ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

n

<< strona główna

 

 

 23.11.2022r.

                                 Zapytanie ofertowe - kosztorysowanie ..>> pdf

                                Załącznik do zapytania ..>> pdf

 

 

PODSTRONA PROJEKTU „DROGA DO SUKCESU. SZKOŁY POWIATU RZESZOWSKIEGO BLIŻEJ RYNKU PRACY”

 

 

Projekt pt. „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”

 

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Droga do sukcesu.

Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020.  

Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/20.

 

1. Beneficjent projektu: Powiat Rzeszowski  -  2. Czas  trwania projekt: 01.06.2021r. do 30.09.2023r.  -  3. Wartość projektu: 627,354,00 zł.

4. Główne zadania jakie będą realizowane w projekcie „DROGA DO SUKCESU. SZKOŁY POWIATU RZESZOWSKIEGO BLIŻEJ RYNKU PRACY”,

dla uczniów 4 – letniego i 5 –    letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia:

            •  kurs obsługi wózków widłowych,

            • kurs spawania metodą TIG,

            • kurs kas fiskalnych,

            • kurs programowania obrabiarek CNC,

            • staże uczniowskie w zakładach pracy.

 

5. Cele i rezultaty projektu:

a) dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie zdobędą:

    • nowe kwalifikacje zawodowe,

    •  pogłębią swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, przez udział w stażach i praktykach w zakładach pracy gdzie nabiorą doświadczenia zawodowego, co

    spowoduje że staną się bardziej konkurencyjni i atrakcyjni dla pracodawców na  rynku pracy, łatwiej znajdą zatrudnienie, lub założą własną działalność gospodarczą,

 

b) szkoła podniesie jakość procesu dydaktycznego, dzięki: •  podwyższeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, poprzez doskonalące kursy zawodowe, nawiązaniem

    współpracy ze szkołami wyższymi i pracodawcami na rynku lokalnym. Wykorzystując nowoczesne pomoce dydaktyczne w procesie kształcenia zmobilizuje się

    uczniów do systematycznej nauki, lepszych wyników egz. zawodowych, rozwinie ich zainteresowania i pasje zawodowe.

 

c) zaplanowane działania zwiększą:

    • jakość zasobów ludzkich,

    • rozszerzą wachlarz możliwości zatrudnienia,

    • mobilność zawodową pozwalająca sprostać wymogom  stawianych w krajach UE.

 Projekt został tak zaplanowany aby unowocześnił, zmodyfikował kształcenie zawodowe i przyczynił się do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły.

         

 

Regulamin ..>> pdf

 

Formularz zgłoszeniowy ..>> pdf

 

Oświadczenie uczestnika RODO ..>> pdf

 

 

pełny tekst ..>> pdf

 

 

pełny tekst ..>> pdf

 

pełny tekst ..>> pdf

 

pełny tekst ..>> pdf

 

            HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE 

                                         Nazwa Beneficjenta: Powiat Rzeszowski, Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
                                         Nr Projektu: RPPK.09.04.00-18-0009/20
           Tytuł Projektu: „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”

                       Za okres: 01.04.2022 – 30.06.2022

                         Za okres: 01.01.2022 – 31.03.2022   

                       Za okres: 01.10.2021 – 31.12.2021

                       Za okres: 01.07.2021 – 30.09.2021

                             

  

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

01.03.2022r.

       Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - Szkolenia rady pedagogicznej ..>> pdf               wyniki postępowania ..>> pdf

 

09.11.2021r.

 

Zapytanie ofertowe - Kurs spawania metodą TIG ..>>pdf                                                   wyniki postępowania ..>> pdf

Formularz ofertowy 3 ..>>docx

 

Zapytanie ofertowe - Kurs obsługi kas fiskalnych ..>>pdf                                                   wyniki postępowania ..>> pdf

Formularz ofertowy 4 ..>>docx

 

28.10.2021r.

 

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badań lekarskich .. >>pdf                                        wyniki postępowania ..>> pdf

załączniki do zapytania 1 ..>>docx

 

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksploatacyjnych ..>>pdf                                   wyniki postępowania ..>> pdf

załączniki do zapytania 2 ..>>docx

 

 

 

SPRAWOZDANIA

 

 

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 5- letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy.

 

               W dniach od 7 do 15 czerwca 2022 r.   grupa 24 uczniów z klasy 3 THLa, (5 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/20.

 Cel kursu było: zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych.

Uzyskane rezultaty:

Szkolenie przyczyniło się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwent kursu umie:

Ø  przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy,

Ø  inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,

Ø  przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztę

Ø  dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,

Ø  rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary,

Ø  zaprogramować kasę,

Ø  sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary

 Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji

           Wszyscy absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyskali certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu

„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”.

 

            W dniach od 12 maja do 20 czerwca 2022r. grupa 12 uczniów z klasy 3a i 3b (3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) oraz 3TPSa  (5 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

 

 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”.

 

            W dniach od 10 do 28 lutego 2022r. grupa 12 uczniów z klasy 4 TPS i 3TPSb(4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz   klasy 3b ( 3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie. 

                                     Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, w ramach projektu  „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy.

    

 

W dniach od 17 do 26 stycznia 2022r. -  grupa 24 uczniów z klasy 3THLb, (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec/ technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/20./.../ ...czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

"Kurs programowania obrabiarek CNC" w 4 – letnim technikum w zawodzie technik informatyk w ramach projektuDroga do sukcesu.

Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

W dniach od 1 grudnia 2021r. do 26 stycznia 2022r. uczniowie (10 osób) z klasy 4TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk) w ramach projektu Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”  ukończyło 60 godzinny "Kurs programowania obrabiarek CNC" z wykorzystaniem oprogramowania ZERO-OSN oraz Sinumerik. Kurs obejmował treści nauczania związane z zawodem operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, jak również samodzielnego pisania programów dla obrabiarek CNC. Kurs był prowadzony w oparciu o oprogramowanie dostępne w szkole, m.in. ZERO-OSN oraz Siemens Sinutrain. Uczniowie po zdobyciu niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu geometrii, pomiarów, instrukcji maszynowych tworzyli programy CNC przy pomocy oprogramowania Sinutrain z wykorzystaniem narzędzi ShopTurn i ShopMill. Dzięki instrukcjom i ćwiczeniom byli w stanie samodzielnie przenieść do programu CNC kształty detali przedstawione na rysunku technicznym. Zwieńczeniem kursu było przeniesienie utworzonych programów na fizyczną obrabiarkę sterowaną numerycznie i wytworzenie (wytoczenie) zaprogramowanych detali. Uczestnicy kursu otrzymali stosowne zaświadczenia przedstawiające zakres omawianych treści.

Uczniowie zostali zapoznani także z ofertami pracy w zakładach z naszego regionu zajmujących się produkcją z wykorzystaniem CNC. Ukończony kurs pozwoli na zwiększenie szans na zatrudnienie na stanowiskach operatora obrabiarek CNC i podobnych.

 

 

 

 

 

 

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl