spotkała się z mieszkańcami Dynowa i rozdając ulotki p.h. „Zostań Honorowym Dawcą Krwi!” zachęcała do oddania krwi osobom potrzebującym. Natomiast w dniu poboru 20 września 2023 r. została przygotowana relacja z tego szczytnego wydarzenia, którą można śledzić na Instagramie SU.To nie koniec działań związanych z promowaniem honorowego krwiodawstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie. W kolejnych tygodniach bieżącego roku szkolnego planujemy przeprowadzić w klasach 2 i 3 Technikum prelekcję na ten temat. Celem tego przedsięwzięcia będzie promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodszych uczniów, kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych oraz obalenia negatywnych mitów związanych z oddawaniem krwi. W imieniu własnym i Samorządu Uczniowskiego dziękujemy personelowi RCKiK w Rzeszowie oraz Dyrekcji Szkoły za możliwość przeprowadzenia akcji honorowego krwiodawstwa w ZSzZ w Dynowie.          Katarzyna i Piotr Marcinek

Opiekunowie SU

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_20.09-krew\Krew2023-0027.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_20.09-krew\Krew2023-0038.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_20.09-krew\Krew2023-072.JPG

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_20.09-krew\Krew2023-0030.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

19 września 2023 r.

Uczennice Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  uczestniczkami VII Kongresu Turystyki Polskiej

w Łodzi.

 

W dniach 14-16 września 2023 roku uczennice Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie : Martyna Potoczna (z kl. 5TIa), Eliza Tyka, Anna Gierula i Weronika Kurdziel( wszystkie z kl. 2TL) wraz z opiekunką Panią Katarzyną Stpiczyńską udały się na VII Kongres Turystyki Polskiej w Łodzi. Wyjazd ten był drugą( po wyjeździe do Legnicy na XXX Centralny Zlot Laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” ) formą wyróżnienia za uzyskanie nagrody GRAND PRIX w kategorii szkół średnich w XXX Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” za pracę pt. „Od podłaźniczki do choinki, czyli poznajemy dawne ozdoby choinkowe”. Było to tym większe wyróżnienie, że kongres jest organizowany co 10 lat i nigdy wcześniej nie zapraszano na niego laureatów konkursów krajoznawczych. Uczestniczki w czwartek, tj. 14.09.2023r. zwiedziły Łowicz oraz Łęczycę i Tum. Odwiedziły miejsca związane z wielowiekową tradycją ludową i historią ziemi łódzkiej. Następnego dnia – 15.09.2023r. udały się na ulicę Piotrkowską w Łodzi, by poznać najbardziej reprezentacyjne miejsce miasta. Oczywiście brały też udział w wykładach, zgłębiały wiedzę z różnych zagadnień krajoznawstwa i żeby wiedza, którą poznały nie była tylko teoretyczna, wykonały także zadanie terenowe.  Wśród atrakcji znalazły się nie tylko wycieczki, wykłady ale i bankiet oraz wspaniały koncert… Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, toteż pełne wrażeń i z poszerzoną wiedzą, w sobotni wieczór wróciły do domu. W tym miejscu dziękujemy wszystkim, dzięki którym ta wspaniała wyprawa doszła do skutku.

Poniżej prezentujemy choć namiastkę pięknych widoków uchwyconych w kadr obiektywu.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_14-16 - kongres\IMG_20230915_122806.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_14-16 - kongres\IMG_20230915_104443.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_14-16 - kongres\IMG_20230914_171453.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_14-16 - kongres\IMG_20230916_112747.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

15 września 2023 r.

XVII Plener Kulturalny Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego

 

 W dniach 13-14 wrzesień 2023r. młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie:  Hieronim Tworzydło – kl. 3TI, Mateusz Chudzikiewicz – kl. 3TI, Aleks Rząsa – kl. 3TI, Jan Kulasa – kl. 2TPS, Radosław Domin – kl. 3TPS, Emilia Żurowska  - kl. 3THL, Bernadeta Tymowicz - kl. 3THL pod opieką Pani Karoliny Bal,  uczestniczyli w XVII Plenerze Kulturalnym Szlakiem Dziedzictwa organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Pierwszego dnia zwiedziliśmy Muzeum Józefa Piłsudskiego Sulejówku. Nowoczesny kompleks muzealno – edukacyjny, tworzący przestrzeń poświęconą opowieściom o życiu, dokonaniach oraz dziedzictwie Józefa Piłsudskiego jednego z najwybitniejszych Polaków w historii. Następnie udaliśmy się do domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli oraz do Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Brochowie, gdzie został ochrzczony Fryderyk Chopin. Obecnie dworek w Żelazowej Woli pełni funkcję muzeum. W kilku pomieszczeniach urządzonych w minimalistyczny sposób możemy zobaczyć skromną ekspozycję. Wystawę związaną przede wszystkim z rodziną Skarbków i Chopinów. Zobaczyć można między innymi ich pamiątki rodzinne, książki oraz meble. W jednym z pomieszczeń stanął duży fortepian, to właśnie tam odbywają się również słynne koncerty chopinowskie.Dzień drugi zaczął się od zwiedzania Muzeum w Palmirach. Jest to miejsce pamięci Narodowej- wstrząsające świadectwo zbrodni Niemiec nazistowskich na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej Ekspozycja muzealna upamiętnia Polaków i Żydów, rozstrzelanych w masowych i potajemnych egzekucjach w Palmirach. Następnym punktem zwiedzania była Twierdza  Modlin - miasto koszar. Ten niezwykły kompleks wojskowych budynków pokazał nam  400 letnią historię, którą tworzyli tutaj Szwedzi, Francuzi, Rosjanie oraz Polacy. Na przestrzeni lat twierdzę rozbudowywano, a jej rozmiar budził zachwyt. Dziś oprócz poznania samej historii twierdzy mamy okazję zajrzeć do wnętrza budynków koszar, zobaczyć ciekawe muzea, wdrapać się na świetny punkt widokowy oraz poczuć ducha miasta koszar.Dziękujemy Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem za zorganizowanie pleneru i umożliwienie udziału uczniom naszej szkoły.

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_15.09.2023 - plener\IX_15.09.2023 - plener - dyplom-.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_15.09.2023 - plener\IMG_4927.jpg

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 września 2023 r.

 I N F O R M A C J A

         Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\VIII_28.08.2023 - tablica SKP.jpg

                    Uprzejmie informujemy Szanownych Klientów,

             że w dniu 23 WRZEŚNIA 2023 r. (sobota)

                    STACJA KONTROLI POJAZDÓW     BĘDZIE ZAMKNIĘTA.

        ZAPRASZAMY W INNYM TERMINIE,   a za utrudnienie przepraszamy

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27 i 28.09 - spotania z rodz.iRR\IX_27.09.2023 - spotkanie z rodzicami i RR.jpg

Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\obrazy 2023-24\IX_WRZESIEN 23\IX_27 i 28.09 - spotania z rodz.iRR\IX_28.09.2023 - spotkanie z rodzicami.jpg

 Opis: C:\Users\s\Desktop\A_STRONA- ZSzZ-2023\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

11 września 2023 r.