ZSZ w Dynowie

        

Powrót na główną

- patron

- historia

- dyrekcja

- samorząd

- rada rodziców

- innowacje

- opracowania naucz.....

- Centrum Kształcenia

  Ustawicznego

- Podstawowa Stacja   

  Kontroli Pojazdów

- gratulacje

- listy

- dyplomy

- podziękowania

- do pobrania

- linki

- podział godzin

- podział godzin od 9.03

- podział godzin od 27.04

 

- kierunki

- terminarz

- punktacja

druki podań doc - pdf

- podręczniki

- informator

       

- galeria  2014-15

- galeria  2013-14

- galeria  2012-13

- galeria  2011-12

- galeria  2010-11

- galerie  2009-10

- galerie  2008-09

- galerie  2006-08

- galerie  2005-06

- galerie  2004-05

    

- Leśne dyktando

- XXII Dynowski - konkurs

- Językowe ang.-niem.

- Jestem Ok nie palę

- Potyczki logiczne

- Samochodem w ....

- Podkarpacka Tęcza

 

 

- III przetarg dach 2015

 

- II przetarg dach 2015

   * zawiadomienie o

  unieważnieniu ..>>pdf

 

* załączniki  ..>> pdf

*SIWZ          ..>>pdf

- przetarg 2_2015

- przetarg 6

- przetarg 5

- przetarg 4

- przetarg 3

- przetarg 2

- przetarg 1

 

 

-FILM O SZKOLE

-TOŃKO+ZORBA

-TOŃKO+ZORBA+ANTRAKT

-Szymon Ryba na DEN
-Kamila, Karolina, Agata

 

Jesteś

Gościem

 

Zobacz szkołę z satelity

otwórz w nowej karcie

 

 

GODZINY ZAJĘĆ

i PRZERWY

 Telefony Alarmowe

 w Polsce       

 

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 Ogólny numer alarmowy

112

 

 

 

 


Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

  7.00 - 18.00 (pn - pt)

  7.00 - 15.00 (sob)

 Badania techniczne pojazd. kat.: ABT/cdef

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im.kard.Stefana Wyszyńskiego  

w Dynowie

   S T R O N A  G Ł Ó W N A    

    DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

  Wrota-stypendia-logowanie                                                                  Elektroniczny-Dziennik lekcyjny 

                  

 ARCHIWUM 2014/15

 

 

 

   ARCHIWUM 2014-15:

wrzesień październik  _  listopad  _  grudzień  styczeń  luty marzec  _  kwiecień  _  maj  _  czerwiec   _  lipiec - sierpień 

   ARCHIWUM 2013-14: I semestr ~~  II semestr

                       wrzesień październik  _  listopad  _  grudzień  _  styczeń  _  luty marzec  _  kwiecień  _  maj  _  czerwiec   _  lipiec - sierpień

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizuje program

                                                          "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"                        więcej o projekcie ..>>

LIPIEC - SIERPIEŃ

03.07.2015r.piątek - ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych na podstawie  wyników rekrutacji

do 06.07.2015r.poniedziałek - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów  do szkół  ponadgimnazjalnych   poprzez  złożenie oryginału  świadectwa  ukończenia gimnazjum i  oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, składanie odwołań od wyników rekrutacji.

07.07.2015r.wtorek - ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych

 

24.08.2015r. – 28.08.2015r.- egzaminy maturalne -  poprawkowe (egzamin ustny).

25.08.2015r.wtorek egzaminy maturalne -  poprawkowe (egzamin pisemny) .

25.08.2015r. – 28.08.2015r.- egzaminy poprawkowe zgodnie z harmonogramem .

28.08.2015r.piątek - konferencja organizacyjna roku szkolnego 2015/16.

28.08.2015r.piątek - wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

         DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE  pdf..>>

                                                      Dla Gimnazjalistów i ich Rodziców informacja o kierunkach kształcenia ..>> Film >>

 

19.08.2015. 

nr sprawy: ZSZ.2210/3-1/2015                                                                                                               Dynów, dnia 19.08.2015 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

 „Remont dachu na istniejącym budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie”

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

36-065 Dynów, ul. Polna 3

tel. 16 65 21 045

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na ”Remont dachu na istniejącym budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych

w Dynowie.”

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej  http://www.zsz1dynow.republika.pl/

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy.

 O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Zamawiający żąda od Oferentów wniesienia wadium.

 Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest:

- Cena brutto (C)  – znaczenie 90 %

- Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy (G)  – znaczenie 10 %

 

Oferty należy składać do dnia 3.09.2015 r. do godziny 1000 w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,

36-065 Dynów, ul. Polna 3.

 

Sposób przygotowania oferty zgodnie z pkt.12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.             

 

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

Kierownik Gospodarczy – mgr inż. Maciej Tymowicz, tel. 16 65 21 045.

 

 Do pobrania:

     - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  pobierz SIWZ..>>

      - Załączniki - zestaw   pobierz ..>>

 

18.08.2015. 

      Wyprawka szkolna 2015/2016.

 

2 lipca 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz. U poz. 938)

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do:…/…/            czytaj więcej  ..>>

 

Do pobrania:

                       Wyprawka szkolna  - informacja ogólna  ..>> pdf

                       Wyprawka - tabela                                 ..>>pdf

                       Wniosek o wyprawkę                               ..>>pdf

. 

18.08.2015. 

     

nr sprawy: ZSZ.2210/2-1/2015                                                                                                         Dynów, dnia 17.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dachu na istniejącym budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie”.

 

           - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  pobierz ..>

 

10.08.2015. 

                                                                Informacja.

 

Stypendium stażowe i zwrot kosztów przejazdów dla uczniów odbywających staż w miesiącu lipcu w ramach projektu: „Podkarpacie stawia na zawodowców” będzie wypłacane w księgowości szkoły w dniu 12.08.2015r. (środa) od godz. 8.00.

 

7.08.2015. 

     Staże wakacyjne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, ale też szansa na zdobycie nowych  doświadczeń  zawodowych. W miesiącu lipcu i sierpniu 2015r. uczniowie Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbywali staże zawodowe w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W stażach uczestniczyło 47 uczniów w wybranych zakładach pracy, a ich celem było nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez ucznia./.../              czytaj więcej  ..>>

 

 

LIPIEC 2015

 

31.07.2015. 

      INFORMACJA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ W LIPCU.

 

         Uczniowie którzy w miesiącu lipcu odbywali staże w ramach projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców", proszeni są o zgłoszenie się w dniu 3.08.2015r. (poniedziałek) do księgowości szkoły w godzinach między 9.00 a 12.00 celem rozliczenia się z dokumentacją. Obecność obowiązkowa.

 

 

nr sprawy: ZSZ.2210/2-1/2015                                                                                                            Dynów, dnia 31.07.2015 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

 „Remont dachu na istniejącym budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie”

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

36-065 Dynów, ul. Polna 3

tel. 16 65 21 045

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na ”Remont dachu na istniejącym budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych

w Dynowie.”

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej  http://www.zsz1dynow.republika.pl/

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający żąda od Oferentów wniesienia wadium.

 

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest:

- Cena brutto (C)  – znaczenie 90 %

- Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy (G)  – znaczenie 10 %

 

Oferty należy składać do dnia 17.08.2015 r. do godziny 1000 w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,

36-065 Dynów, ul. Polna 3.

 

Sposób przygotowania oferty zgodnie z pkt.12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.             

 

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

Kierownik Gospodarczy – mgr inż. Maciej Tymowicz, tel. 16 65 21 045.

 

 Do pobrania:

     - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  pobierz SIWZ..>>

      - Załączniki - zestaw   pobierz ..>>

  

15.07.2015. 

                                                                 INFORMACJA

 

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2015/2016 znajduje się przy wejściu do szkoły i w Sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas pierwszych podręczniki do: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki otrzymają bezpłatnie w połowie września 2015r.

Ponadto na początku września zostanie zorganizowana giełda używanych podręczników szkolnych na której będzie można zaopatrzyć się w podręczniki po niższej cenie. 

 

05.07.2015. 

     Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym odbędą się w następującym terminie.

 

Egzaminy pisemne: 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9.00.

1.     Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

a.     przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju 2015r. w części pisemnej,

b.     nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego,

c. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 7 lipca 2015 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik T_18a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

CZERWIEC 2015

 

4.06- 05.06 czwartek - piątek- dni wolne od zajęć dydaktycznych.

11.06-13.06 czwartek-sobota- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie–etap praktyczny – kl. 3a

13.06 sobota- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny –kl. 2TPS

15.06–16.06 poniedziałek - wtorek- dni wolne od zajęć dydaktycznych.

15.06 poniedziałek-egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe– kl. 4TPS,4TI, 4TIL  ( etap pisemny).

15.06-17.06 poniedziałek-środa- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie–etap praktyczny – kl. 3TPS

16.06-17.06 wtorek - środa- egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –   kl. 4TI, 4TIL, 4TPS  (etap praktyczny).

17.06-20.06- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny –kl. 2TPS

17.06 środa- składanie w sekretariacie podań o egzamin poprawkowy w sierpniu.

18.06–20.06 czwartek - sobota- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny –kl. 2TI i kl. 3TI

22.06-23.06 poniedziałek - wtorek dni wolne od zajęć dydaktycznych.

22.06 poniedziałek- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie– (kl. 2TI, 2TPS,2TL,3a,3TH)  i  (3TI,3TL,3TPS) – etap pisemny

23.06 wtorek-  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny- kl. 2TL, 3THL

26.06 piątek - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  - rozdanie świadectw.

27.06. – 31.08.2015r.- ferie letnie.

26.06–30.06 - przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń  o  szczegółowych

                    wynikach  egz. gimnazjalnego z OKE  poświadczonych przez dyrektora szkoły. 

 30.06 wtorek- wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów .

7.06.2015. 

      Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015.

 

             W dniu 26 czerwca 2015r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość rozpoczęła się bardzo przemiłym akcentem. Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie pod opieką Pani Krystyny Miśniakiewicz złożyły na ręce Dyrektor Haliny Cygan przepiękny bukiet kwiatów i przepiękne wierszowane podziękowania za całoroczną współpracę. W dowód podziękowania dla wszystkich dzieci z przedszkola, ich wychowawców i Dyrektor Marii Biernasz zostały przekazane słodkości. /.../        czytaj więcej ..>>

27.06.2015. 

     Kurs „ Utworzenie i prowadzenie firmy symulacyjnej”- podnoszącego kwalifikacje w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dla uczestników projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W dniach 03.11.2014r  do  18.12.2014r  oraz  03.02.2015r  do 27.02.2015r - 30 uczniów z klasy 3THL i 2THL  4- letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk  ukończyło  120 godzin  kursu „Utworzenie i prowadzenie firmy symulacyjnej”. Celem kursu było  nabycie umiejętności administracyjnych, komputerowych, kadrowych i marketingowych z zakresu  zakładania własnej firmy oraz poznanie  obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników./.../         czytaj więcej ..>>

 

 

26.06.2015. 

     

               Dzień dobry.

               Szanowni Uczniowie i Rodzice.

               Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 W życiu idziemy do przodu po to,

aby innych, samych siebie i świat uczynić lepszymi.

Wszytko, co do tego nie prowadzi

i co to uniemożliwia przeczy życiu”

                                                               LEW Tołstoj

  

Zakończenie roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy i  zarazem czas refleksji, na ile udało się zrealizować wcześniejsze plany  i zamierzenia. Już za chwilę odbierzecie świadectwa promocyjne, które będą przepustką do dalszego kształcenia. Wyniki, jakie osiągnęliście zawdzięczacie przede wszystkim swojej wytrwałości i systematycznej pracy, ale również wiedzy i zaangażowaniu nauczycieli. Spędziliście w szkole przez cały rok szkolny dużo czasu i mam nadzieję, że wynieśliście z niej nie tylko wiedzę, ale także wiele doświadczeń, wspomnień i wspaniałych chwil, które będą procentować w dalszej edukacji  i w dalszym życiu.

Nauczyciele i wychowawcy starali się wpajać zasady oraz prawdy, które niewątpliwie pomogą wam osiągnąć kolejne sukcesy w następnych klasach.  To nauczyciele – jako pierwsi – wprowadzają Was w szkolne zwyczaje i obowiązki, a tym samym otwierają drogę do zdobywania wiedzy na poziomie szkoły średniej. Właśnie te pierwsze kroki są niezwykle ważne. Od nich bowiem w ogromnym stopniu zależy poziom przygotowania do zadań stojących przed Wami. Słowa poety niech będą wyrazem największej wdzięczności za całoroczną pracę dla młodzieży i z młodzieżą dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi: Radość, która przemienia się w "dziękuję", jest najlepszą wdzięcznością.

Miłych i spokojnych wakacji, dużo odpoczynku, zwiedzenia ciekawych miejsc oraz spotkania wielu ciekawych ludzi..                                                     

                                                        Do zobaczenia we wrześniu!!!.

                                          Halina Cygan

                                               Dyrektor

                                        ZSzZ w Dynowie

 

16.06.2015. 

      NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE – KOLEJNA AKCJA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY .

 

          Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno – ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Do tej akcji na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci także w tym roku szkolnym przyłączyła się i społeczność Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie. Zebrany towar Fundacja sprzedaje firmie recyklingowej, która przerobi je na surowiec wtórny (plastikowy granulat). W ten sposób zebrane odpady producent może przetworzyć na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie – leki, opatrunki medyczne, rehabilitację dzieci lub sprzęt specjalistyczny dla podopiecznych Fundacji. Do tej pory udało nam się zebrać 6 ogromnych worków zakrętek, które przekazaliśmy do Fundacji, ale zbieramy w dalszym ciągu. Podczas takiej akcji nie tylko pomagamy dzieciom, ale także działamy na rzecz ekologii.

     

16.06.2015. 

      Uroczystość wręczenia nagród laureatom wojewódzkiego etapu XXII Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu  Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

   

W dniu 16 czerwca 2015 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom wojewódzkiego etapu XXII Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, między innymi: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas,  Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew Kiszka, oraz wielu krajoznawców i pasjonatów. Uroczystość prowadził  dyrektor Schroniska Młodzieżowego PTSM w Rzeszowie, Przewodniczący Konkursu Marian Dzimira. Reprezentanci naszej szkoły: Bartłomiej Bajda – kl. 4TPS, Szymon Hadam – kl. 2TPS, Tomasz Paździorny – kl. 1TPS, Karolina Sowa – kl. 1THL zostali zdobywcami I miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W dowód uznania za swą pracę literacką usłyszeli wiele przychylnych opinii. Wszystkim laureatom wręczone zostały dyplomy oraz nagrody. Organizatorzy zadbali o miłą atmosferę, oprawę medialną, bardzo smaczny poczęstunek i życzliwe przyjęcie wszystkich nagrodzonych. Opiekunami uczniów byli Państwo Anna i Jarosław Molowie.

 

15.06.2015. 

       Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu w Rzeszowie.

 

W dniu 12 czerwca 2015r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego  Inspektoratu w Rzeszowie odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. W roku szkolnym 2014/2015  w ramach programu edukacyjnego: „Kultura bezpieczeństwa” Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu w Rzeszowie w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przez Panią Renatę Łybacką i Pana Wojciecha Hamerlę zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkoła realizowała w/w program już kolejny rok.

 

 

13.06.2015. 

      Kurs kas fiskalnych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.

 

W dniach od 1 czerwca 2015r. do 3 czerwca 2015 r. odbył się ostatni z 5 edycji kursu obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem,  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Projekt systemowy jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie edycje były realizowane przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP – Oddział ROSZM w Rzeszowie, w wyniku wygranego przetargu./.../                    czytaj więcej ..>>

 

10.06.2015. 

       Spotkanie w ramach działania: „Edukacja społeczna – wykłady społecznościowe wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

W auli szkolnej w dniu 9 czerwca 2015r. uczniowie z klas 2TI, 2THL i 3TI uczestniczyli w spotkaniu w ramach działania „Edukacja społeczna – wykłady społecznościowe wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem spotkania był Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, który realizuje projekt: ”Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz współfinansowany ze środków własnych Powiatu Rzeszowskiego.

Tematem spotkania było zapoznanie młodzieży z kwestiami związanymi z chorobami osób starszych, m.in. demencją, chorobą Alzheimera i opieką nad osobami chorymi. Każdy z uczestników spotkania otrzymał materiały promocyjne związane z projektem oraz broszurę informacyjną dla młodzieży „Demencja – jak rozpoznać, jak mogę pomóc?” ZOL w Górnie przeznaczony dla chorych na Alzheimera został uruchomiony w maju 2001r.

 

5.06.2015. 

     Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

„Krwiodawstwo to wielka sprawa.

Musimy je wspierać Ja,

Ty, My, Wy, Oni.

To dla wszystkich jest zadanie

 na dziś, na jutro, na wieki całe.”

 

              W dniu 3 czerwca 2015r. grupa 25 pełnoletnich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie z klas drugich i trzecich pod opieką Pani Elżbiety Kiszki i Pana Piotra Marcinka uczestniczyła w wyjeździe do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. /..../          czytaj więcej ..>>

 

1.06.2015. 

     Szkolne Prezentacje Artystyczne „SZPAK.

 

              W dniu 31 maja 2015r. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie był organizatorem Szkolnych Prezentacji Artystycznych „Szpak”. Wzięła w nich udział Szkolna Grupa Artystyczno - Teatralna „ANTRAKT” pod opieką Państwa Anny i Jarosława Molów, a także  Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna – „APLAUZ” pod opieką Pani Aliny Paściak. W trakcie Szkolnych Prezentacji Artystycznych „Szpak”, uczniowie naszej szkoły w zawodzie technik informatyk przygotowali pokaz mobilnych robotów pod opieką nauczyciela przedmiotów informatycznych Pana Adama Bogusza. Poza tym została zaprezentowana oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016, którą przygotowali uczniowie pod opieką Pani Anny Fary.

 

MAJ 2015

 

01.05 piątek - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05 poniedziałek - część pisemna egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów

0429.05.- praktyka zawodowa  3TPS, 3THL

04– 06.05  - dni wolne od zajęć dydaktycznych

od 08.05 piątek - część ustna egzaminu matural.z:  jęz. polskiego, jęz.angielsk.,  jęz. niemieckiego

14.05-28.05 - składanie przez uczniów gimnazjum podań do wybranych szkół ponadgimnazjalnych

19.05 wtorek - podanie terminu egzaminów poprawkowych w sierpniu

26.05 wtorek - VII edycja Konkursu Interdyscyplinarnego „Omnibus 2015” – język angielski

27.05 środa - VII edycja Konkursu Interdyscyplinarnego „Omnibus 2015” – matematyka

29.05.2015. 

      III edycja konkursu „Z ekologią na Ty”.

 

     W dniu 29 maja 2015r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się III edycja szkolnego konkursu wiedzy pn. „Z ekologią na Ty”, w którym udział wzięli uczniowie z klas: 1TI, 1THL, 2TI, 2THL i 3TI. Konkurs ten organizowany jest corocznie z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Jest on dobrym sposobem na zwrócenie uwagi młodzieży na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska i przypomnienie o wielkim znaczeniu przyrody oraz odpowiedzialności człowieka za jej stan. Tematyka konkursu obejmowała głównie zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, gleby, wody, powietrza, gospodarki leśnej, rolnej, promieniowania, gospodarowania odpadami itp. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska. W wyniku zaciętej rywalizacji I miejsce zajął Mirosław Potoczny kl.2TI, II miejsce – Konrad Ciurkiewicz kl.2TI, a III miejsceKarolina Sowa kl. 1THLKrzysztof Gudyka  kl.3TI. Koordynatorem konkursu była Pani Honorata Mikoś.  Zwycięzcom gratulujemy dużej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!

 

29.05.2015. 

       Peregrynacja Światowych Dni Młodzieży.

 

„Błogosławieni miłosierni” – pod takim hasłem będą przeżywane XXXI Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie. Do tego święta wiary przygotowuje się Kościół  duchowo poprzez modlitwę. Formą duchowego przygotowania do tego wydarzenia jest peregrynacja Symboli ŚDM, czyli Krzyża oraz kopii Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego.

Ojciec Święty Jan Paweł II na zakończenie Roku Świętego 22 kwietnia 1984 roku, przekazując w Niedzielę Wielkanocną, Krzyż Roku Jubileuszowego powiedział: „Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego  powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa./…./                 czytaj więcej ..>>

 

28.05.2015. 

      VII EDYCJA KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO JĘZYK ANGIELSKI I MATEMATYKA "OMNIBUS 2015 ".

 

         Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był po raz już VII organizatorem konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” dla gimnazjalistów z gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, rzeszowski i przemyski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych.?..../       

 czytaj więcej ..>>

 

26 MAJA 2015r.

 

 

MAMIE

  TWOJEJ, MOJEJ, NASZEJ

 

 

 

 

 

25.05.2015. 

      XVI Powiatowy Rajd Turystyczny w Beskid Sądecki.

 

 W dniach 22 maja – 23 maja 2015r. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie było organizatorem XVI Powiatowego Rajdu Turystycznego zorganizowanego w Beskid Sądecki. W programie rajdu znalazły się przede wszystkim wycieczki piesze trasą: Rytro – Radziejowa – Łomnica Zdrój – Hala Łabowska – Frycowa. Naszą szkołę reprezentowała 17 osobowa grupa uczniów oraz opiekun Pan Paweł Gierula.

                                            Cała wyprawa była bardzo udana.

 

20.05.2015. 

      Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Rzeszowskiego w lekkiej atletyce.

 

W dniu 19.05.2015r. na obiektach sportowych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Stadion Resovii) odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Rzeszowskiego w lekkiej atletyce na szczeblu powiatowym. Zawody te zakończyły rywalizację sportową szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Bardzo dobrze zaprezentowała się młodzież Naszej szkoły, plasując się na pierwszych miejscach zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców./.../

                            czytaj więcej ..>>

                                                                                                                                                 

20.05.2015. 

      CZŁONKOWIE GRUPY ANTRAKT Z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie znów LAUREATAMI NAGRODY GRAND PRIX

Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Ojcowiznę.

 

            Kolejny już raz członkowie Grupy Antrakt wzięli udział w konkursie literackim. Tym razem przygotowaliśmy pracę „Spod znaku św. Cecylii i św. Floriana, czyli tradycje dynowskiego muzykowania”.  Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Dynowie tak wielu ludzi, wywodzących się z różnych środowisk, przejawia zamiłowania muzyczne. Docieraliśmy do informacji o dawnych muzykach amatorach i zawodowcach, o dawnych zespołach muzycznych i wokalnych. Jak zwykle wsparcie wielu ludzi okazało się nieocenione.  Pomocne były także rodzinne  korzenie muzyczne członków Antraktu… i udało się!!! /.../              czytaj więcej ..>>

 

14.05.2015. 

      Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”.

 

W maju 2015r. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy  i Nauk Matematycznych z Torunia ogłosiło wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”.

W kategorii „Junior” został wyróżniony Marcin Michalik z kl. 1THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk). Ucznia do konkursu przygotowała Pani Barbara Gierlach. Uczniowi i opiekunce gratulujemy!!!

 

09.05.2015. 

      KONKURS INTERDYSCYPLINARNY z  matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2015”.

 

  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych Pogórza Przemysko – Dynowskiego do udziału w VII edycji KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2015”.

                

                  Regulamin konkursu .. pobierz ..>>

                  Karta zgłoszenia       .. pobierz ..>>    doc >>

                                            Obowiązujący tekst  .. pobierz ..>> (Wyspa skarbów)

09.05.2015. 

      Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  "Nasi Sąsiedzi- Legendy z mojej okolicy".

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy miastami Vranov nad Topl’ou i Rzeszowem był organizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. „NASI SĄSIEDZI – LEGENDY Z MOJEJ OKOLICY” dla  dzieci i młodzież z województwa podkarpackiego (Polska) i kraju preszowskiego (Słowacja).

Bartosz Kopacki z kl. 1TI – 4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk za przygotowaną pracę otrzymał kwalifikację wystawową (opiekun Pani Halina Ryba). Uczniowi i opiekunowi gratulujemy!!!

 

 

04.05.2015. 

     

Dynów: 04.05.2015r.

Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

36-065 Dynów, ul. Polna 3

Tel. 16 6521045

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2015

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. S. Wyszyńskiego

36-065 Dynów, ul. Polna 3

Tel. 16 6521045

NIP: 795-18-28-564

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. programów do wspomagania procesów logistycznych w ramach projektu ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Oferent zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt pomocy dydaktycznych do: Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie /.../                       .. więcej ..>> pdf

 

04.05.2015. 

Dynów: 04.05.2015r.

Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

36-065 Dynów, ul. Polna 3

Tel. 16 6521045

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2015

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. S. Wyszyńskiego

36-065 Dynów, ul. Polna 3

Tel. 16 6521045

NIP: 795-18-28-564

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup stanowiska do testowania i obsługi alternatorów i rozruszników samochodowych w ramach projektu ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” .

Oferent zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt pomocy dydaktycznych do: Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. /.../                     .. więcej ..>> pdf

 

K W I E C I E Ń   2 0 1 5 

                                    

do 01.04.2015r.środa -  wykaz bibliografii i planu prezentacji do części ustnej z j. polskiego.

02.04.– 07.04.2015r.  - wiosenna przerwa świąteczna.

09.04.2015r.czwartek - posiedzenie rady pedagogicznej ....  za połowę II semestru. 

16.04.2015r.czwartek - XV Wojewódzki Konkurs Podkarpacka Tęcza.

17.04.2015r. piątek    - spotkanie z rodzicami wg oddzielnego harmonogramu.

20.04.2015r.poniedziałek - posiedzenie rady pedagogicznej - zatwierdzenie wyników  w klasach maturalnych.

24.04.2015r.piątek     - zakończenie nauki w klasach maturalnych - rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

30.04.2015. 

     OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”.

 

 W kwietniu 2015r. odbyło się rozstrzygniecie  Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą widzą z zakresu chemii: Maciej Sapa kl.1TI otrzymał Dyplom Au - za bardzo dobry wynik oraz Krzysztof Bator kl.1TI  - Dyplom Cu – uznania. Opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś.

Uczniom gratulujemy zaangażowania w poszerzaniu wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

30.04.2015. 

      OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO PLANETA”.

 

 Znamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko Planeta”. Konkurs  ten organizowany był przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. W Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  odbył się on 5 marca 2015 roku, a uczniowie biorący w nim udział wykazali się dużym zasobem wiedzy z tak rozległego zakresu przedmiotów przyrodniczych i otrzymali: Mirosław Potoczny kl.2TI - dyplom za zajęcie I miejsca w szkole, Grzegorz Boroń kl.2TI, Marek Król kl.3THL, Piotr Fołta kl.2THL, Rafał Dziaczyński kl.3TI, Konrad Ciurkiewicz kl. 2TI – dyplomy wyróżnienia oraz Krzysztof Bator kl. 1TI – dyplom uznania. Opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś.

Uczniom gratulujemy wyników i tak dużej wiedzy z zakresu ekologii oraz życzymy dalszych sukcesów!!!

30.04.2015. 

      Młodzieżowe prawybory prezydenckie w ramach akcji „Młodzi głosują”.

 

 

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbyły się młodzieżowe prawybory prezydenckie w ramach akcji „Młodzi głosują” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Komisja wyborcza, złożona z uczniów klasy 2THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec/ technik logistyk) przez cały dzień wypełniała wzorowo swoje obowiązki. W głosowaniu wzięli udział wszyscy chętni uczniowie, niezależnie od wieku. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na wagę demokracji obywatelskiej i zachęcić ich do uczestniczenia w życiu społecznym. Szkolnym koordynatorem akcji była Pani Kinga Oleksa-Skubisz.

 

28.04.2015. 

      Akcja charytatywna Polskiej Akcji Humanitarnej „Studnia dla Południa”.

 

W dniach 27-28.04.2015 r. w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna Polskiej Akcji Humanitarnej „Studnia dla Południa”. Kampania informacyjna połączona była ze zbiórką funduszy na budowę studni w Somalii, w rejonie Middle Shabelle, gdzie znajduje się 9 obozów dla osób przesiedlonych. Mieszka w nich około 3000 rodzin, które nie mają dostępu do wody i toalet. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc. Zebrane środki zasilą konto PAH.

                                       Szkolnym koordynatorem akcji była Pani Kinga Oleksa-Skubisz.

 

28.04.2015. 

      II miejsce „Elemencika” w VII Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych.

 

            W dniu 28.04.2015 r. w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VII Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. Patronat medialny: Gazeta Codzienna Nowiny, Portal i informacyjny nowiny 24.pl./.../      czytaj więcej ..>>

 

 

28.04.2015. 

      Etap Wojewódzki Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej.

  

Dnia 28 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim odbył się „Etap Wojewódzki Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej”. Laureatem konkursu został nasz uczeń Piotr Fołta z kasy 2THL, który zdobył zaszczytne I miejsce. W konkursie udział brali również: Marek Król i Grzegorz Kiełbasa  z klasy 3THL.  Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, honorowy patronat nad konkursem objął Polski Komitet Normalizacji, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Starosta Rzeszowski.

Uczestnicy finału wojewódzkiego wysłuchali również bardzo ciekawego wykładu na temat rozwoju normalizacji i jej znaczenia w życiu codziennym.  Uczniów do konkursu przygotowali: Pani Renata Łybacka, Pani Anna Kałamucka oraz  Pan Ryszard Dymczak.

 

28.04.2015. 

       Spektakl profilaktyczny „Blogerka”.

 

            W dniu 28 kwietnia 2015r. w auli szkolnej dla uczniów klas pierwszych i drugich odbył się spektakl profilaktyczny zatytułowany „Blogerka” zaprezentowany przez Impresariat ArtystycznyInspiracja” z Krakowa. Młodzieży uczestniczącej w spektaklu zostały przybliżone sposoby radzenia sobie z problemami współczesnego świata.

            Spektakl został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie.

 

27.04.2015. 

      Wycieczka Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej Grupy ANTRAKT.

 

W dniach 22 i 23.04.2015r. członkowie Szkolnej Artystyczno – Teatralnej Grupy ANTRAKT, pod opieką Państwa Anny i Jarosława Molów wyruszyli na kolejną wycieczkową przygodę. Tym razem, w pierwszym dniu, na trasie ich wędrówki znalazło się Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach, Rezerwat „Skamieniałe miasto” w Ciężkowicach, zamek w Dębnie i Kopalnia soli w Bochni. Jak zwykle wszystkim dopisywały humory a do tego było nie tylko wesoło i ciekawie ale  „słodko i słono”. Nocowaliśmy  w Ochotnicy – najdłuższej, bo liczącej blisko 30 km,  wsi w Polsce./.../                czytaj więcej ..>>

 

24.04.2015. 

     Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 przez uczniów klas maturalnych.

     

 W dniu 24 kwietnia 2015r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 przez uczniów klas maturalnych (4TPS – wych. Pani Magdalena Wolańska, 4TI - wych. Pani Barbara Ślemp , 4TIL – wych. Pan Piotr Marcinek,). Program artystyczny na tę okazję pod opieką Pani Bogusławy Pinkowicz, Pani Marii Szmul i Pani Barbary Gierlach  przygotowali uczniowie klas młodszych, którzy wręczyli maturzystom drobne upominki. Jednym z elementów programu artystycznego była część patriotyczna, poświęcona 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani Dyrektor Szkoły Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła wyróżniających się maturzystów, a także życzyła im udanych wyborów życiowych, nawiązała także do wydarzeń 3 majowych./.../      czytaj więcej ..>>

 

24.04.2015. 

       Wyjazd studyjny uczniów naszej szkoły do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

 

Na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Stanisława Ożoga w dniach od 17 do 21 kwietnia 2015 roku sześcioro uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – Sabina Pantoł z kl. 3THL, Sylwia Błażejowska z kl. 4TI, Damian Piejko z kl. 3THL, Bartłomiej Bajda z kl. 4TPS, Szymon Hadam z kl. 2TPS i Dominik Potoczny z kl. 3TI, pod opieką Pani Magdaleny Wolańskiej, odbyło wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W pełni sfinansowany wyjazd przez Biuro Poselskie wyjazd był nagrodą dla uczniów za ich bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Bogaty program wycieczki obejmował zwiedzanie z przewodnikiem Brukseli i Gandawy, wizytę w Parlamencie Europejskim a także wspólną kolację z Panem Europosłem Stanisławem Ożogiem./.../        czytaj więcej  ..>>

 

24.04.2015. 

      Akcja sadzenia drzew w lasach Nadleśnictwa Dynów

 

            W dniu 22 kwietnia 2015 r. wybrani uczniowie klas: 1TI, 1THL, 1TPS Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z pracownikami Nadleśnictwa Dynów Panią Małgorzatą Kaczorowską i Panem Robertem Bielcem przeprowadzili akcję reintrodukcji cisa pospolitego rośliny chronionej. Nadleśnictwo Dynów z naszą szkołą od lat prowadzi akcje mające na celu ochronę terenów leśnych i zasobów przyrody w naszym regionie. Akcję reintrodukcji poprzedzała prelekcja o znaczeniu tej akcji dla zachowania tak cennego gatunku./ ..../                        

                                                       .. czytaj więcej ..>>

 

23.04.2015. 

      FINAŁ WOJEWÓDZKI LICEALIADY W AEROBIKU DZIEWCZĄT W KROŚNIE.

 

             W dniu 22 kwietnia 2015r. w hali sportowej MOSiR w Krośnie odbył się finał Wojewódzki Licealiady w aerobiku dziewcząt. Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APALUZ” w składzie: : Wioletta Czenczek - kl. 2THL, Małgorzata Bednarczyk – kl. 3THL,  Gabriela Domin – kl. 2THL,  Ewa Kiełbasa – kl. 3THL, Lucyna Radoń – kl. 4TI, Paulina Sieńko – kl. 3THL, Justyna Toczek - kl. 3THL zdobyła VIII  miejsce.  Opiekunem drużyny jest Pani Alina Paściak – nauczyciel wychowania fizycznego.

Uczniom i opiekunowi gratulujemy !!!!

 

18.04.2015. 

       Finał etapu wojewódzkiego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Rzeszowie.

 

 

            W dniu 18 kwietnia 2015r. w auli Politechniki Rzeszowskiej odbył się finał etapu wojewódzkiego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wziął w nim udział Krzysztof Gudyka z kl. 3TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk), który zakwalifikował się podczas etapu szkolnego olimpiady. Gratulujemy uczniowi tak szerokich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Opiekunem ucznia był Pan Ryszard Dymczak.

 

 

17.04.2015. 

      Finał I edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej w Rzeszowie.

 

W dniu 17 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana odbył się "Finał I edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej" organizowanej przez Zespół Szkół nr 2. Tematyka olimpiady odpowiadała bardzo popularnym obecnie na rynku pracy zagadnieniom realizowanym w naszej szkole.

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie reprezentowali uczniowie z klasy: 2THL - Edyta Guzik, 3THL - Michał Kuś, Dorota Tarnawska. Uczniów do konkursu przygotowali Pani Renata Łybacka oraz Pan Ryszard Dymczak. Uczniom gratulujemy zaangażowania w poszerzaniu wiedzy, życzymy dalszych sukcesów!!!.

 

17.04.2015. 

     XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze”.

 

 XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 16.04.2015 r. w dwóch etapach: rano od  godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko - inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. /.../   czytaj  więcej ..>>

14.04.2015. 

       Marsz katyński w Dynowie.

 

W piątek 10 kwietnia 2014r., młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięła udział w uroczystościach związanych z piątą rocznicą katastrofy smoleńskiej. Oddano hołd śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i  pozostałym 95 ofiarom tej tragedii oraz zamordowanym wiosną 1940r. w Katyniu polskim oficerom. Uroczysty marsz poprzedziła Msza święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie. Bezpośrednio po mszy w ciszy i zadumie delegacja wraz z innymi uczestnikami udała się do „Krzyża Katyńskiego” na ul. Wuśki. W delegacji wzięła udział młodzież z klas: 1TI, 2THL, 2a, 3THL pod opieką Pani Anny Fary. W marszu uczestniczył również ks. Józef Stepanko, który pod „Krzyżem Katyńskim” poprowadził rozważania modlitewne.

Organizatorem marszu było Towarzystwo  Gimnastyczne „Sokół” z Dynowa.

 

12.04.2015. 

       Program XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze”.

 

 

                Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015r., organizuje XV edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze”.

..... zobacz ..>>

 

 

8.04.2015. 

     Powiatowa Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych  w Tyczynie.

 

 

W dniu 9 kwietnia 2015r. w Tyczynie odbyła się Powiatowa Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców Z naszej szkoły wzięła w nich udział drużyna dziewcząt i drużyna chłopców. W klasyfikacji końcowej drużyna dziewcząt  i drużyna chłopców zdobyły I miejsce. Opiekunami uczniów byli: Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak – nauczyciele wychowania fizycznego.

Uczniom i opiekunom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy !!!!

 

8.04.2015. 

   SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH Z PRZEDSTAWICIELAMI WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI PRZEMYŚL - RZESZÓW.

     

 W dniu 8 kwietnia 2015r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych (4TI, 4TIL, 4TPS) z przedstawicielami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Przemyśl – Rzeszów. Tematem spotkania była oferta edukacyjna uczelni na rok akademicki 2015/2016. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną, ofertą edukacyjną zajęć obowiązkowych i dodatkowych, czyli z tym wszystkim co przyszłemu studentowi będzie potrzebne.

   Należy dodać, że Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od 2007r. współpracuje z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji – Przemyśl – Rzeszów przy realizacji innowacji pedagogicznej: „Edukacja transgraniczna – administracja celna i bezpieczeństwo wewnętrzne”.

 

7.04.2015. 

Dyrekcja, nauczyciele oraz młodzież mają zaszczyt zaprosić uczniów  gimnazjum na

 

DZIEŃ OTWARTY

 

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

w dniu 17.04.2015r.  (piątek)     ... więcej ..>>

 

 

      XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze”.

 

         Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015r., organizuje XV edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze”. Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej www.zsz1dynow.republika.pl. Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol),  tel. (16) 652 10 45 albo email: dynowzsz@poczta.onet.pl.   

                           Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej

                                                                                                           Organizatorzy

                                                  

1.W dniu 3.04.2015r. (Wielki Piątek) szkoła jest zamknięta!!!!

2.Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów jest czynna:

                dnia 3.04.2015r. (Wielki Piątek) - 7.00 – 15.00

                dnia4.04.2015r. (Wielka Sobota)7.00 – 12.00

 

Spotkanie  Rodziców z Wychowawcami  dniu  17.04.2015 r. ( piątek)    o godz. 15.30  

              wg poniższego harmonogramu

 

Lp.

Typ szkoły

Klasa

Numer - sala

Wychowawca

Imię

Nazwisko

1.        

3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- mechanik pojazdów samochodowych

1a

A001 – przedmioty   zawodowe

Ryszard

Dymczak

2.     

2a

C108 – religia

Marek

Paściak

3.      

3a

C015 – języki obce

Paweł

Gierula

4.       

 

4 – letnie Technikum

-technikpojazdów samochodowych

1TPS

A105 – historia i wos

Alina

Paściak

5.       

2TPS

A106 – język polski

Anna

Mol

6.       

3TPS

C107 – matematyka II

Barbara

Gierlach

7.       

 

4 -  letnie Technikum

technik handlowiec/technik logistyk

1THL

A003 – fizyka elektrotechnika

Katarzyna

Marcinek

8.       

2THL

C003 – matematyka I

Renata

Mazur

9.       

3THL

A002 – przedmioty  zawodowe

Maria

Szmul

10. 

4 -  letnie Technikum

       technik informatyk

1TI

A104 – chemia  i geografia

Honorata

Mikoś

11.  

2TI

C109 – język polski

Agnieszka

Kędzierska

12.  

3TI

B103 -  aula szkolna

Bogusława

Pinkowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  A  R  Z  E  C    2 0 1 5 

                        

03.03.2015r. wtorek - V Powiatowy Konkurs Matematyczno – Logiczny „Potyczki Logiczne”

06.03.2015r. piątek  - V Szkolny Konkurs „Samochodem w dorosłe życie”

10.03.2015r. wtorek - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe–etap pisemny – 4TI, 4TIL,4TPS

11.03.2015r. środa   - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje  zawodowe  – etap praktyczny – 4TI

12.03.2015r. czwartek- próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje  zawodowe– etap praktyczny – 4TPS

13.03.2015r. piątek  - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje  zawodowe  – etap praktyczny – 4TIL

17.03.2015r. wtorek - posiedzenie rady pedagogicznej.

20.03.2015r. piątek  - spotkanie z rodzicami  (klasy maturalne) wg oddzielnego harmonogramu

Podział godzin od 09.03.2015r.  pobierz ..>>

     

30.03.2015. 

      XV edycja ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam język”.

 

 W dniu 30 marca 2015 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie odbył się regionalny finał ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam język”. Miło nam poinformować, że nasz uczeń Krzysztof Gudyka z klasy 3TI uplasował się na 13 miejscu wśród 200 uczestników finału. W konkursie wziął udział także Michał Bąk z klasy 3TI, godnie reprezentując naszą szkołę. W eliminacjach szkolnych wzięło udział prawie 19 tysięcy uczniów, z ponad 500 szkół w całej Polsce.

W tym roku temat przewodni konkursu brzmiał „Jak zbudować własną markę?” Oprócz wysokich umiejętności językowych z języka angielskiego uczniowie musieli wykazać się specjalistyczną wiedzą z zakresu doradztwa zawodowego, jak i również z zakresu polityki, geografii i kultury krajów anglojęzycznych. Podczas oczekiwania na wyniki uczniowie wysłuchali interesującego wykładu na temat szans i zagrożeń wynikających z korzystania z serwisów społecznościowych. Konkurs składał się z pisemnego półfinału oraz debaty finałowej w języku angielskim.                                      Opiekę nad uczniami pełniła Pani Kinga Oleksa-Skubisz.

 

25.03.2015. 

      Powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt w Dynowie.

 

W dniu 24.03.2015r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się w Powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły w składzie: Monika Bacza – kl. 3TI, Wioletta Czenczek – kl. 2THL, Magdalena Hus – kl. 3THL, Kamila Piróg – kl. 4TIL, Aleksandra Starzak – kl. 3THL, Ewa Kiełbasa – kl. 3THL, Barbara Karaś – kl. 3THL, Agnieszka Kocaj - kl. 3THL, Małgorzata Bednarczyk – kl. 3THL, Aneta Pasiecznik – kl. 2THL, Sabina Pindak – kl. 2THL, Karolina Wojdyło – kl. 3TI, Monika Szaruga – kl. 2THL po zaciętej walce zdobyła III miejsce.             Opiekunami uczniów byli: Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak nauczyciele wychowania fizycznego.

                                                                        Uczniom i opiekunowi gratulujemy !!!!

 

25.03.2015. 

      „BADAM SIĘ WIĘC MAM PEWNOŚĆ” - ZAJĘCIA DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I RAKA SZYJKI MACICY.

 

            Dnia 24 marca 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi i raka szyjki macicy z Panią Agnieszką Bukałą – lekarzem Podkarpackiego Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie oraz Panią Anną Świecą – Kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Zajęcia przeznaczone były dla wszystkich dziewcząt naszej szkoły. Koordynatorem spotkania była Pani Honorata Mikoś – nauczycielka biologii przy współpracy z Panią Krystyną Wielgos – higienistką szkolną./.../                            czytaj więcej ..>>

 


25.03.2015. 

     XVI Olimpiada Techniki Samochodowej.

 

       W dniu 21 marca 2015r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się Półfinał XVI Olimpiady Techniki Samochodowej organizowany przez Redakcję Auto Moto Serwisu oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Olimpiada miała zasięg ogólnopolski i była dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. Finaliści i laureaci olimpiady będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz otrzymają cenne nagrody.

W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział ponad 500 uczniów szkół z całej Polski o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników, zasadniczych szkół zawodowych. Naszą szkolę reprezentowali: Bartłomiej Bajda z klasy 4TPS, Sapa Jakub z klasy 3TPS i Dzimira Klaudiusz z klasy 2TPS uczniowie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych pod opieką Kierownika Szkolenia Praktycznego p. Marcina Kałamuckiego./.../   

                                                   czytaj więcej ..>>

 

24.03.2015. 

       Etap Szkolny II edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej.

 

Dnia 20 marca 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się „Etap Szkolny II edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim. a patronat nad nim sprawuje Polski Komitet Normalizacji oraz Starosta Rzeszowski.

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, oraz przygotowanie specjalistów do wykorzystywania rozwiązań normalizacyjnych w praktyce zawodowej. Istotnym aspektem jest też zainteresowanie uczniów tematyką normalizacji, rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej - zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej oraz uświadomienie, ponieważ dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne.

Konkurs przeznaczony był dla chętnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i polegał na wypełnieniu testu zawierającego 20 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 45 minut. Po zaciętej rywalizacji do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim zakwalifikowali się: Marek Król i Grzegorz Kiełbasa z klasy 3THL oraz Piotr Fołta z klasy 2THL.

Organizatorami szkolnego etapu byli: Pani Renata Łybacka, Pani Anna Kałamucka i Pan Ryszard Dymczak. Uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

 

24.03.2015. 

      XII Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego.

 

W dniu 24.03.2015r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbył się XII Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego z języka niemieckiego oraz z języka angielskiego. W konkursie wzięli udział także nasi uczniowie, którzy zakwalifikowali się w etapie szkolnym do etapu powiatowego:

- z j. niemieckiego: Robert Bomba – kl. 1TI, Krzysztof Gudyka – kl. 3TI, Maciej Sapa – kl. 1TI, Jakub Sapa – kl. 3TPS, Karol Wandas – kl. 4TIL;

- z j. angielskiego: Bartłomiej Cichocki – kl. 4TPS, Dariusz Jedynak – kl. 3TI, Michał Bąk – kl. 3TI, Krzysztof Gudyka – kl. 3TI, Dawid Zabój – kl. 4TIL, Mateusz Tynek – kl. 4TIL

Laureatem konkursu z języka niemieckiego został Robert Bomba z kl. 1TI, który zajął III miejsce, natomiast z języka angielskiego laureatem został Krzysztof Gudyka z kl. 3TI, zajmując również III miejsce.

Opiekunami uczniów były: Pani Agnieszka Kędzierska i Pani Agata Krupa – język niemiecki oraz Pani Kinga Oleksa – Skubisz i Pani Magdalena Wolańska – język angielski.

          Wszystkim laureatom, opiekunom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

19.03 2015r. 

        Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”.

 

W dniu 19 marca 2015 r. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy  i Nauk Matematycznych z Torunia było jak co roku organizatorem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”.

Wzięli w nim udział: w kategorii „Junior”: Krzysztof Bator z kl. 1TI, Andrzej Góralewicz z kl. 1THL, Marcin Michalik z kl. 1THL, Beata Paściak z kl. 1THL,  Maciej Sapa z kl. 1TI, Karolina Sowa z kl. 1THL, Kewin Szybiak z kl. 1TPS (opiekun p. Barbara Gierlach) oraz  w kategorii „Student”:  Grzegorz Boroń z kl. 2TI, Konrad Ciurkiewicz z kl. 2TI, Krzysztof Gudyka z kl. 3TI, Piotr Fołta z kl. 2THL, Mirosław Potoczny z kl. 2TI (opiekun p. Renata Mazur). Wyniki poznamy w terminie późniejszym.

 

 

19.03 2015r. 

      KONKURS PROMUJĄCY PROGRAM EDUKACYJNY „WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK”.

 

W dniu 17 marca 2015r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie miało miejsce rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu na plakat promujący program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”.

Głównym celem konkursu było:

·         zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,

·         kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),

·         motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku oraz wpływanie na zachowania zdrowotne rodziców i opiekunów, a zwłaszcza wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi./..../       czytaj więcej ..>>

 

18.03 2015r. 

      ZAJĘCIA W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

 

Dnia 17 marca 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach profilaktyki raka piersi odbyło się spotkanie z Panią Krystyną Wielgos – higienistką szkolną. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 1THL  (zawód technik handlowiec/logistyk) a koordynatorem spotkania była Pani Honorata Mikoś – nauczycielka biologii.

Głównym celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat raka piersi, który jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym i stanowi główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych. W czasie zajęć omówione zostały również czynniki ryzyka oraz objawy tj. zmieniony kształt piersi, wyczuwalny guzek lub stwardnienie, zmiana koloru itp. Szczególną uwagę na zajęciach zwrócono na samobadanie piersi. Uczniowie mieli możliwość poznania sposobu samobadania na specjalnym modelu do badania piersi, co pozwoliło na udzielenie praktycznych wskazówek i nabycia umiejętności ich badania.

Zajęcia  cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, przybliżyły młodzieży problem raka piersi oraz zachęciły do samobadania, które jest bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi i zwiększa szanse na wyleczenie.

 

16.03 2015r. 

      Koncertowy wieczór z muzyką poważną i rozrywkową.

 

W dniu 16 marca 2015r. licznie zgromadzona publiczność szczelnie wypełniła aulę Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na koncercie uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie zatytułowanym: ”Koncertowy wieczór z muzyką poważną i rozrywkową”. Obecnością swoją rangę wydarzenia podkreślił Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta Dynów Pani Ewa Hadam, Radny Powiatu Rzeszowskiego Pan Krzysztof Kędzierski, Radny Miasta Dynów Pan Piotr Krupa, których powitał dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie Pan Jerzy Kołodziej. /..../   czytaj więcej ..>>               zobacz zdjęcia ..>>

 

16.03 2015r. 

      Szkolny konkurs plastyczno - fotograficzny „Najpiękniejsze miejsca naszego regionu”.

 

W dniu 12 marca 2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastyczno-fotograficznego „Najpiękniejsze miejsca naszego regionu” zorganizowanego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Tematyką zdjęć było: Piękno krajobrazu w okresie zimy, czyste środowisko naszego regionu przedstawione w typie fotografii: plenerowej, krajobrazowej, architektonicznej, reportażowej, fotokolażu. /..../     czytaj więcej ..>>


16.03 2015r. 

       Serdecznie zapraszamy na koncert Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie.

 

Odbędzie się on 16 marca 2015 roku (poniedziałek) w Auli Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie (I piętro) o godz. 17.30.

Usłyszymy utwory w wykonaniu Nauczycieli oraz Uczniów Szkoły Muzycznej w Dynowie.

ZAPRASZAMY !!!

 

12.03 2015r. 

      OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”.

 

 Dnia 12 marca 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski.

Głównym celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Konkurs w kategorii wiekowej „Licealista” przeznaczony był dla chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W naszej szkole wzięło w nim udział 2 uczniów z klasy 1TI – Krzysztof Bator i Maciej Sapa. Konkurs polegał na wypełnieniu przez ucznia testu zawierającego 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania opisowego. Udział uczniów w konkursie był sprawdzianem umiejętności, dostarczył im rozrywki umysłowej, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu chemii. Wyniki konkursu poznamy w późniejszym terminie. Szkolnym Organizatorem  Konkursu była Pani Honorata Mikoś - nauczycielka chemii.

Uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów, rozwijania uzdolnień oraz chęci do zdobywania dalszej wiedzy!!!

 

12.03 2015r. 

       Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców.

 

 W dniu 12 marca 2015r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się w Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Paweł Baran – kl. 4TPS, Dawid Galej – kl. 1TPS, Patryk Górniak – kl. 3THL, Łukasz Hnatko – kl. 3TPS, Wojciech Hnatko – kl. 4TIL, Grzegorz Kiełbasa – kl. 3THL, Jakub Kiełbasa – kl. 1TPS, Grzegorz Kurzydło – kl. 4TPS, Kamil Kurdziel – kl. 3THL, Maciej Łach – kl. 3THL, Mikołaj Wojdyło – kl. 3TI, Aleksander Szmulik – kl. 3TI po zaciętej walce zdobyła III miejsce.  Opiekunem uczniów byli: Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak – nauczyciele wychowania fizycznego.                               Uczniom i opiekunom gratulujemy !!!!

 

12.03 2015r. 

       Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla uczniów Technikum.

 

            W  dniu 10 marca 2015r. uczniowie klas: 4TI, 4TIL, 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie: technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych) rozpoczęli próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W dniu 10 marca 2015r. odbył się etap pisemny dla wszystkich zawodów, a w dniach od 10 do 13 marca 2015r. odbył się etap praktyczny dla poszczególnych zawodów.  Jest to kolejna próba przed właściwym egzaminem zawodowym w czerwcu 2015r.

 

10.03 2015r. 

       Spotkanie  Rodziców z  Wychowawcami  KLAS MATURALNYCH.

 

       * Dnia 20.03.2015r. ( piątek)  godz. 15.15  – spotkanie ogólne w auli szkolnej

       * Po zakończeniu spotkania ogólnego, spotkania z wychowawcami klas  wg poniższego harmonogramu

 

 

Lp.

 

Typ szkoły

 

Klasa

 

Numer - sala

Wychowawca

 Imię

Nazwisko

 

1.

 

4 -  letnie Technikum

      technik  informatyk

 

4TI

 

 A104 – chemia i geografia

 

 Barbara

 

 Ślemp

 

2.

 

4 -  letnie Technikum

      technik informatyk/technik logistyk

 

 4TIL

 

A105 – historia  i wos

 

 Piotr

 

Marcinek

 

3.

 

4 – letnie Techniku

     technik pojazdów  samochodowych

 

4TPS

 

A106 – jęz. polski

 

 

Magdalena

 

Wolańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03 2015r. 

Zespół Szkół Zawodowych                                                                                                                               DYNÓW: 09.03.2015R

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

36-065 Dynów, ul. Polna 3

Tel. 16 6521045

Zapytanie ofertowe nr 2/03/2015

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. S. Wyszyńskiego

36-065 Dynów, ul. Polna 3

Tel. 16 6521045

NIP: 795-18-28-564

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych – „Kurs obsługi kas fiskalnych” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w ramach projektu ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”     więcej ..>> pdf

 

09.03 2015r. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH                                                                                                                        DYNÓW:09.03.2015R

IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3

TEL. 16 6521045

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2015

I. ZAMAWIAJĄCY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO

36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3

TEL. 16 6521045

NIP: 795-18-28-564

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawcze z zakres spawania metodami MMA MAG MIG TIG dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w ramach projektu ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

                                                                                                                            więcej ..>> pdf

 

07.03 2015r. 

       V edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: ” Samochodem w dorosłe życie”.

 

W dniu 6 marca 2015r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem V edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji. /.../                                czytaj więcej .. >>

 

07.03 2015r. 

       Wycieczka programowa w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

 

W dniach 4.03.2015r. -  5.03.2015r., odbyła się wycieczka programowa w ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” do Zabrza, Chorzowa, Gliwic oraz Tych. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas: 2a, 3a - zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz klas: 1TPS, 2TPS - technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Pierwszego dnia uczniowie mieli możliwość zwiedzania zabytkowej kopalni „Guido”, gdzie zjechali na poziom 320 metrów pod ziemię. Dowiedzieli się tam jak rozwinęła się technika górnicza od końca XIX wieku do czasów współczesnych. /..../                         czytaj więcej ..>>

 

06.03 2015r. 

       Etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej.

 

           W dniu 5 marca 2015 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się diecezjalny etap Olimpiady Teologii Katolickiej. W bieżącym roku szkolnym 2014/1015 przedmiotem zmagań Olimpijczyków jest temat: „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła.” W Olimpiadzie udział wzięli uczniowie z 31 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowali Karolina Sowa (klasa 1THL) oraz Krzysztof Gudyka (klasa 3TI) pod opieką ks. Józefa Stepanko. Oprócz zmagań intelektualnych młodzież mogła umocnić się duchowo. Mszę świętą dla „olimpijczyków” w kaplicy seminaryjnej odprawił J.E. Ks. Biskup Adam Szal. Ksiądz Biskup zaprosił także młodzież na zbliżające się Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej do Brzozowa oraz na  Światowe Dni Młodych, które w 2016 roku będą miały miejsce w Krakowie. Ogłoszeniu wyników towarzyszyły jak zwykle wielkie emocje. Warto dodać, że w tym roku oprócz nagród książkowych i awansu do kolejnego etapu, który odbędzie się w Łomży, ksiądz rektor WSD Dariusz Dziadosz pierwszej „piątce” finalistów wręczył indeksy na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Była to jednocześnie dobra zachęta do tego, aby w przyszłym roku znaleźć się w ścisłym gronie finalistów kolejnej Olimpiady. Tradycyjnie przed powrotem był czas na zdjęcia na Wzgórzu Zamkowym.

 

05.03 2015r. 

      OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO PLANETA”.

 

Dnia 5 marca 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko Planeta”. Konkurs organizowany był przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”./.../           czytaj więcej ..>>

 

05.03 2015r. 

       XV edycja ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam język”.

 

W dniu 05.03.2015r. najlepsi uczniowie z klas 1-3 uczestniczyli w szkolnych eliminacjach XV edycji ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam język” organizowanym przez Wyższe Szkoły Bankowe. 24 uczniów stanowiło szkolną reprezentację językową z języka angielskiego, a najlepsi awansują do półfinału regionalnego w Chorzowie. W tym roku temat przewodni konkursu brzmi – „Jak zbudować własną markę?”.

Główną nagrodą jest indeks Wyższej Szkoły Bankowej wraz z opłaconym czesnym za pierwszy rok studiów. Przewodniczącą Szkolnej Komisji Konkursowej była Pani Kinga Oleksa - Skubisz, a nad całym konkursem czuwa Pani Dyrektor Halina Cygan.

 

03.03 2015r. 

       V EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO -  LOGICZNEGO „POTYCZKI LOGICZNE”.

 

W dniu 03 marca 2015r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już V edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawował Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski. /../         czytaj więcej ..>>  

 

LUTY 2015

 

17.02.2015r. wtorek   - próbny egzamin maturalny z języka polskiego  - 4TI, 4TIL, 4TPS.

18.02.2015r.środa      - próbny egzamin maturalny z matematyki -  4TI, 4TIL, 4TPS.

19.02.2015r.czwartek - próbny egzamin maturalny z języków obcych –  4TI, 4TIL, 4TPS.

20.02.2015r.piątek     - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie – etap pisemny dla    klas: 3THL, 3TPS, 3TI.

23.02.2015r.poniedziałek - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie – etap praktyczny   dla klasy: 3TH.

24 - 26.02.2015r. wtorek – czw.- próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie – etap praktyczny   dla klasy: 3TI.

25 i 26.02.2015r.środa – czw. - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie – etap praktyczny   dla klasy:  3TPS.

27.02.2015r.piątek     - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie – etap praktyczny   dla klasy: 3TL.

 

28.02 2015r. 

      Warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów szkoły w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie.

 

            W dniu 27 lutego 2015r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie uczniowie naszej szkoły (25 osób) pod opieką Pani Elżbiety Kiszki uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego na temat: „Zastanawiasz się jaki zawód wybrać ?”, „Kim będziesz w przyszłości?”. Zajęcia prowadziła Pani Olga Golonka – specjalistka ds. e- marketingu i komunikacji w Internecie, a także autorka wielu projektów. Warsztaty z doradztwa zawodowego spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych uczniów.

            Dziękując Pani Grażynie Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za zorganizowane zajęcia czekamy na kolejne zaproszenie!!!

 

23.02 2015r. 

       Etap szkolny wojewódzkiego konkursu wiedzy logistycznej.

 

W dniu 20.02.2015r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbył się etap szkolny wojewódzkiego konkursu wiedzy logistycznej 2015 we współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie. Olimpiada cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży, wzięli w niej udział uczniowie klas: 2THL, 3THL. Tematyka olimpiady obejmowała głównie zagadnienia dotyczące logistyki. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z tego zakresu. Najlepsze a zarazem takie same wyniki w szkole osiągnęli: Edyta Guzik  - klasa 2THL - opiekun merytoryczny ucznia Renata Łybacka oraz Michał Kuś - klasa 3THL - opiekun merytoryczny Ryszard Dymczak. Organizatorami olimpiady na szczeblu szkolnym byli w/w nauczyciele. Dziękując Dyrekcji naszej szkoły za pomoc w organizacji konkursu, naszym uczniom życzymy DALSZYCH SUKCESÓW!!!

 

22.02 2015r. 

       Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu spawania metodami  MMA, MAG, MIG, TIG” dla uczniów 4- letniego 

                Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.

 

Od dnia 2 do 18 lutego 2015r.  2 grupy po 8 uczniów z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) ukończyło w ramach projektu: „Podkarpacie stawia na zawodowców” 110 godzinne Zajęcia  dydaktyczno wyrównawcze z zakres spawania metodami MMA MAG MIG TIG”. Projekt systemowy jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki./.../  

                                                                czytaj więcej ..>>

Spawanie:

 MIG  - spawanie elektrodą topliwą w osłonie atmosfery gazu obojętnego,

 MAG - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego,

 TIG   - spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego,

 MMA - spawanie elektrodą topliwą otuloną.

 

22.02 2015r. 

       „KURS SPAWANIA METODĄ MIG/MAG.

 

W dniu 18 lutego 2015r. 8 uczniów z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ukończyło bezpłatny 110 godzinny kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe: „KURS SPAWANIA METODĄ MIG/MAG”.

Podczas kursu uczniowie zdobyli umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą MIG – 131 (spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą), spawania metodą MAG – 135 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą), w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur.

Jego uczestnicy otrzymali Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z polską Normą, a także Euroświadectwo w języku polskim, angielskim i niemieckim ze stosownym wpisem do Książeczki Spawacza. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnienie. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !!!!!

 

21.02 2015r. 

       Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum.

 

             W  dniu 20 lutego 2015 r. uczniowie klas: 3THL, 3TI, 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie: technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych) rozpoczęli próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W dniu 20 lutego 2015 r. odbył się etap pisemny dla wszystkich zawodów,  natomiast  w ostatnim tygodniu lutego odbędzie etap praktyczny dla poszczególnych zawodów.  Jest to pierwsza próba przed właściwym egzaminem zawodowym w maju i czerwcu 2015r.

 

20.02 2015r. 

      II ETAP KONKURSU  „Poznaj swoje prawa w pracy”.

 

             W dniu 20 lutego 2015r. w  siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbył się dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych II etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.  W konkursie mogły uczestniczyć jedynie te szkoły w których jest realizowany program „Kultura Bezpieczeństwa”, którego główną ideą jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy. Ekipa reprezentująca Naszą Szkołę została wyłoniona w etapie szkolnym, który odbył się 18 grudnia 2014 r. a byli to: Marek Król z kl. 2THL i  z kl. 2TI. W II etapie o pierwsze trzy miejsca walczyło ponad 30 osób.  Opiekunami uczniów byli Pani Renata Łybacka i Pan Wojciech Hamerla.

 

18.02 2015r. 

      PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH.

 

            W  dniu 17 lutego 2015r. uczniowie 3 klas ( 4 – letnie Technikum w zawodzie: technik informatyk, technik logistyk,  technik pojazdów samochodowych) przystąpili do  próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, natomiast w kolejnych dniach odbędzie się próbny egzamin z matematyki i języków obcych. Jest to kolejna próba przed właściwym egzaminem maturalnym w maju 2015r.

 Życzymy powodzenia i połamania piór !!!!!!

 

 

19.02 2015r. 

      Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt w Dynowie.

 

        W dniu 19 lutego 2015r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt.  Drużyna naszej szkoły w składzie: Monika Bacza – kl. 3TI, Małgorzata Banaś – kl. 1THL, Gabriela Brewczak – kl. 2THL,  Ewa Jakielaszek – kl. 1THL, Joanna Jakielaszek– kl. 1THL,  Aleksandra Maślak – kl. 4TIL, Sabina Pantoł – kl. 3THL, Aneta Pasiecznik – kl. 2THL, Kamila Piróg – kl. 4TIL, Karolina Sowa – kl. 1THL, Karolina Wojdyło – kl. 3TI, Justyna Toczek – kl. 3THL po zaciętej walce zdobyła II miejsce. Opiekunami uczniów są: Pan Paweł Gierula i Pan Piotr Marcinek – nauczyciele wychowania fizycznego.  Drużynie dziewcząt i opiekunom gratulujemy!!!!!

 

16.02 2015r. 

      XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze”.

 

 

        Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015r., organizuje XV edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze”. Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej www.zsz1dynow.republika.pl. Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol),  tel. (16) 652 10 45 albo email: dynowzsz@poczta.onet.pl.

                   Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej

                                                                                                           Organizatorzy

      - Regulamin konkursu                                 - doc -  pdf            

      - Karta zgłoszenia kat.rec.-inscenizacyjna - doc pdf        

 

9.02 2015r. 

      V edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne”.

 

                                      „Słodko spożywamy matematykę

    i dzieje się nam jak Lotofagom;

                                       bo skosztowawszy jej,

                                        nie chcemy już od niej odstąpić

                                                               i owłada nami jak kwiat lotosu.”

                         Arystoteles

          Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 03 marca 2015r. (wtorek) pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego organizuje V edycję Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. Konkurs zgodnie z regulaminem rozpocznie się o godz. 9.30 w auli szkolnej.

                                                        Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

                - regulamin           doc   -  pdf

                - karta zgłoszenia  doc   -  pdf                                                                                                         Organizatorzy 

 

5.02 2015r. 

     „Ferie na sportowo” Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych

           w Dynowie.

 

W ostatnim dniu „Ferii na sportowo” (05 lutego 2015r.) odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, w którym udział wzięło 5 drużyn z Gimnazjum w: Bachórzu, Dylągowej, Dydni, Harcie oraz uczniowie ZSzZ w Dynowie. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym” ,a po zaciętej rywalizacji prowadzonej w sportowej atmosferze wyłoniono triumfatorów Turnieju. Zwycięzcą Turnieju o Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie wywalczyła drużyna Gimnazjum z Dydni (opiekun Tomasz Kułak), II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum z Harty (opiekun Rafał Bilski), a III miejsce drużyna Gimnazjum z Dylągowej (opiekun Piotr Sarnicki). Tuż za podium uplasowała się drużyna Gimnazjum w Bachórzu (opiekun Lucyna Stochmal). Wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Natomiast indywidualne nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) otrzymali: Krystian Brodzicki (najlepszy zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Dydni oraz Patryk Bielec (najlepiej zagrywający zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Harcie.

Gratulując i dziękując wszystkim uczestnikom biorącym udział w „Feriach na sportowo” zapraszamy za rok.

 

4.02 2015r. 

      „Ferie na sportowo” Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych

            w  Dynowie.

 

             W dniu 04 lutego  2015r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie. Udział w nim wzięło 8 drużyn z Gimnazjum w: Dubiecku, Dydni, Dylągowej, Harcie, Hłudnie, Jaworniku Polskim i Warze oraz uczennice naszej szkoły. Mecze rozgrywano w dwóch czterozespołowych grupach systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu fazy zasadniczej wyłoniono po dwa zespoły: Gimnazjum Dylągowa i Gimnazjum Hłudno z grupy I oraz Gimnazjum Dydnia i Gimnazjum Harta z grupy II, które rywalizowały w fazie finałowej./.../              czytaj więcej ..>>

 

3.02 2015r. 

     Ferie na sportowo” Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły.

 

               Jak co roku w dniach od 03 do 05 lutego 2015r. nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły oraz Radą Rodziców zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje: piłki nożnej halowej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, ponadto uczniowie rywalizowali przy stołach tenisowych, jak również mogli brać udział w zajęciach sportowo - tanecznych./.../              czytaj więcej ..>>

 

1.02 2015r. 

     BAL STUDNIÓWKOWY 2015.

 

     W  dniu 31 stycznia 2015r. w Zamkowej Oranżerii w Parku w Dubiecku odbył się bal studniówkowy uczniów klas maturalnych (4TI, 4TIL, 4TPS). Zabawa studniówkowa rozpoczęła się od powitania przez uczniów Dyrektora szkoły Haliny Cygan, Wicedyrektora szkoły Piotra Zdeba, byłego Dyrektora szkoły Stanisława Tymowicza, wychowawców,  nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Kolejnym punktem było wystąpienie Dyrektora szkoły, która życzyła wszystkim szampańskiej i niezapomnianej zabawy.

Po oficjalnych powitaniach został odtańczony tradycyjny polonez, który prowadziła Halina Cygan - Dyrektor szkoły. Następnie rozpoczęła się szampańska zabawa, która trwała we wspaniałej atmosferze do białego rana. W trakcie balu studniówkowego nie zabrakło podziękowań dla dyrekcji szkoły, wychowawców i rodziców. Bal studniówkowy nie mógłby się odbyć właśnie gdyby nie zaangażowanie rodziców i wychowawców klas maturalnych.

 

1.02 2015r. 

      Misterium Bożonarodzeniowe „Betlejka św. Franciszka, czyli recepta na raj”.

 

             W dniu 2 lutego 2015r. w Kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Kąkolówce odbyło się już tradycyjne Misterium Bożonarodzeniowe w tym roku zatytułowane: „Betlejka św. Franciszka, czyli recepta na raj”. Widowisko jasełkowe zaprezentowane przez Szkolną Grupę Artystyczno – Teatralną „Antrakt” pod opieką Państwa Anny i Jarosława Molów, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych mieszkańców Gminy Błażowa i nie tylko. 

 

 

30.01 2015r. 

      HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015  03.02.2015r. – 06.02.2015r.

 

LP.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

 

1.

Kinga Oleksa-Skubisz

03.02.2015r. (wtorek)

1000-1200

konsultacje z j. angielskiego,  lasy maturalne -A001

2.

Renata Łybacka

03.02.2015r. (wtorek)

900-1000

zajęcia z przedsiębiorczości  i ekonomii dla 4 TIL i 3a – A002

3.

Maria Szmul

03.02.2015r. (wtorek)

900-1000

kwalifikacje zawodowe – 3THL  – A001

4.

Renata Mazur

03.02.2015r. (wtorek)

900-1030

konsultacje z matematyki 4TIL, 4TI    gr.1 – A003

5.

Renata Mazur

03.02.2015r. (wtorek)

1045-1215

konsultacje z matematyki 4TPS, 4TI   gr.2 – A003

6.

Katarzyna Marcinek

03.02.2015r. (wtorek)

900-1000

zajęcia komputerowe dla chętnych – A205

7.

Anna Kałamucka

03.02.2015r. (wtorek)

900-1000

zajęcia informatyczne dla chętnych – C102

8.

Agnieszka Kędzierska

03.02.2015r. (wtorek)

1030-1115

konsultacje maturalne z j. niemieckiego -  A002

9.

Ryszard Dymczak

03.02.2015r. (wtorek)

1300-1345

konsultacje z logistyki -A002

10.

Bogusława Pinkowicz

03.02.2015r. (wtorek)

900-1200

konsultacje maturalne dla 4TPS - A106

11.

Adam Bogusz

10.02.2015r. (wtorek)

900-1030

zajęcia komputerowe dla chętnych - C101

12.

Beata Irzyk

10.02.2015r. (wtorek)

900-1030

zajęcia w bibliotece dla chętnych

13.

Barbara Gierlach

04.02.2015r. (środa)

900-1100

zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. Pierwszych - A105

14.

Halina Ryba

04.02.2015r. (środa)

1000-1200

zajęcia koła bibliotecznego - biblioteka

15.

Magdalena Wolańska

04.02.2015r. (środa)

1000-1200

zajęcia dla klas maturalnych - A001

16.

Agata Krupa

04.02.2015r. (środa)

900-1100

konsultacje dla maturzystów z j. niemieckiego - A002

17.

Honorata Mikoś

05.02.2015r. (czwartek)

900-1100

konsultacje z biologii - A105

18.

Anna Mol

06.02.2015r. (piątek)

1100-1400

konsultacje maturalne - A106

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych

                 bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora.

 

 

INFORMACJE STAŁE

 

*  Harmonogram egzaminów ( matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)   

            - Plan prezentacji (wzór) do matury 2015

            - Bibliografia (wzór) do matury 2015

Podział godzin 2014/15   zobacz ..>>      podział godzin od 09.03.2015r  zobacz..>>    - podział godzin od 27.04.215r. zobacz ..>>

Dane organizacyjne 2014/15  zobacz ..>>

*  Kalendarz roku szkolnego  2014/15  zobacz ..>>

*  Dni wolne: od zajęć szkolnych w roku szkolnym  2014/2015 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEN z dnia 5 października 2010r.zmieniającego   

   rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 LISTOPAD 2014r.   1.      10.11.2014r.  poniedziałek

 STYCZEŃ  2015r.   2.      02.01.2015r.  – piątek

 MAJ 2015r.          3.      04.05.2015r.  –  6.05.2015r.  – poniedziałek - środa

 CZERWIEC 2015r.  4.      05.06.2015r.  – piątek

                          5.      15 i 16.06.2015r.   poniedziałek i wtorek

                          6.      22 i 23.06.2015r.  poniedziałek i wtorek

 3 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

*  Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu

   oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl